Sri Ketu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi

Sri Ketu Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi : Ketu Kavacham Lyrics in Telugu : కేతు కవచమ్ : ధ్యానం  కేతుం కరాలవదనం చిత్రవర్ణం కిరీటినమ్ | ప్రణమామి సదా కేతుం ధ్వజాకారం గ్రహేశ్వరమ్ || 1 || అథ కేతు కవచమ్ చిత్రవర్ణః శిరః పాతు భాలం ధూమ్రసమద్యుతిః | పాతు నేత్రే పింగలాక్షః శ్రుతీ మే రక్తలోచనః || 2 || ఘ్రాణం పాతు సువర్ణాభశ్చిబుకం సింహికాసుతః | పాతు కంఠం చ మే కేతుః స్కంధౌ పాతు గ్రహాధిపః || 3 || హస్తౌ పాతు సురశ్రేష్ఠః కుక్షిం పాతు మహాగ్రహః | సింహాసనః కటిం పాతు మధ్యం పాతు మహాసురః || 4 || ఊరూ పాతు మహాశీర్షో జానునీ మే‌உతికోపనః | పాతు పాదౌ చ మే క్రూరః సర్వాంగం నరపింగలః || 5 || ఫలశ్రుతిః య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వరోగవినాశనమ్ | సర్వశత్రువినాశం చ ధారణాద్విజయీ భవేత్ || 6 || || ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే కేతుకవచం సంపూర్ణమ్ || Sri Ketu Kavacham Lyrics in Hindi : II केतुकवचम् II  अथ केतुकवचम्  अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमंत्रस्य त्र्यंबक ऋषिः I अनुष्टप् छन्दः I केतुर्देवता I कं बीजं I नमः शक्तिः I केतुरिति कीलकम् I केतुप्रीत्यर्थं…

Rahu Kavacham lyrics in Telugu & Hindi

Rahu Kavacham lyrics in Telugu & Hindi Rahu Kavacham lyrics in Telugu : రాహు కవచమ్ ధ్యానమ్ ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ | సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ || 1|| | అథ రాహు కవచమ్ | నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః | చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ || 2|| నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ | జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కంఠం మే కఠినాంఘ్రికః || 3|| భుజంగేశో భుజౌ పాతు నీలమాల్యాంబరః కరౌ | పాతు వక్షఃస్థలం మంత్రీ పాతు కుక్షిం విధుంతుదః || 4|| కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే సురపూజితః | స్వర్భానుర్జానునీ పాతు జంఘే మే పాతు జాడ్యహా || 5|| గుల్ఫౌ గ్రహపతిః పాతు పాదౌ మే భీషణాకృతిః | సర్వాణ్యంగాని మే పాతు నీలచందనభూషణః || 6|| ఫలశ్రుతిః రాహోరిదం కవచమృద్ధిదవస్తుదం యో భక్త్యా పఠత్యనుదినం నియతః శుచిః సన్ | ప్రాప్నోతి కీర్తిమతులాం శ్రియమృద్ధి- మాయురారోగ్యమాత్మవిజయం చ హి తత్ప్రసాదాత్ || 7|| || ఇతి శ్రీమహాభారతే ధృతరాష్ట్రసంజయసంవాదే ద్రోణపర్వణి రాహుకవచం సంపూర్ణమ్ || Rahu Kavacham lyrics in Hindi : राहु कवचम् ध्यानम् प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिनम् । सैंहिकेयं करालास्यं लोकानामभयप्रदम् ॥ 1॥…

