Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas :  అథ అష్టాదశో‌உధ్యాయః | మోక్ష సంన్యాస యోగః | అర్జున ఉవాచ | సంన్యాసస్య మహా బాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ | త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశి నిషూదన || 18- 1 || శ్రీ భగవానువాచ | కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సంన్యాసం కవయో విదుః | సర్వ కర్మ ఫల త్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః || 18- 2 || త్యాజ్యం దోష వదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః | యఙ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే || 18- 3 || నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమ | త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధః సంప్ర కీర్తితః || 18- 4 || యఙ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ | యఙ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్ || 18- 5 || ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ | కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమమ్ || 18- 6 || నియతస్య తు సంన్యాసః కర్మణో నోప పద్యతే | మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరి కీర్తితః || 18- 7 || దుఃఖ మిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ…

Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas : అథ సప్త దశో‌உధ్యాయః | శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగః | అర్జున ఉవాచ | యే శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధ యాన్వితాః | తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః || 17- 1 || శ్రీ భగవానువాచ | త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా | సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు || 17- 2 || సత్త్వాను రూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత | శ్రద్ధామయో‌உయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః || 17- 3 || యజంతే సాత్త్వికా దేవాన్యక్షరక్షాంసి రాజసాః | ప్రేతాన్భూత గణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః || 17- 4 || అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే యే తపో జనాః | దంభాహంకార సంయుక్తాః కామ రాగ బలాన్వితాః || 17- 5 || కర్షయంతః శరీరస్థం భూత గ్రామమ చేతసః | మాం చైవాంతఃశరీరస్థం తాన్విద్ధ్యాసుర నిశ్చయాన్ || 17- 6 || ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః | యఙ్ఞస్తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు || 17- 7 || ఆయుఃసత్త్వ బలారోగ్య సుఖప్రీతి వివర్ధనాః | రస్యాః స్నిగ్ధాః…

Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas in Telugu  : Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas :  అథ షోడశో‌உధ్యాయః | దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | అభయం సత్త్వ సంశుద్ధిర్ఙ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః | దానం దమశ్చ యఙ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవమ్ || 16- 1 || అహింసా సత్యమ క్రోధస్త్యాగః శాంతి రపైశునమ్ | దయా భూతేష్వ లోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీర చాపలమ్ || 16- 2 || తేజః క్షమా ధృతిః శౌచమద్రోహో నాతిమానితా | భవంతి సంపదం దైవీమభి జాతస్య భారత || 16- 3 || దంభో దర్పో‌உభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్య మేవ చ | అఙ్ఞానం చాభి జాతస్య పార్థ సంపద మాసురీమ్ || 16- 4 || దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా | మా శుచః సంపదం దైవీమభిజాతో‌உసి పాండవ || 16- 5 || ద్వౌ భూతసర్గౌ లోకే‌உస్మిందైవ ఆసుర ఏవ చ | దైవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు || 16- 6 || ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః | న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే || 16- 7 || అసత్య మప్రతిష్ఠం తే జగదాహురనీశ్వరమ్ | అపరస్పర సంభూతం కిమన్య త్కామ హైతుకమ్ ||…

Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas :  అథ పంచదశో‌உధ్యాయః | పురుషోత్తమ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | ఊర్ధ్వ మూల మధః శాఖ మశ్వత్థం ప్రాహు రవ్యయమ్ | ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || 15- 1 || అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాలాః | అధశ్చ మూలాన్యను సంతతాని కర్మాను బంధీని మనుష్య లోకే || 15- 2 || న రూప మస్యేహ తథోప లభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా | అశ్వత్థ మేనం సువిరూఢ మూల మసంగ శస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్త్వా || 15- 3 || తతః పదం తత్పరి మార్గితవ్యం యస్మిన్గతా న నివర్తంతి భూయః | తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ || 15- 4 || నిర్మాన మోహా జిత సంగ దోషా అధ్యాత్మ నిత్యా విని వృత్త కామాః | ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంఙ్ఞైర్గచ్ఛంత్య మూఢాః పద మవ్యయం తత్ || 15- 5 || న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః | యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ || 15- 6 || మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః…

Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas : అథ చతుర్దశో‌உధ్యాయః | గుణత్రయ విభాగ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి ఙ్ఞానానాం ఙ్ఞాన ముత్తమమ్ | యజ్ఙ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధి మితో గతాః || 14- 1 || ఇదం ఙ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సా ధర్మ్య మాగతాః | సర్గే‌உపి నోప జాయంతే ప్రలయే న వ్యథంతి చ || 14- 2 || మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్గర్భం దధామ్యహమ్ | సంభవః సర్వ భూతానాం తతో భవతి భారత || 14- 3 || సర్వ యోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః | తాసాం బ్రహ్మ మహద్యో నిరహం బీజప్రదః పితా || 14- 4 || సత్త్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతిసంభవాః | నిబధ్నంతి మహా బాహో దేహే దేహిన మవ్యయమ్ || 14- 5 || తత్ర సత్త్వం నిర్మలత్వాత్ప్రకాశకమనామయమ్ | సుఖ సంగేన బధ్నాతి ఙ్ఞాన సంగేన చానఘ || 14- 6 || రజో రాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవమ్ | తన్ని బధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినమ్ || 14- 7 || తమస్త్వఙ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వ దేహినామ్ | ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిస్తన్ని బధ్నాతి భారత ||…

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas : అథ త్రయోదశో‌உధ్యాయః | క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ విభాగ యోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్ర మిత్యభి ధీయతే | ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రఙ్ఞ ఇతి తద్విదః || 13- 1 || క్షేత్రఙ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వ క్షేత్రేషు భారత | క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ యోర్ఙ్ఞానం యత్తజ్ఙ్ఞానం మతం మమ || 13- 2 || తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్ | స చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్స మాసేన మే శృణు || 13- 3 || ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వి విధైః పృథక్ | బ్రహ్మ సూత్ర పదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః || 13- 4 || మహా భూతాన్య హంకారో బుద్ధి రవ్యక్తమేవ చ | ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచ చేంద్రియగోచరాః || 13- 5 || ఇచ్ఛా ద్వేషః సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః | ఏతత్క్షేత్రం సమాసేన సవికార ముదాహృతమ్ || 13- 6 || అమానిత్వ మదం భిత్వమహింసా క్షాంతి రార్జవమ్ | ఆచార్యో పాసనం శౌచం స్థైర్య మాత్మ వినిగ్రహః || 13- 7 || ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్య మనహంకార ఏవ చ | జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి…

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas: అథ ద్వాదశో‌உధ్యాయః | భక్తి యోగః | అర్జున ఉవాచ | ఏవం సతత యుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే చాప్యక్షర మవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః || 12 – 1 || శ్రీ భగవానువాచ | మయ్యావేశ్య మనో యే మాం నిత్య యుక్తా ఉపాసతే | శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః || 12 – 2 || యే త్వక్షర మనిర్దేశ్య మవ్యక్తం పర్యుపాసతే | సర్వత్ర గమ చింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువమ్ || 12 – 3 || సంనియమ్యేంద్రియ గ్రామం సర్వత్ర సమ బుద్ధయః | తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వ భూతహితే రతాః || 12 – 4 || క్లేశో‌உధిక తరస్తేషా మవ్యక్తా సక్త చేతసామ్ | అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే || 12 – 5 || యే తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరాః | అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే || 12 – 6 || తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ | భవామిన చిరాత్పార్థ మయ్యావేశిత చేతసామ్ || 12 – 7 || మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ…

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 11 : అథ ఏకాదశో‌உధ్యాయః |విశ్వ రూప దర్శన యోగః | అర్జున ఉవాచ | మదను గ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మ సంఙ్ఞితమ్ | యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహో‌உయం విగతో మమ || 11 – 1 || భవాప్యయౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా | త్వత్తః కమల పత్రాక్ష మాహాత్మ్యమపి చావ్యయమ్ || 11 – 2 || ఏవమేతద్యథాత్థ త్వమాత్మానం పరమేశ్వర | ద్రష్టు మిచ్ఛామి తే రూప మైశ్వరం పురుషోత్తమ || 11 – 3 || మన్యసే యది తచ్ఛక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో | యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మాన మవ్యయమ్ || 11 – 4 || శ్రీ భగవానువాచ | పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశో‌உథ సహస్రశః | నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతీని చ || 11 – 5 || పశ్యాదిత్యాన్వసూన్రుద్రానశ్వినౌ మరుతస్తథా | బహూన్యదృష్ట పూర్వాణి పశ్యాశ్చర్యాణి భారత || 11 – 6 || ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరా చరమ్ | మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్ద్రష్టుమిచ్ఛసి || 11 – 7 || న తు మాం శక్యసే ద్రష్టుమనేనైవ స్వచక్షుషా | దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య…

Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas: Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas in Telugu : అథ దశమో‌உధ్యాయః | విభూతి యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | భూయ ఏవ మహా బాహో శృణు మే పరమం వచః | యత్తే‌உహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హిత కామ్యయా || 10- 1 || న మే విదుః సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః | అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః || 10- 2 || యో మామజమనాదిం చ వేత్తి లోక మహేశ్వరమ్ | అసంమూఢః స మర్త్యేషు సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే || 10- 3 || బుద్ధిర్ఙ్ఞానమ సంమోహః క్షమా సత్యం దమః శమః | సుఖం దుఃఖం భవో‌உభావో భయం చాభయమేవ చ || 10- 4 || అహింసా సమతా తుష్టిస్తపో దానం యశో‌உయశః | భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః || 10- 5 || మహర్షయః సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా | మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోక ఇమాః ప్రజాః || 10- 6 || ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్త్వతః | సో‌உవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః || 10- 7 || అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే | ఇతి మత్వా…

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 9 :  అథ నవమో‌உధ్యాయః |రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | ఙ్ఞానం విఙ్ఞాన సహితం యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 9- 1 || రాజ విద్యా రాజ గుహ్యం పవిత్ర మిద ముత్తమమ్ | ప్రత్యక్షా వగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్ || 9- 2 || అశ్రద్ద ధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప | అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని || 9- 3 || మయా తత మిదం సర్వం జగదవ్యక్త మూర్తినా | మత్స్థాని సర్వ భూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః || 9- 4 || న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ | భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః || 9- 5 || యథాకాశ స్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్రగో మహాన్ | తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుప ధారయ || 9- 6 || సర్వ భూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికామ్ | కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్ || 9- 7 || ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః | భూత గ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్ ||…

Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas :  అథ అష్టమో‌உధ్యాయః | అక్షర బ్రహ్మ యోగః | అర్జున ఉవాచ | కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || 8- 1 || అధియఙ్ఞః కథం కో‌உత్ర దేహే‌உస్మిన్మధుసూదన | ప్రయాణకాలే చ కథం ఙ్ఞేయో‌உసి నియతాత్మభిః || 8- 2 || శ్రీ భగవానువాచ | అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో‌உధ్యాత్మముచ్యతే | భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంఙ్ఞితః || 8- 3 || అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధి దైవతమ్ | అధియఙ్ఞో‌உహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర || 8- 4 || అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కలేవరమ్ | యః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః || 8- 5 || యం యం వాపి స్మరన్భావం త్యజత్యంతే కలేవరమ్ | తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః || 8- 6 || తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ | మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్మామే వైష్యస్య సంశయమ్ || 8- 7 || అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా | పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్ || 8- 8 || కవిం పురాణ మనుశాసితారమణోరణీయం…

Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas :  అథ సప్తమో‌உధ్యాయః | ఙ్ఞానవిఙ్ఞాన యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం మాం యథా ఙ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || 7- 1 || ఙ్ఞానం తే‌உహం సవిఙ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషతః | యజ్ఙ్ఞాత్వా నేహ భూయో‌உన్యజ్ఙ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే || 7- 2 || మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే | యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః || 7- 3 || భూమిరాపో‌உనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ | అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా || 7- 4 || అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్ | జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ || 7- 5 || ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ | అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రలయస్తథా || 7- 6 || మత్తః పరతరం నాన్యత్కించిదస్తి ధనంజయ | మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ || 7- 7 || రసో‌உహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశిసూర్యయోః | ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దః ఖే పౌరుషం నృషు || 7- 8 || పుణ్యో గంధః పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ | జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు ||…

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas : అథ షష్ఠో‌உధ్యాయః |ఆత్మ సంయమ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | స సంన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || 6- 1 || యం సంన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ | న హ్యసంన్యస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన || 6- 2 || ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే | యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే || 6- 3 || యదా హి నేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే | సర్వసంకల్పసంన్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే || 6- 4 || ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ | ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః || 6- 5 || బంధురాత్మాత్మనస్తస్య యేనాత్మైవాత్మనా జితః | అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్ || 6- 6 || జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః | శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః || 6- 7 || ఙ్ఞానవిఙ్ఞానతృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః | యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ సమలోష్టాశ్మకాంచనః || 6- 8 || సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనమధ్యస్థద్వేష్యబంధుషు | సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే || 6- 9 || యోగీ యుంజీత సతతమాత్మానం రహసి స్థితః | ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా నిరాశీరపరిగ్రహః || 6-…

