Soundarya Lahari in Telugu – సౌందర్య లహరి

Soundarya Lahari in Telugu – సౌందర్య లహరి

Soundarya Lahari in Telugu :

ప్రథమ భాగః – ఆనంద లహరి

భుమౌస్ఖలిత పాదానామ్ భూమిరేవా వలంబనమ్ |

త్వయీ జాతా పరాధానామ్ త్వమేవ శరణమ్ శివే ||

శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం

న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి|

అతస్త్వామ్ ఆరాధ్యాం హరి-హర-విరిన్చాదిభి రపి

ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ-మక్ర్త పుణ్యః ప్రభవతి|| 1 ||

తనీయాంసుం పాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ-భవం

విరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకా-నవికలమ్ |

వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం

హరః సంక్షుద్-యైనం భజతి భసితోద్ధూళ నవిధిమ్|| 2 ||

అవిద్యానా-మంత-స్తిమిర-మిహిర ద్వీపనగరీ

జడానాం చైతన్య-స్తబక మకరంద శ్రుతిఝరీ |

దరిద్రాణాం చింతామణి గుణనికా జన్మజలధౌ

నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి|| 3 ||

త్వదన్యః పాణిభయా-మభయవరదో దైవతగణః

త్వమేకా నైవాసి ప్రకటిత-వరభీత్యభినయా |

భయాత్ త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం

శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ || 4 ||

హరిస్త్వామారధ్య ప్రణత-జన-సౌభాగ్య-జననీం

పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభ మనయత్ |

స్మరో‌உపి త్వాం నత్వా రతినయన-లేహ్యేన వపుషా

మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ || 5 ||

ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచ విశిఖాః

వసంతః సామంతో మలయమరు-దాయోధన-రథః |

తథాప్యేకః సర్వం హిమగిరిసుతే కామపి కృపాం

అపాంగాత్తే లబ్ధ్వా జగదిద-మనంగో విజయతే || 6 ||

క్వణత్కాంచీ-దామా కరి కలభ కుంభ-స్తననతా

పరిక్షీణా మధ్యే పరిణత శరచ్చంద్ర-వదనా |

ధనుర్బాణాన్ పాశం సృణిమపి దధానా కరతలైః

పురస్తా దాస్తాం నః పురమథితు రాహో-పురుషికా || 7 ||

సుధాసింధోర్మధ్యే సురవిట-పివాటీ-పరివృతే

మణిద్వీపే నీపో-పవనవతి చింతామణి గృహే |

శివకారే మంచే పరమశివ-పర్యంక నిలయామ్

భజంతి త్వాం ధన్యాః కతిచన చిదానంద-లహరీమ్ || 8 ||

మహీం మూలాధారే కమపి మణిపూరే హుతవహం

స్థితం స్వధిష్టానే హృది మరుత-మాకాశ-ముపరి |

మనో‌உపి భ్రూమధ్యే సకలమపి భిత్వా కులపథం

సహస్రారే పద్మే స హరహసి పత్యా విహరసే || 9 ||

సుధాధారాసారై-శ్చరణయుగలాంత-ర్విగలితైః

ప్రపంచం సిన్ఞ్ంతీ పునరపి రసామ్నాయ-మహసః|

అవాప్య స్వాం భూమిం భుజగనిభ-మధ్యుష్ట-వలయం

స్వమాత్మానం కృత్వా స్వపిషి కులకుండే కుహరిణి || 10 ||

చతుర్భిః శ్రీకంఠైః శివయువతిభిః పంచభిపి

ప్రభిన్నాభిః శంభోర్నవభిరపి మూలప్రకృతిభిః |