Chandra Kavacham Lyrics in Telugu & Hindi

Chandra Kavacham Lyrics : Chandra Kavacham Lyrics in Telugu : చంద్ర కవచం : అస్య శ్రీ చంద్ర కవచస్య | గౌతమ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ చంద్రో దేవతా | చంద్ర ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || ధ్యానం సమం చతుర్భుజం వందే కేయూర మకుటోజ్వలమ్ | వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య చ భూషణమ్ || ఏవం ధ్యాత్వా జపేన్నిత్యం శశినః కవచం శుభమ్ || అథ చంద్ర కవచమ్ శశీ పాతు శిరోదేశం భాలం పాతు కలానిధిః | చక్షుషీ చంద్రమాః పాతు శ్రుతీ పాతు నిశాపతిః || 1 || ప్రాణం క్షపకరః పాతు ముఖం కుముదబాంధవః | పాతు కంఠం చ మే సోమః స్కంధే జైవాతృకస్తథా || 2 || కరౌ సుధాకరః పాతు వక్షః పాతు నిశాకరః | హృదయం పాతు మే చంద్రో నాభిం శంకరభూషణః || 3 || మధ్యం పాతు సురశ్రేష్ఠః కటిం పాతు సుధాకరః | ఊరూ తారాపతిః పాతు మృగాంకో జానునీ సదా || 4 || అబ్ధిజః పాతు మే జంఘే పాతు పాదౌ విధుః సదా | సర్వాణ్యన్యాని చాంగాని పాతు చంద్రోఖిలం వపుః || 5 || ఫలశ్రుతిః ఏతద్ధి కవచం దివ్యం భుక్తి ముక్తి ప్రదాయకమ్ | యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి సర్వత్ర విజయీ భవేత్…

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu – శని వజ్రపంజర కవచం

Shani Vajrapanjara Kavacham in Telugu – శని వజ్ర పంజర కవచం : Shani Vajrapanjara Kavacham : నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః || బ్రహ్మా ఉవాచ | శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమమ్ || కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ | శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ | ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః | నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః || 1 || నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా | స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః || 2 || స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః | వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా || 3 || నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా | ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా || 4 || పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః | అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనందనః || 5 || ఫలశ్రుతిః ఇత్యేతత్కవచమ్ దివ్యం పఠేత్సూర్యసుతస్య యః | న తస్య జాయతే పీడా…

Sri Surya kavacham in telugu – శ్రీ సూర్య కవచం

Sri Surya kavacham in telugu – శ్రీ సూర్య కవచం : Sri Surya kavacham in telugu : శ్రీ భైరవ ఉవాచ యో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః | గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే || 1 || తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ | సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ || 2 || సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ | మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ || 3 || సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ | సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ || 4 || రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ | మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ || 5 || గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనమ్ | ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః || 6 || విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాంజిష్యతి | శంకరః సర్వలోకేశో వాసవో‌உపి దివస్పతిః || 7 || ఓషధీశః శశీ దేవి శివో‌உహం భైరవేశ్వరః | మంత్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమమ్ || 8 || యో ధారయేద్ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి | స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః || 9 || బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్ | ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా || 10 || పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా | కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ || 11 ||…

Subramanya Pancharatnam Lyrics in Telugu & Hindi

Subramanya Pancharatnam Lyrics in Telugu & Hindi :  Subramanya Pancharatnam Lyrics in Telugu : సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రమ్ :   షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 2 || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 3 || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 4 || ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రమ్ ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్ | గంగోద్భవం సర్వజనానుకూలం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 5 || యః శ్లోకపంచమిదం పఠతీహ భక్త్యా బ్రహ్మణ్యదేవ వినివేశిత మానసః సన్ | ప్రాప్నోతి భోగమఖిలం భువి యద్యదిష్టమ్ అంతే స గచ్ఛతి ముదా గుహసామ్యమేవ || Subramanya Pancharatnam Lyrics in Hindi : षडाननं चन्दन लेपिताङ्गं महोरसं दिव्यमयूरवाहनम् रुद्रस्य सूनं सुरलोकनाथं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये जाज्वल्यमानं सुरवृन्दवन्द्यं कुमार धारातट मन्दिरस्थम् कन्दर्परूपं कमनीयगात्रं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये द्विषड्भुजं द्वादशदिव्यनेत्रं त्रयीतनुं  शूलमसी दधानम् शेषावतारं कमनीयरूपं ब्रह्मण्यदेवं शरणं प्रपद्ये सुरारि घोराह वशोभमानं सुरोत्तमं शक्तिधरं कुमारम् सुधार…

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram)

Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) : Sri Subrahmanya Ashtakam (Karavalamba Stotram) హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో, శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో | శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 || దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ, దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద | దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 || నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్, తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ | శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 || క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల, పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే | శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 || దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య, దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ | శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 || హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార, కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ | హే వీర తారక జయాౙ్మరబృందవంద్య, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 || పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః, పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః | పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 || శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా, కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ | భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా, వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 || సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః | తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః | సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |…

