Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas in Telugu  :

Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas : 

అథ షోడశో‌உధ్యాయః |

దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

అభయం సత్త్వ సంశుద్ధిర్ఙ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః |

దానం దమశ్చ యఙ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవమ్ || 16- 1 ||

అహింసా సత్యమ క్రోధస్త్యాగః శాంతి రపైశునమ్ |

దయా భూతేష్వ లోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీర చాపలమ్ || 16- 2 ||

తేజః క్షమా ధృతిః శౌచమద్రోహో నాతిమానితా |

భవంతి సంపదం దైవీమభి జాతస్య భారత || 16- 3 ||

దంభో దర్పో‌உభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్య మేవ చ |

అఙ్ఞానం చాభి జాతస్య పార్థ సంపద మాసురీమ్ || 16- 4 ||

దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా |

మా శుచః సంపదం దైవీమభిజాతో‌உసి పాండవ || 16- 5 ||

ద్వౌ భూతసర్గౌ లోకే‌உస్మిందైవ ఆసుర ఏవ చ |

దైవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు || 16- 6 ||

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః |

న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే || 16- 7 ||

అసత్య మప్రతిష్ఠం తే జగదాహురనీశ్వరమ్ |

అపరస్పర సంభూతం కిమన్య త్కామ హైతుకమ్ || 16- 8 ||

ఏతాం దృష్టి మవష్టభ్య నష్టాత్మానో‌உల్ప బుద్ధయః |

ప్రభవంత్యుగ్ర కర్మాణః క్షయాయ జగతో‌உహితాః || 16- 9 ||

కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభ మానమదాన్వితాః |

మోహాద్గృహీత్వాసద్గ్రాహాన్ప్రవర్తంతే‌உశుచివ్రతాః || 16- 10 ||

చింతామపరిమేయాం చ ప్రలయాంతాముపాశ్రితాః |

కామోప భోగ పరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః || 16- 11 ||

ఆశా పాశ శతైర్బద్ధాః కామ క్రోధ పరాయణాః |

ఈహంతే కామ భోగార్థ మన్యాయేనార్థ సంచయాన్ || 16- 12 ||

ఇదమద్య మయా లబ్ధమిమం ప్రాప్స్యే మనోరథమ్ |

ఇదమస్తీదమపి మే భవిష్యతి పునర్ధనమ్ || 16- 13 ||

అసౌ మయా హతః శత్రుర్హనిష్యే చాపరానపి |

ఈశ్వరో‌உహమహం భోగీ సిద్ధో‌உహం బలవాన్సుఖీ || 16- 14 ||

ఆఢ్యో‌உభిజనవానస్మి కో‌உన్యోస్తి సదృశో మయా |

యక్ష్యే దాస్యామి మోదిష్య ఇత్య ఙ్ఞాన విమోహితాః || 16- 15 ||

అనేక చిత్త విభ్రాంతా మోహజాల సమావృతాః |

ప్రసక్తాః కామ భోగేషు పతంతి నరకే‌உశుచౌ || 16- 16 ||

ఆత్మ సంభావితాః స్తబ్ధా ధనమాన మదాన్వితాః |

యజంతే నామ యఙ్ఞైస్తే దంభేనా విధి పూర్వకమ్ || 16- 17 ||

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః |

మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతో‌உభ్యసూయకాః || 16- 18 ||

తానహం ద్విషతః క్రూరాన్సంసారేషు నరాధమాన్ |

క్షిపామ్యజస్రమశుభానాసురీష్వేవ యోనిషు || 16- 19 ||

ఆసురీం యోని మాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని |

మామ ప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిమ్ || 16- 20 ||

త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశన మాత్మనః |

కామః క్రోధ స్తథా లోభస్తస్మాదేతత్త్రయం త్యజేత్ || 16- 21 ||

ఏతైర్విముక్తః కౌంతేయ తమోద్వారైస్త్రిభిర్నరః |

ఆచరత్యాత్మనః శ్రేయస్తతో యాతి పరాం గతిమ్ || 16- 22 ||

యః శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామ కారతః |

న స సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిమ్ || 16- 23 ||

తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ |

ఙ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుమిహార్హసి || 16- 24 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగో నామ షోడశో‌உధ్యాయః || 16 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas 

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 15

Share this post to