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas : అథ పంచమో‌உధ్యాయః | కర్మ సంన్యాసయోగః | అర్జున ఉవాచ | సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || 5-1 || శ్రీ భగవానువాచ | సంన్యాసః కర్మ యోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ | తయోస్తు కర్మ సంన్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || 5 -2 || ఙ్ఞేయః స నిత్య సంన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి | నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ప్రముచ్యతే || 5-3 || సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః | ఏకమప్యాస్థితః సమ్యగుభయోర్విందతే ఫలమ్ || 5-4 || యత్సాంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే | ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి || 5-5 || సంన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః | యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్ఛతి || 5-6 || యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియః | సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే || 5-7 || నైవ కించిత్కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్త్వవిత్ | పశ్యఞ్శృణ్వన్స్పృశంజిఘ్రన్నశ్నన్గచ్ఛన్స్వపఞ్శ్వసన్ || 5-8 || ప్రలపన్విసృజన్గృహ్ణన్నున్మిషన్నిమిషన్నపి | ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్ || 5-9 || బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః |…

Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi : అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః | శ్రీ గణేశ | ఋణం ఛింది | వరేణ్యం | హుం | నమః | ఫట్ |ఇతి కర హృదయాది న్యాసః | ధ్యానం సిందూర వర్ణం ద్విభుజం గణేశం లంబోదరం పద్మదళే నివిష్టం బ్రహ్మాదిదేవైః పరిసేవ్యమానం సిద్ధైర్యుతం తం ప్రణమామి దేవం || స్తోత్రం సృష్ట్యాదౌ బ్రహ్మణా సమ్యక్పూజితః ఫలసిద్ధయేసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 1 || త్రిపురస్యవధాత్పూర్వం శంభునా సమ్యగర్చితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 2 || హిరణ్యకశ్యపాదీనాం వదార్థే విష్ణునార్చితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 3 || మహిషస్యవధే దేవ్యా గణనాథః ప్రపూజితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 4 || తారకస్య వధాత్పూర్వం కుమారేణ ప్రపూజితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 5 || భాస్కరేణ గణేశోహి పూజితశ్చ సుశిద్ధయేసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 6 || శశినా కాంతివృద్ధ్యర్థం పూజితో గణనాయకఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం కరోతుమే || 7 || పాలనయ చ తపసాం విశ్వామిత్రేణ పూజితఃసదైవ పార్వతీపుత్రః ఋణనాశం…

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas : అథ చతుర్థోఽధ్యాయః । జ్ఞానకర్మసంన్యాసయోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే‌உబ్రవీత్ || 4 – 1 || ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః | స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప || 4 – 2 || స ఏవాయం మయా తే‌உద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః | భక్తో‌உసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్ || 4 – 3 || అర్జున ఉవాచ | అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః | కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి || 4 – 4 || శ్రీ భగవానువాచ | బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున | తాన్యహం వేద సర్వాణి న త్వం వేత్థ పరంతప || 4 – 5 || అజో‌உపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరో‌உపి సన్ | ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా || 4 – 6 || యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత | అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ || 4 – 7 || పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్ | ధర్మసంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే || 4 –…

Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu & Hindi

Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu : నారద ఉవాచ : ప్రణమ్య శిరసా దేవం , గౌరీపుత్రం వినాయకమ్, భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుఃకామార్థసిద్ధయే. ప్రథమం వక్రతుండం చ, ఏకదంతం ద్వితీయకమ్, తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం, గజవక్త్రం చతుర్థకమ్. లంబోదరం పంచమం చ, షష్ఠం వికటమేవ చ, సప్తమం విఘ్నరాజం చ, ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమమ్. నవమం ఫాలచంద్రం చ, దశమం తు వినాయకమ్, ఏకాదశం గణపతిం, ద్వాదశం తు గజాననమ్. ద్వాదశ ఈతాని నామాని, త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః, న చ విఘ్నభయం తస్య, సర్వసిద్ధికారకం ప్రభో ! విద్యార్థీ లభతే విద్యాం, దనార్థీ లభతే ధనమ్, పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్, మోక్షార్థీ లభతే గతిమ్. జపేత్ గణపతిస్తోత్రం, షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్, సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ, లభతే నాత్ర సంశయః. అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ, లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్, తస్య విద్యా భవేత్ సర్వా, గణేశస్య ప్రసాదతః ఇతి శ్రీ నారదపురాణే సంకటనాశన గణేశస్తోత్రం సంపూర్ణమ్. lyrics in Hindi: नारद उवाचा : प्राणमय सिरसा देवं गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवसम स्मारेनित्यं आयुहु-कमर्धा सिद्धये || 1 || प्रधमं वक्रा-तुंडम्चा एकदंतम द्वितेयकम त्रुतेयम कृष्ण-पिंगक्षं गजवक्त्रम चतुर्थकम || 2 || लम्बोधरम पंचमम्चा षष्टम विकटमेवच सप्तमं विघ्नराजम्चा धूम्रवर्णं तधष्टकम…