చతుశ్చత్వారింశద్-వసుదల-కలాశ్చ్-త్రివలయ-

త్రిరేఖభిః సార్ధం తవ శరణకోణాః పరిణతాః || 11 ||

త్వదీయం సౌందర్యం తుహినగిరికన్యే తులయితుం

కవీంద్రాః కల్పంతే కథమపి విరించి-ప్రభృతయః |

యదాలోకౌత్సుక్యా-దమరలలనా యాంతి మనసా

తపోభిర్దుష్ప్రాపామపి గిరిశ-సాయుజ్య-పదవీమ్ || 12 ||

నరం వర్షీయాంసం నయనవిరసం నర్మసు జడం

తవాపాంగాలోకే పతిత-మనుధావంతి శతశః |

గలద్వేణీబంధాః కుచకలశ-విస్త్రిస్త-సిచయా

హటాత్ త్రుట్యత్కాఞ్యో విగలిత-దుకూలా యువతయః || 13 ||

క్షితౌ షట్పంచాశద్-ద్విసమధిక-పంచాశ-దుదకే

హుతశే ద్వాషష్టి-శ్చతురధిక-పంచాశ-దనిలే |

దివి ద్విః షట్ త్రింశన్ మనసి చ చతుఃషష్టిరితి యే

మయూఖా-స్తేషా-మప్యుపరి తవ పాదాంబుజ-యుగమ్ || 14 ||

శరజ్జ్యోత్స్నా శుద్ధాం శశియుత-జటాజూట-మకుటాం

వర-త్రాస-త్రాణ-స్ఫటికఘుటికా-పుస్తక-కరామ్ |

సకృన్న త్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిదధతే

మధు-క్షీర-ద్రాక్షా-మధురిమ-ధురీణాః ఫణితయః || 15 ||

కవీంద్రాణాం చేతః కమలవన-బాలాతప-రుచిం

భజంతే యే సంతః కతిచిదరుణామేవ భవతీమ్ |

విరించి-ప్రేయస్యా-స్తరుణతర-శ్రృంగర లహరీ-

గభీరాభి-ర్వాగ్భిః ర్విదధతి సతాం రంజనమమీ || 16 ||

సవిత్రీభి-ర్వాచాం చశి-మణి శిలా-భంగ రుచిభి-

ర్వశిన్యద్యాభి-స్త్వాం సహ జనని సంచింతయతి యః |

స కర్తా కావ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభి-

ర్వచోభి-ర్వాగ్దేవీ-వదన-కమలామోద మధురైః || 17 ||

తనుచ్ఛాయాభిస్తే తరుణ-తరణి-శ్రీసరణిభి-

ర్దివం సర్వా-ముర్వీ-మరుణిమని మగ్నాం స్మరతి యః |

భవంత్యస్య త్రస్య-ద్వనహరిణ-శాలీన-నయనాః

సహోర్వశ్యా వశ్యాః కతి కతి న గీర్వాణ-గణికాః || 18 ||

ముఖం బిందుం కృత్వా కుచయుగమధ-స్తస్య తదధో

హరార్ధం ధ్యాయేద్యో హరమహిషి తే మన్మథకలామ్ |

స సద్యః సంక్షోభం నయతి వనితా ఇత్యతిలఘు

త్రిలోకీమప్యాశు భ్రమయతి రవీందు-స్తనయుగామ్ || 19 ||

కిరంతీ-మంగేభ్యః కిరణ-నికురుంబమృతరసం

హృది త్వా మాధత్తే హిమకరశిలా-మూర్తిమివ యః |

స సర్పాణాం దర్పం శమయతి శకుంతధిప ఇవ

జ్వరప్లుష్టాన్ దృష్ట్యా సుఖయతి సుధాధారసిరయా || 20 ||

తటిల్లేఖా-తన్వీం తపన శశి వైశ్వానర మయీం

నిష్ణ్ణాం షణ్ణామప్యుపరి కమలానాం తవ కలామ్ |

మహాపద్మాతవ్యాం మృదిత-మలమాయేన మనసా

మహాంతః పశ్యంతో దధతి పరమాహ్లాద-లహరీమ్ || 21 ||

భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం

ఇతి స్తోతుం వాఞ్ఛన్ కథయతి భవాని త్వమితి యః |

తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజసాయుజ్య-పదవీం

ముకుంద-బ్రమ్హేంద్ర స్ఫుట మకుట నీరాజితపదామ్ || 22 ||

త్వయా హృత్వా వామం వపు-రపరితృప్తేన మనసా

శరీరార్ధం శంభో-రపరమపి శంకే హృతమభూత్ |

యదేతత్ త్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం

కుచాభ్యామానమ్రం కుటిల-శశిచూడాల-మకుటమ్ || 23 ||

జగత్సూతే ధాతా హరిరవతి రుద్రః క్షపయతే

తిరస్కుర్వ-న్నేతత్ స్వమపి వపు-రీశ-స్తిరయతి |

సదా పూర్వః సర్వం తదిద మనుగృహ్ణాతి చ శివ-

స్తవాఙ్ఞా మలంబ్య క్షణచలితయో ర్భ్రూలతికయోః || 24 ||

త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణ-జనితానాం తవ శివే

భవేత్ పూజా పూజా తవ చరణయో-ర్యా విరచితా |

తథా హి త్వత్పాదోద్వహన-మణిపీఠస్య నికటే

స్థితా హ్యేతే-శశ్వన్ముకులిత కరోత్తంస-మకుటాః || 25 ||

విరించిః పంచత్వం వ్రజతి హరిరాప్నోతి విరతిం

వినాశం కీనాశో భజతి ధనదో యాతి నిధనమ్ |

వితంద్రీ మాహేంద్రీ-వితతిరపి సంమీలిత-దృశా

మహాసంహారే‌உస్మిన్ విహరతి సతి త్వత్పతి రసౌ || 26 ||

జపో జల్పః శిల్పం సకలమపి ముద్రావిరచనా

గతిః ప్రాదక్షిణ్య-క్రమణ-మశనాద్యా హుతి-విధిః |

ప్రణామః సంవేశః సుఖమఖిల-మాత్మార్పణ-దృశా

సపర్యా పర్యాయ-స్తవ భవతు యన్మే విలసితమ్ || 27 ||

సుధామప్యాస్వాద్య ప్రతి-భయ-జరమృత్యు-హరిణీం

విపద్యంతే విశ్వే విధి-శతమఖాద్యా దివిషదః |

కరాలం యత్ క్ష్వేలం కబలితవతః కాలకలనా

న శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంక మహిమా || 28 ||

కిరీటం వైరించం పరిహర పురః కైటభభిదః

కఠోరే కోఠీరే స్కలసి జహి జంభారి-మకుటమ్ |

ప్రణమ్రేష్వేతేషు ప్రసభ-ముపయాతస్య భవనం

భవస్యభ్యుత్థానే తవ పరిజనోక్తి-ర్విజయతే || 29 ||

స్వదేహోద్భూతాభి-ర్ఘృణిభి-రణిమాద్యాభి-రభితో

నిషేవ్యే నిత్యే త్వా మహమితి సదా భావయతి యః |

కిమాశ్చర్యం తస్య త్రినయన-సమృద్ధిం తృణయతో

మహాసంవర్తాగ్ని-ర్విరచయతి నీరాజనవిధిమ్ || 30 ||

చతుః-షష్టయా తంత్రైః సకల మతిసంధాయ భువనం

స్థితస్తత్త్త-సిద్ధి ప్రసవ పరతంత్రైః పశుపతిః |

పునస్త్వ-న్నిర్బంధా దఖిల-పురుషార్థైక ఘటనా-

స్వతంత్రం తే తంత్రం క్షితితల మవాతీతర-దిదమ్ || 31 ||

శివః శక్తిః కామః క్షితి-రథ రవిః శీతకిరణః

స్మరో హంసః శక్ర-స్తదను చ పరా-మార-హరయః |

అమీ హృల్లేఖాభి-స్తిసృభి-రవసానేషు ఘటితా

భజంతే వర్ణాస్తే తవ జనని నామావయవతామ్ || 32 ||

స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయ-మిద-మాదౌ తవ మనో

ర్నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి-మహాభోగ-రసికాః |

భజంతి త్వాం చింతామణి-గుణనిబద్ధాక్ష-వలయాః

శివాగ్నౌ జుహ్వంతః సురభిఘృత-ధారాహుతి-శతై || 33 ||

శరీరం త్వం శంభోః శశి-మిహిర-వక్షోరుహ-యుగం

తవాత్మానం మన్యే భగవతి నవాత్మాన-మనఘమ్ |

అతః శేషః శేషీత్యయ-ముభయ-సాధారణతయా

స్థితః సంబంధో వాం సమరస-పరానంద-పరయోః || 34 ||

మనస్త్వం వ్యోమ త్వం మరుదసి మరుత్సారథి-రసి

త్వమాప-స్త్వం భూమి-స్త్వయి పరిణతాయాం న హి పరమ్ |

త్వమేవ స్వాత్మానం పరిణ్మయితుం విశ్వ వపుషా

చిదానందాకారం శివయువతి భావేన బిభృషే || 35 ||

