Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas : 

అథ పంచదశో‌உధ్యాయః |

పురుషోత్తమ యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

ఊర్ధ్వ మూల మధః శాఖ మశ్వత్థం ప్రాహు రవ్యయమ్ |

ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || 15- 1 ||

అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాలాః |

అధశ్చ మూలాన్యను సంతతాని కర్మాను బంధీని మనుష్య లోకే || 15- 2 ||

న రూప మస్యేహ తథోప లభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా |

అశ్వత్థ మేనం సువిరూఢ మూల మసంగ శస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్త్వా || 15- 3 ||

తతః పదం తత్పరి మార్గితవ్యం యస్మిన్గతా న నివర్తంతి భూయః |

తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తిః ప్రసృతా పురాణీ || 15- 4 ||

నిర్మాన మోహా జిత సంగ దోషా అధ్యాత్మ నిత్యా విని వృత్త కామాః |

ద్వంద్వైర్విముక్తాః సుఖ దుఃఖ సంఙ్ఞైర్గచ్ఛంత్య మూఢాః పద మవ్యయం తత్ || 15- 5 ||

న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః |

యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ || 15- 6 ||

మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః |

మనఃషష్ఠా నీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి || 15- 7 ||

శరీరం యద వాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రా మతీశ్వరః |

గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్ || 15- 8 ||

శ్రోత్రం చక్షుః స్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ |

అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయా నుప సేవతే || 15- 9 ||

ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితమ్ |

విమూఢా నాను పశ్యంతి పశ్యంతి ఙ్ఞాన చక్షుషః || 15- 10 ||

యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్య వస్థితమ్ |

యతంతో‌உప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః || 15- 11 ||

యదాదిత్య గతం తేజో జగద్భాసయతే‌உఖిలమ్ |

యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకమ్ || 15- 12 ||

గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా |

పుష్ణామి చౌషధీః సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః || 15- 13 ||

అహం వైశ్వా నరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహ మాశ్రితః |

ప్రాణా పాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ || 15- 14 ||

సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తః స్మృతిర్ఙ్ఞానమ పోహనం చ |

వేదైశ్చ సర్వైరహ మేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహమ్ || 15- 15 ||

ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ |

క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థో‌உక్షర ఉచ్యతే || 15- 16 ||

ఉత్తమః పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుధాహృతః |

యో లోకత్రయ మావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః || 15- 17 ||

యస్మాత్క్షరమతీతో‌உహమక్షరాదపి చోత్తమః |

అతో‌உస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః || 15- 18 ||

యో మామేవమసంమూఢో జానాతి పురుషోత్తమమ్ |

స సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత || 15- 19 ||

ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రమిదముక్తం మయానఘ |

ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్స్యాత్కృతకృత్యశ్చ భారత || 15- 20 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

పురుషోత్తమ యోగో నామ పంచదశో‌உధ్యాయః  || 15 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas

Share this post to