Bhagavad Gita chapter 3 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 3 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 3 Shlokas : అథ తృతీయోఽధ్యాయః । కర్మయోగః అర్జున ఉవాచ । జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన । తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ॥ 3-1 ॥ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే । తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయోఽహమాప్నుయామ్ ॥ 3- 2 ॥ శ్రీ భగవానువాచ । లోకేఽస్మింద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ । జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ ॥ 3- 3 ॥ న కర్మణామనారంభాన్నైష్కర్మ్యం పురుషోఽశ్నుతే । న చ సంన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి ॥ 3- 4 ॥ న హి కశ్చిత్క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్యకర్మకృత్ । కార్యతే హ్యవశః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః ॥ 3- 5 ॥ కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ । ఇంద్రియార్థాన్విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే ॥ 3- 6 ॥ యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతేఽర్జున । కర్మేంద్రియైః కర్మయోగమసక్తః స విశిష్యతే ॥ 3- 7 ॥ నియతం కురు కర్మ త్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః । శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేదకర్మణః ॥ 3- 8 ॥ యజ్ఞార్థాత్కర్మణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మబంధనః । తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్తసంగః సమాచర ॥ 3-…

Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics

Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics : Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics in Telugu: గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయేః || 1 || అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః | సర్వ విఘ్న హరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః || 2 || గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః |ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక || 3 || సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః |లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః || 4 || ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః |ద్వాదశైతాని నామాని గణేశస్య తు యః పఠేత్ || 5 || విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ విపులం ధనమ్ |ఇష్టకామం తు కామార్థీ ధర్మార్థీ మోక్షమక్షయమ్ || 6 || విధ్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా |సంగ్రామే సంకటే చైవ విఘ్నస్తస్య న జాయతే || 7 || || ఇతి ముద్గల పురాణోక్తం శ్రీ గణేశ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ || Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics in Hindi: || गणेश द्वादश नाम स्तोत्रम् || ।। ॐ श्रीगणेशाय नम:।। ।।शुक्लांम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशांतये ।।1।। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजेतो य:…

Ganesha Pancha Ratna Stotram lyrics

Ganesha Pancha Ratna Stotram Lyrics.: ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం | కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ | అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం | నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 || నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం | నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం | మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 || సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరం | దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ | కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం | మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 || అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనం | పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ | ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణం | కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ || 4 || నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్ | అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్ | హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాం | తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ || 5 || మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహం | ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ | అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం | సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ || || श्री गणेश पंच रत्न…

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 2 : అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః । సాంఖ్యయోగః సంజయ ఉవాచ । తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ । విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః ॥ 2 – 1 ॥ శ్రీ భగవానువాచ । కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ । అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున ॥ 2 – 2 ॥ క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే । క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప ॥ 2 – 3 ॥ అర్జున ఉవాచ । కథం భీష్మమహం సాంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన । ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన ॥ 2 – 4 ॥ గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే । హత్వార్థకామాంస్తు గురునిహైవ భుంజీయ భోగానఽరుధిరప్రదిగ్ధాన్ ॥ 2 – 5 ॥ న చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః। యానేవ హత్వా న జిజీవిషామస్తేఽవస్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః ॥ 2 – 6 ॥ కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మసంమూఢచేతాః। యచ్ఛ్రేయః స్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేఽహం శాధి మాం త్వాం ప్రపన్నమ్ ॥ 2 – 7 ॥ న హి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాద్ యచ్ఛోకముచ్ఛోషణమింద్రియాణాం । అవాప్య భూమావసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం ॥ 2 –…