తవాఙ్ఞచక్రస్థం తపన-శశి కోటి-ద్యుతిధరం

పరం శంభు వందే పరిమిలిత-పార్శ్వం పరచితా |

యమారాధ్యన్ భక్త్యా రవి శశి శుచీనా-మవిషయే

నిరాలోకే ‌உలోకే నివసతి హి భాలోక-భువనే || 36 ||

విశుద్ధౌ తే శుద్ధస్ఫతిక విశదం వ్యోమ-జనకం

శివం సేవే దేవీమపి శివసమాన-వ్యవసితామ్ |

యయోః కాంత్యా యాంత్యాః శశికిరణ్-సారూప్యసరణే

విధూతాంత-ర్ధ్వాంతా విలసతి చకోరీవ జగతీ || 37 ||

సమున్మీలత్ సంవిత్కమల-మకరందైక-రసికం

భజే హంసద్వంద్వం కిమపి మహతాం మానసచరమ్ |

యదాలాపా-దష్టాదశ-గుణిత-విద్యాపరిణతిః

యదాదత్తే దోషాద్ గుణ-మఖిల-మద్భ్యః పయ ఇవ || 38 ||

తవ స్వాధిష్ఠానే హుతవహ-మధిష్ఠాయ నిరతం

తమీడే సంవర్తం జనని మహతీం తాం చ సమయామ్ |

యదాలోకే లోకాన్ దహతి మహసి క్రోధ-కలితే

దయార్ద్రా యా దృష్టిః శిశిర-ముపచారం రచయతి || 39 ||

తటిత్వంతం శక్త్యా తిమిర-పరిపంథి-స్ఫురణయా

స్ఫుర-న్నా నరత్నాభరణ-పరిణద్ధేంద్ర-ధనుషమ్ |

తవ శ్యామం మేఘం కమపి మణిపూరైక-శరణం

నిషేవే వర్షంతం-హరమిహిర-తప్తం త్రిభువనమ్ || 40 ||

తవాధారే మూలే సహ సమయయా లాస్యపరయా

నవాత్మాన మన్యే నవరస-మహాతాండవ-నటమ్ |

ఉభాభ్యా మేతాభ్యా-ముదయ-విధి ముద్దిశ్య దయయా

సనాథాభ్యాం జఙ్ఞే జనక జననీమత్ జగదిదమ్ || 41 ||

ద్వితీయ భాగః – సౌందర్య లహరీ

గతై-ర్మాణిక్యత్వం గగనమణిభిః సాంద్రఘటితం

కిరీటం తే హైమం హిమగిరిసుతే కీతయతి యః ||

స నీడేయచ్ఛాయా-చ్ఛురణ-శకలం చంద్ర-శకలం

ధనుః శౌనాసీరం కిమితి న నిబధ్నాతి ధిషణామ్ || 42 ||

ధునోతు ధ్వాంతం న-స్తులిత-దలితేందీవర-వనం

ఘనస్నిగ్ధ-శ్లక్ష్ణం చికుర నికురుంబం తవ శివే |

యదీయం సౌరభ్యం సహజ-ముపలబ్ధుం సుమనసో

వసంత్యస్మిన్ మన్యే బలమథన వాటీ-విటపినామ్ || 43 ||

తనోతు క్షేమం న-స్తవ వదనసౌందర్యలహరీ

పరీవాహస్రోతః-సరణిరివ సీమంతసరణిః|

వహంతీ- సిందూరం ప్రబలకబరీ-భార-తిమిర

ద్విషాం బృందై-ర్వందీకృతమేవ నవీనార్క కేరణమ్ || 44 ||

అరాలై స్వాభావ్యా-దలికలభ-సశ్రీభి రలకైః

పరీతం తే వక్త్రం పరిహసతి పంకేరుహరుచిమ్ |

దరస్మేరే యస్మిన్ దశనరుచి కింజల్క-రుచిరే

సుగంధౌ మాద్యంతి స్మరదహన చక్షు-ర్మధులిహః || 45 ||

లలాటం లావణ్య ద్యుతి విమల-మాభాతి తవ యత్

ద్వితీయం తన్మన్యే మకుటఘటితం చంద్రశకలమ్ |

విపర్యాస-న్యాసా దుభయమపి సంభూయ చ మిథః

సుధాలేపస్యూతిః పరిణమతి రాకా-హిమకరః || 46 ||

భ్రువౌ భుగ్నే కించిద్భువన-భయ-భంగవ్యసనిని

త్వదీయే నేత్రాభ్యాం మధుకర-రుచిభ్యాం ధృతగుణమ్ |

ధను ర్మన్యే సవ్యేతరకర గృహీతం రతిపతేః

ప్రకోష్టే ముష్టౌ చ స్థగయతే నిగూఢాంతర-ముమే || 47 ||

అహః సూతే సవ్య తవ నయన-మర్కాత్మకతయా

త్రియామాం వామం తే సృజతి రజనీనాయకతయా |

తృతీయా తే దృష్టి-ర్దరదలిత-హేమాంబుజ-రుచిః

సమాధత్తే సంధ్యాం దివసర్-నిశయో-రంతరచరీమ్ || 48 ||

