Veda Vignanam

Veda Vignanam

Sri Ketu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi

Sri Ketu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi : Ketu Kavacham Lyrics in Telugu : కేతు కవచమ్ : ధ్యానం  కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || 1 || అథ కేతు కవచమ్ చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః…

Rahu Kavacham lyrics in Telugu & Hindi

Rahu Kavacham lyrics in Telugu & Hindi Rahu Kavacham lyrics in Telugu : రాహు కవచమ్ ధ్యానమ్ ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ || 1|| | అథ రాహు కవచమ్ | నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః | చక్షుషీ పాతు…

Chandra Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi

Chandra Kavacham Lyrics : Chandra Kavacham Lyrics in Telugu : చంద్ర కవచం : అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ |…

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu – శని వజ్రపంజర కవచం

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu – శని వజ్ర పంజర కవచం : Shani Vajrapanjara Kavacham : నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః || బ్రహ్మా ఉవాచ | శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య…

Sri Surya kavacham in telugu – శ్రీ సూర్య కవచం

Sri Surya kavacham in telugu – శ్రీ సూర్య కవచం : Sri Surya kavacham in telugu : శ్రీ భైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం…

Subramanya Pancharatnam Lyrics in Telugu & Hindi

Subramanya Pancharatnam Lyrics in Telugu & Hindi :  Subramanya Pancharatnam Lyrics in Telugu : సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రమ్ :   షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం…

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram)

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) : Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 || దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 || నిత్యాన్నదాన…

Ashtalakshmi stotram – అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం

Ashtalakshmi stotram – అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం : Ashtalakshmi stotram lyrics in Telugu : ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్…

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం :   కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో | కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే || సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే | శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే || అతివేలతయా తవ…

Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu & Hindi Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ విష్ణు షట్పదీ స్తోత్రం : అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 || దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే…

Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం

Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం : Sri Ganesha Kavacham lyrics: ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || 1 || దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః | అతోస్య కంఠే కించిత్త్యం రక్షాం సంబద్ధుమర్హసి ||…

Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం : Sri Venkateshwara Suprabhatam : కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 2 || మాతస్సమస్త జగతాం…

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరామ అష్టోత్తర శత నామావళి

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరామ అష్టోత్తర శత నామావళి : ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం రామభద్రాయ నమః ఓం రామచంద్రాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం రాజీవలోచనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం రాజేంద్రాయ నమః ఓం రఘుపుంగవాయ నమః ఓం జానకివల్లభాయ నమః ఓం జైత్రాయ నమః…

Narayana Suktam Lyrics – నారాయణ సూక్తం

Narayana Suktam Lyrics – నారాయణ సూక్తం : Narayana Suktam Lyrics : ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’…

Shivananda Lahari – శివానంద లహరి

Shivananda Lahari – శివానంద లహరి : Shivananda Lahari lyrics in Telugu:   కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః- ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్- భవాభ్యామ్ ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ || 1 || గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు…

Narayana Kavacham in Telugu – నారాయణ కవచం

Narayana Kavacham in Telugu – నారాయణ కవచం  Narayana Kavacham : న్యాసః అంగన్యాసః ఓం ఓం పాదయోః నమః | ఓం నం జానునోః నమః | ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః | ఓం నామ్ ఉదరే నమః | ఓం రాం హృది నమః | ఓం యమ్ ఉరసి…

Mahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini) – మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం

Mahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini) – మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం Mahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini) అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే గిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే | భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 1 ‖ సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి…

Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics

Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram lyrics in Telugu – సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం : Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram : క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా…

Soundarya Lahari in Telugu – సౌందర్య లహరి

Soundarya Lahari in Telugu – సౌందర్య లహరి Soundarya Lahari in Telugu : ప్రథమ భాగః – ఆనంద లహరి భుమౌస్ఖలిత పాదానామ్ భూమిరేవా వలంబనమ్ | త్వయీ జాతా పరాధానామ్ త్వమేవ శరణమ్ శివే || శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న…

Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu & Hindi

 Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu & Hindi :  Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu – శివ మన్గళాష్టకమ్ :  భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || 1 || వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || 2…

Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu & Hindi : Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu: గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ || దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ…

Durga Suktam in Telugu & Hindi

Durga Suktam in Telugu & Hindi : Durga Suktam in Telugu : ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శర’ణమహం…

Ganga stotram in telugu – గంగా స్తోత్రం

Ganga stotram in telugu – గంగా స్తోత్రం దేవి! సురేశ్వరి! భగవతి! గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే | శంకర మౌళి విహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే || 1 || భాగీరథి సుఖ దాయిని మాతస్తవ జల మహిమా నిగమే ఖ్యాతః | నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి…

Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas :  అథ అష్టాదశో‌உధ్యాయః | మోక్ష సంన్యాస యోగః | అర్జున ఉవాచ | సంన్యాసస్య మహా బాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ | త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశి నిషూదన || 18- 1 || శ్రీ…