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics : శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ॥ ॥ అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ అథ ప్రథమోఽధ్యాయః । అర్జునవిషాదయోగః ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ । ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః । మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ ॥ 1-1 ॥ సంజయ ఉవాచ । దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా । ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్ ॥ 1-2 ॥ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణామాచార్య మహతీం చమూం । వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమతా ॥ 1-3 ॥ అత్ర శూరా మహేష్వాసా భీమార్జునసమా యుధి । యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథః ॥ 1-4 ॥ ధృష్టకేతుశ్చేకితానః కాశిరాజశ్చ వీర్యవాన్ । పురుజిత్కుంతిభోజశ్చ శైబ్యశ్చ నరపుంగవః ॥ 1-5 ॥ యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ । సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వ ఏవ మహారథాః ॥ 1-6 ॥ అస్మాకం తు విశిష్టా యే తాన్నిబోధ ద్విజోత్తమ । నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్బ్రవీమి తే ॥ 1-7 ॥ భవాన్భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః । అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ ॥ 1-8 ॥ అన్యే చ బహవః శూరా మదర్థే త్యక్తజీవితాః । నానాశస్త్రప్రహరణాః సర్వే యుద్ధవిశారదాః ॥ 1-9 ॥…

Sri Anjaneya Stotram Lyrics – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Stotram Lyrics – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం : ఆంజనేయ స్తోత్రం : 1 వ స్తోత్రం ఈ ఆంజనేయస్తోత్రం నిత్యం పఠించదగినది. ——————- నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయధీమతే నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయశ్రీమతే మోహశోక వినాశాయ సీతాశోక వినాశినే భగ్నాశోక వనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే గతి నిర్జిత వాతాయ లక్ష్మణ ప్రాణదాయచ వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వననాసినే తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధు నిమగ్నాయ మహీయసే ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవ సచివాయచ జన్మమృత్యు భయఘ్నాయ సర్వక్లేశ హరాయచ నేదిష్ఠాయ మహాభూతప్రేత భీత్యాది హారిణే యాతనా నాశనాయాస్తు నమో మర్కటరూపిణే యక్షరాక్షస శార్దూల సర్పవృశ్చిక భీహ్నతే మహాబలాయ వీరాయ చిరంజీవిన ఉద్ధృతే హారిణే వజ్రదేహాయ చోల్లంఘిత మహాబ్దయే బలినా మరగణ్యాయ నమః పాపహరాయతే లాభ దోస్విమేవాసు హనుమాన్ రాక్షసాంతక యశోజయం మే దేహి శత్రూన్ నాశయ నాశయ స్వాశ్రితానామ భయదం య ఏవం స్తోతి మారుతిం హానిమేతో భవేత్తస్య సర్వత్ర విజయీ భవేత్. Please watch to Sri Rama Pancharatna stotram ఆంజనేయ స్తోత్రం : 2 వ స్తోత్రం మహేశ్వర ఉవాచ | శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి స్తోత్రం సర్వభయాపహం | సర్వకామప్రదం నౄణాం హనూమత్ స్తోత్రముత్తమం || 1 || తప్తకాంచనసంకాశం నానారత్నవిభూషితం | ఉద్యద్బాలార్కవదనం త్రినేత్రం కుండలోజ్జ్వలం || 2 || మౌంజీకౌపీనసంయుక్తం హేమయజ్ఞోపవీతినం | పింగళాక్షం మహాకాయం టంకశైలేంద్రధారిణం || 3 || శిఖానిక్షిప్తవాలాగ్రం మేరుశైలాగ్రసంస్థితం |…

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram Lyrics

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram Lyrics శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణమ్  श्री वेंकटेश्वर वज्र कवच स्तोत्रम् मार्कंडेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारण कारकं प्रपद्ये वॆंकटेशाख्यां तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेंकटेशश्शिरो वतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणाण् रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमोपायाद्देहं मे वेंकटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मंगांबाजानिश्वरः पालयेन्मां सदा कर्मसाफल्यं नः प्रयच्छतु य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेंकटेशितुः सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति श्री वॆंकटेस्वर वज्रकवचस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram Lyrics in English: markandeya uvacha Narayanam Parabrahma Sarvakaarana Kaaranam Prapadye Venkatesakhyaam Tadeva Kavacham Mama Sahasra Seersha Purusho Venkatesas Sirovatu Pranesha Prananilayaha Pranan Rakshatu Mey Harihi Aakasa Raat Sutaa…