విశాలా కల్యాణీ స్ఫుతరుచి-రయోధ్యా కువలయైః

కృపాధారాధారా కిమపి మధురా‌உ‌உభోగవతికా |

అవంతీ దృష్టిస్తే బహునగర-విస్తార-విజయా

ధ్రువం తత్తన్నామ-వ్యవహరణ-యోగ్యావిజయతే || 49 ||

కవీనాం సందర్భ-స్తబక-మకరందైక-రసికం

కటాక్ష-వ్యాక్షేప-భ్రమరకలభౌ కర్ణయుగలమ్ |

అముంచ్ంతౌ దృష్ట్వా తవ నవరసాస్వాద-తరలౌ

అసూయా-సంసర్గా-దలికనయనం కించిదరుణమ్ || 50 ||

శివే శంగారార్ద్రా తదితరజనే కుత్సనపరా

సరోషా గంగాయాం గిరిశచరితే విస్మయవతీ |

హరాహిభ్యో భీతా సరసిరుహ సౌభాగ్య-జననీ

సఖీషు స్మేరా తే మయి జనని దృష్టిః సకరుణా || 51 ||

గతే కర్ణాభ్యర్ణం గరుత ఇవ పక్ష్మాణి దధతీ

పురాం భేత్తు-శ్చిత్తప్రశమ-రస-విద్రావణ ఫలే |

ఇమే నేత్రే గోత్రాధరపతి-కులోత్తంస-కలికే

తవాకర్ణాకృష్ట స్మరశర-విలాసం కలయతః|| 52 ||

విభక్త-త్రైవర్ణ్యం వ్యతికరిత-లీలాంజనతయా

విభాతి త్వన్నేత్ర త్రితయ మిద-మీశానదయితే |

పునః స్రష్టుం దేవాన్ ద్రుహిణ హరి-రుద్రానుపరతాన్

రజః సత్వం వేభ్రత్ తమ ఇతి గుణానాం త్రయమివ || 53 ||

పవిత్రీకర్తుం నః పశుపతి-పరాధీన-హృదయే

దయామిత్రై ర్నేత్రై-రరుణ-ధవల-శ్యామ రుచిభిః |

నదః శోణో గంగా తపనతనయేతి ధ్రువముమ్

త్రయాణాం తీర్థానా-ముపనయసి సంభేద-మనఘమ్ || 54 ||

నిమేషోన్మేషాభ్యాం ప్రలయముదయం యాతి జగతి

తవేత్యాహుః సంతో ధరణిధర-రాజన్యతనయే |

త్వదున్మేషాజ్జాతం జగదిద-మశేషం ప్రలయతః

పరేత్రాతుం శంంకే పరిహృత-నిమేషా-స్తవ దృశః || 55 ||

తవాపర్ణే కర్ణే జపనయన పైశున్య చకితా

నిలీయంతే తోయే నియత మనిమేషాః శఫరికాః |

ఇయం చ శ్రీ-ర్బద్ధచ్ఛదపుటకవాటం కువలయం

జహాతి ప్రత్యూషే నిశి చ విఘతయ్య ప్రవిశతి|| 56 ||

దృశా ద్రాఘీయస్యా దరదలిత నీలోత్పల రుచా

దవీయాంసం దీనం స్నపా కృపయా మామపి శివే |

అనేనాయం ధన్యో భవతి న చ తే హానిరియతా

వనే వా హర్మ్యే వా సమకర నిపాతో హిమకరః || 57 ||

అరాలం తే పాలీయుగల-మగరాజన్యతనయే

న కేషా-మాధత్తే కుసుమశర కోదండ-కుతుకమ్ |

తిరశ్చీనో యత్ర శ్రవణపథ-ముల్ల్ఙ్య్య విలసన్

అపాంగ వ్యాసంగో దిశతి శరసంధాన ధిషణామ్ || 58 ||

స్ఫురద్గండాభోగ-ప్రతిఫలిత తాట్ంక యుగలం

చతుశ్చక్రం మన్యే తవ ముఖమిదం మన్మథరథమ్ |

యమారుహ్య ద్రుహ్య త్యవనిరథ మర్కేందుచరణం

మహావీరో మారః ప్రమథపతయే సజ్జితవతే || 59 ||

సరస్వత్యాః సూక్తీ-రమృతలహరీ కౌశలహరీః

పిబ్నత్యాః శర్వాణి శ్రవణ-చులుకాభ్యా-మవిరలమ్ |

చమత్కారః-శ్లాఘాచలిత-శిరసః కుండలగణో

ఝణత్కరైస్తారైః ప్రతివచన-మాచష్ట ఇవ తే || 60 ||

అసౌ నాసావంశ-స్తుహినగిరివణ్శ-ధ్వజపటి

త్వదీయో నేదీయః ఫలతు ఫల-మస్మాకముచితమ్ |

వహత్యంతర్ముక్తాః శిశిరకర-నిశ్వాస-గలితం

సమృద్ధ్యా యత్తాసాం బహిరపి చ ముక్తామణిధరః || 61 ||

ప్రకృత్యా‌உ‌உరక్తాయా-స్తవ సుదతి దందచ్ఛదరుచేః

ప్రవక్ష్యే సదృశ్యం జనయతు ఫలం విద్రుమలతా |

న బింబం తద్బింబ-ప్రతిఫలన-రాగా-దరుణితం

తులామధ్రారోఢుం కథమివ విలజ్జేత కలయా || 62 ||

స్మితజ్యోత్స్నాజాలం తవ వదనచంద్రస్య పిబతాం

చకోరాణా-మాసీ-దతిరసతయా చంచు-జడిమా |

అతస్తే శీతాంశో-రమృతలహరీ మామ్లరుచయః

పిబంతీ స్వచ్ఛందం నిశి నిశి భృశం కాంజి కధియా || 63 ||

అవిశ్రాంతం పత్యుర్గుణగణ కథామ్రేడనజపా

జపాపుష్పచ్ఛాయా తవ జనని జిహ్వా జయతి సా |

యదగ్రాసీనాయాః స్ఫటికదృష-దచ్ఛచ్ఛవిమయి

సరస్వత్యా మూర్తిః పరిణమతి మాణిక్యవపుషా || 64 ||

రణే జిత్వా దైత్యా నపహృత-శిరస్త్రైః కవచిభిః

నివృత్తై-శ్చండాంశ-త్రిపురహర-నిర్మాల్య-విముఖైః |

విశాఖేంద్రోపేంద్రైః శశివిశద-కర్పూరశకలా

విలీయంతే మాతస్తవ వదనతాంబూల-కబలాః || 65 ||

విపంచ్యా గాయంతీ వివిధ-మపదానం పశుపతే-

స్త్వయారబ్ధే వక్తుం చలితశిరసా సాధువచనే |

తదీయై-ర్మాధుర్యై-రపలపిత-తంత్రీకలరవాం

నిజాం వీణాం వాణీం నిచులయతి చోలేన నిభృతమ్ || 66 ||

కరగ్రేణ స్పృష్టం తుహినగిరిణా వత్సలతయా

గిరిశేనో-దస్తం ముహురధరపానాకులతయా |

కరగ్రాహ్యం శంభోర్ముఖముకురవృంతం గిరిసుతే

కథంకరం బ్రూమ-స్తవ చుబుకమోపమ్యరహితమ్ || 67 ||

భుజాశ్లేషాన్నిత్యం పురదమయితుః కన్టకవతీ

తవ గ్రీవా ధత్తే ముఖకమలనాల-శ్రియమియమ్ |

స్వతః శ్వేతా కాలా గరు బహుల-జంబాలమలినా

మృణాలీలాలిత్యం వహతి యదధో హారలతికా || 68 ||

గలే రేఖాస్తిస్రో గతి గమక గీతైక నిపుణే

వివాహ-వ్యానద్ధ-ప్రగుణగుణ-సంఖ్యా ప్రతిభువః |

విరాజంతే నానావిధ-మధుర-రాగాకర-భువాం

త్రయాణాం గ్రామాణాం స్థితి-నియమ-సీమాన ఇవ తే || 69 ||

మృణాలీ-మృద్వీనాం తవ భుజలతానాం చతసృణాం

చతుర్భిః సౌంద్రయం సరసిజభవః స్తౌతి వదనైః |

నఖేభ్యః సంత్రస్యన్ ప్రథమ-మథనా దంతకరిపోః

చతుర్ణాం శీర్షాణాం సమ-మభయహస్తార్పణ-ధియా || 70 ||

నఖానా-ముద్యోతై-ర్నవనలినరాగం విహసతాం

కరాణాం తే కాంతిం కథయ కథయామః కథముమే |

కయాచిద్వా సామ్యం భజతు కలయా హంత కమలం

యది క్రీడల్లక్ష్మీ-చరణతల-లాక్షారస-చణమ్ || 71 ||

సమం దేవి స్కంద ద్విపివదన పీతం స్తనయుగం

తవేదం నః ఖేదం హరతు సతతం ప్రస్నుత-ముఖమ్ |

యదాలోక్యాశంకాకులిత హృదయో హాసజనకః

స్వకుంభౌ హేరంబః పరిమృశతి హస్తేన ఝడితి || 72 ||

అమూ తే వక్షోజా-వమృతరస-మాణిక్య కుతుపౌ

న సందేహస్పందో నగపతి పతాకే మనసి నః |

పిబంతౌ తౌ యస్మా దవిదిత వధూసంగ రసికౌ

కుమారావద్యాపి ద్విరదవదన-క్రౌంచ్దలనౌ || 73 ||

వహత్యంబ స్త్ంబేరమ-దనుజ-కుంభప్రకృతిభిః

సమారబ్ధాం ముక్తామణిభిరమలాం హారలతికామ్ |

కుచాభోగో బింబాధర-రుచిభి-రంతః శబలితాం

ప్రతాప-వ్యామిశ్రాం పురదమయితుః కీర్తిమివ తే || 74 ||

తవ స్తన్యం మన్యే ధరణిధరకన్యే హృదయతః

పయః పారావారః పరివహతి సారస్వతమివ |

దయావత్యా దత్తం ద్రవిడశిశు-రాస్వాద్య తవ యత్

కవీనాం ప్రౌఢానా మజని కమనీయః కవయితా || 75 ||

హరక్రోధ-జ్వాలావలిభి-రవలీఢేన వపుషా

గభీరే తే నాభీసరసి కృతసఙో మనసిజః |

సముత్తస్థౌ తస్మా-దచలతనయే ధూమలతికా

జనస్తాం జానీతే తవ జనని రోమావలిరితి || 76 ||

యదేతత్కాలిందీ-తనుతర-తరంగాకృతి శివే

కృశే మధ్యే కించిజ్జనని తవ యద్భాతి సుధియామ్ |

విమర్దా-దన్యోన్యం కుచకలశయో-రంతరగతం

తనూభూతం వ్యోమ ప్రవిశదివ నాభిం కుహరిణీమ్ || 77 ||

స్థిరో గంగా వర్తః స్తనముకుల-రోమావలి-లతా

కలావాలం కుండం కుసుమశర తేజో-హుతభుజః |

రతే-ర్లీలాగారం కిమపి తవ నాభిర్గిరిసుతే

బేలద్వారం సిద్ధే-ర్గిరిశనయనానాం విజయతే || 78 ||

నిసర్గ-క్షీణస్య స్తనతట-భరేణ క్లమజుషో

నమన్మూర్తే ర్నారీతిలక శనకై-స్త్రుట్యత ఇవ |

చిరం తే మధ్యస్య త్రుటిత తటినీ-తీర-తరుణా

సమావస్థా-స్థేమ్నో భవతు కుశలం శైలతనయే || 79 ||

కుచౌ సద్యః స్విద్య-త్తటఘటిత-కూర్పాసభిదురౌ

కషంతౌ-దౌర్మూలే కనకకలశాభౌ కలయతా |

తవ త్రాతుం భంగాదలమితి వలగ్నం తనుభువా

త్రిధా నద్ధ్మ్ దేవీ త్రివలి లవలీవల్లిభిరివ || 80 ||

గురుత్వం విస్తారం క్షితిధరపతిః పార్వతి నిజాత్

నితంబా-దాచ్ఛిద్య త్వయి హరణ రూపేణ నిదధే |

అతస్తే విస్తీర్ణో గురురయమశేషాం వసుమతీం

నితంబ-ప్రాగ్భారః స్థగయతి సఘుత్వం నయతి చ || 81 ||

కరీంద్రాణాం శుండాన్-కనకకదలీ-కాండపటలీం

ఉభాభ్యామూరుభ్యా-ముభయమపి నిర్జిత్య భవతి |

సువృత్తాభ్యాం పత్యుః ప్రణతికఠినాభ్యాం గిరిసుతే

విధిఙ్ఞే జానుభ్యాం విబుధ కరికుంభ ద్వయమసి || 82 ||

పరాజేతుం రుద్రం ద్విగుణశరగర్భౌ గిరిసుతే

నిషంగౌ జంఘే తే విషమవిశిఖో బాఢ-మకృత |

యదగ్రే దృస్యంతే దశశరఫలాః పాదయుగలీ

నఖాగ్రచ్ఛన్మానః సుర ముకుట-శాణైక-నిశితాః || 83 ||

శ్రుతీనాం మూర్ధానో దధతి తవ యౌ శేఖరతయా

మమాప్యేతౌ మాతః శేరసి దయయా దేహి చరణౌ |

యయ‌ఓః పాద్యం పాథః పశుపతి జటాజూట తటినీ

యయో-ర్లాక్షా-లక్ష్మీ-రరుణ హరిచూడామణి రుచిః || 84 ||

నమో వాకం బ్రూమో నయన-రమణీయాయ పదయోః

తవాస్మై ద్వంద్వాయ స్ఫుట-రుచి రసాలక్తకవతే |

అసూయత్యత్యంతం యదభిహననాయ స్పృహయతే

పశూనా-మీశానః ప్రమదవన-కంకేలితరవే || 85 ||

మృషా కృత్వా గోత్రస్ఖలన-మథ వైలక్ష్యనమితం

లలాటే భర్తారం చరణకమలే తాడయతి తే |

చిరాదంతః శల్యం దహనకృత మున్మూలితవతా

తులాకోటిక్వాణైః కిలికిలిత మీశాన రిపుణా || 86 ||

హిమానీ హంతవ్యం హిమగిరినివాసైక-చతురౌ

నిశాయాం నిద్రాణం నిశి-చరమభాగే చ విశదౌ |

వరం లక్ష్మీపాత్రం శ్రియ-మతిసృహంతో సమయినాం

సరోజం త్వత్పాదౌ జనని జయత-శ్చిత్రమిహ కిమ్ || 87 ||

పదం తే కీర్తీనాం ప్రపదమపదం దేవి విపదాం

కథం నీతం సద్భిః కఠిన-కమఠీ-కర్పర-తులామ్ |

కథం వా బాహుభ్యా-ముపయమనకాలే పురభిదా

యదాదాయ న్యస్తం దృషది దయమానేన మనసా || 88 ||

నఖై-ర్నాకస్త్రీణాం కరకమల-సంకోచ-శశిభిః

తరూణాం దివ్యానాం హసత ఇవ తే చండి చరణౌ |

ఫలాని స్వఃస్థేభ్యః కిసలయ-కరాగ్రేణ దదతాం

దరిద్రేభ్యో భద్రాం శ్రియమనిశ-మహ్నాయ దదతౌ || 89 ||

దదానే దీనేభ్యః శ్రియమనిశ-మాశానుసదృశీం

అమందం సౌందర్యం ప్రకర-మకరందం వికిరతి |

తవాస్మిన్ మందార-స్తబక-సుభగే యాతు చరణే

నిమజ్జన్ మజ్జీవః కరణచరణః ష్ట్చరణతామ్ || 90 ||

పదన్యాస-క్రీడా పరిచయ-మివారబ్ధు-మనసః

స్ఖలంతస్తే ఖేలం భవనకలహంసా న జహతి |

అతస్తేషాం శిక్షాం సుభగమణి-మంజీర-రణిత-

చ్ఛలాదాచక్షాణం చరణకమలం చారుచరితే || 91 ||

గతాస్తే మంచత్వం ద్రుహిణ హరి రుద్రేశ్వర భృతః

శివః స్వచ్ఛ-చ్ఛాయా-ఘటిత-కపట-ప్రచ్ఛదపటః |

త్వదీయానాం భాసాం ప్రతిఫలన రాగారుణతయా

శరీరీ శృంగారో రస ఇవ దృశాం దోగ్ధి కుతుకమ్ || 92 ||

అరాలా కేశేషు ప్రకృతి సరలా మందహసితే

శిరీషాభా చిత్తే దృషదుపలశోభా కుచతటే |

భృశం తన్వీ మధ్యే పృథు-రురసిజారోహ విషయే

జగత్త్రతుం శంభో-ర్జయతి కరుణా కాచిదరుణా || 93 ||

కలంకః కస్తూరీ రజనికర బింబం జలమయం

కలాభిః కర్పూరై-ర్మరకతకరండం నిబిడితమ్ |

అతస్త్వద్భోగేన ప్రతిదినమిదం రిక్తకుహరం

విధి-ర్భూయో భూయో నిబిడయతి నూనం తవ కృతే || 94 ||

పురారంతే-రంతః పురమసి తత-స్త్వచరణయోః

సపర్యా-మర్యాదా తరలకరణానా-మసులభా |

తథా హ్యేతే నీతాః శతమఖముఖాః సిద్ధిమతులాం

తవ ద్వారోపాంతః స్థితిభి-రణిమాద్యాభి-రమరాః || 95 ||

కలత్రం వైధాత్రం కతికతి భజంతే న కవయః

శ్రియో దేవ్యాః కో వా న భవతి పతిః కైరపి ధనైః |

మహాదేవం హిత్వా తవ సతి సతీనా-మచరమే

కుచభ్యా-మాసంగః కురవక-తరో-రప్యసులభః || 96 ||

గిరామాహు-ర్దేవీం ద్రుహిణగృహిణీ-మాగమవిదో

హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీ-మద్రితనయామ్ |

తురీయా కాపి త్వం దురధిగమ-నిస్సీమ-మహిమా

మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మమహిషి || 97 ||

కదా కాలే మాతః కథయ కలితాలక్తకరసం

పిబేయం విద్యార్థీ తవ చరణ-నిర్ణేజనజలమ్ |

ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితా0కారణతయా

కదా ధత్తే వాణీముఖకమల-తాంబూల-రసతామ్ || 98 ||

సరస్వత్యా లక్ష్మ్యా విధి హరి సపత్నో విహరతే

రతేః పతివ్రత్యం శిథిలపతి రమ్యేణ వపుషా |

చిరం జీవన్నేవ క్షపిత-పశుపాశ-వ్యతికరః

పరానందాభిఖ్యం రసయతి రసం త్వద్భజనవాన్ || 99 ||

ప్రదీప జ్వాలాభి-ర్దివసకర-నీరాజనవిధిః

సుధాసూతే-శ్చంద్రోపల-జలలవై-రఘ్యరచనా |

స్వకీయైరంభోభిః సలిల-నిధి-సౌహిత్యకరణం

త్వదీయాభి-ర్వాగ్భి-స్తవ జనని వాచాం స్తుతిరియమ్ || 100 ||

సౌందయలహరి ముఖ్యస్తోత్రం సంవార్తదాయకమ్ |

భగవద్పాద సన్క్లుప్తం పఠేన్ ముక్తౌ భవేన్నరః ||

సౌందర్యలహరి స్తోత్రం సంపూర్ణం

Thank you for watching Soundarya Lahari in Telugu

Please watch to Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu & Hindi

Share this post to