Ashtalakshmi stotram – అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం

Ashtalakshmi stotram – అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రం : Ashtalakshmi stotram lyrics in Telugu : ఆదిలక్ష్మి సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 1 || ధాన్యలక్ష్మి అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే | మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ || 2 || ధైర్యలక్ష్మి జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద, ఙ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే | భవభయహారిణి పాపవిమోచని, సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే జయ జయహే మధు సూధన కామిని, ధైర్యలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ || 3 || గజలక్ష్మి జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని, సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే రధగజ తురగపదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతే | హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతే జయ జయహే మధుసూదన కామిని, గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ || 4 || సంతానలక్ష్మి అయిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి, రాగవివర్ధిని ఙ్ఞానమయే గుణగణవారధి లోకహితైషిణి, సప్తస్వర భూషిత గాననుతే | సకల…

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం

Sri Venkateshwara Stotram – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం :   కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో | కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే || సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే | శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే || అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రను వేలకృతై రపరాధశతైః | భరితం త్వరితం వృష శైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే || అధి వేంకట శైల ముదారమతే- ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ | పరదేవతయా గదితానిగమైః కమలాదయితాన్న పరంకలయే || కల వేణుర వావశ గోపవధూ శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ | ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్ వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే || అభిరామ గుణాకర దాశరధే జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే | రఘునాయక రామ రమేశ విభో వరదో భవ దేవ దయా జలధే || అవనీ తనయా కమనీయ కరం రజనీకర చారు ముఖాంబురుహమ్ | రజనీచర రాజత మోమి హిరం మహనీయ మహం రఘురామమయే || సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం స్వనుజం చ సుకాయమ మోఘశరమ్ | అపహాయ రఘూద్వయ మన్యమహం న కథంచన కంచన జాతుభజే || వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి | హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం…

Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu & Hindi Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Telugu – శ్రీ విష్ణు షట్పదీ స్తోత్రం : అవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ | భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః || 1 || దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే | శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే || 2 || సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవా‌உహం న మామకీనస్త్వమ్ | సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః || 3 || ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే | దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః || 4 || మత్స్యాదిభిరవతారైరవతారవతా‌உవతా సదా వసుధామ్ | పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతో‌உహమ్ || 5 || దామోదర గుణమందిర సుందరవదనారవింద గోవింద | భవజలధిమథనమందర పరమం దరమపనయ త్వం మే || 6 || నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ | ఇతి షట్పదీ మదీయే వదనసరోజే సదా వసతు || Vishnu Shatpadi stotram Lyrics in Hindi – विष्णु षट्पदी : अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् । भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 1 ॥ दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे ॥ 2 ॥ सत्यपि भेदापगमे नाथ तवा‌உहं…

Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం

Sri Ganesha Kavacham – శ్రీ గణేశ కవచం : Sri Ganesha Kavacham lyrics: ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో | అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ || 1 || దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః | అతోస్య కంఠే కించిత్త్యం రక్షాం సంబద్ధుమర్హసి || 2 || ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహు మాద్యే యుగే త్రేతాయాం తు మయూర వాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదమ్ | ఈ ద్వాపరేతు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుమ్ తుర్యే తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా || 3 || వినాయక శ్శిఖాంపాతు పరమాత్మా పరాత్పరః | అతిసుందర కాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః || 4 || లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః | నయనే బాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్యోష్ఠ పల్లవౌ || 5 || జిహ్వాం పాతు గజక్రీడశ్చుబుకం గిరిజాసుతః | వాచం వినాయకః పాతు దంతాన్‌ రక్షతు దుర్ముఖః || 6 || శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థదః | గణేశస్తు ముఖం పాతు కంఠం పాతు గణాధిపః || 7 || స్కంధౌ పాతు గజస్కంధః స్తనే విఘ్నవినాశనః | హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ || 8 || ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరశ్శుభః | లింగం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుండో మహాబలః…

Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం : Sri Venkateshwara Suprabhatam : కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 || ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ | ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 2 || మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే | శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలే శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్ || 3 || తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే | విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే వృశ శైలనాథ దయితే దయానిధే || 4 || అత్ర్యాది సప్త ఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి | ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 5 || పంచాననాబ్జ భవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి | భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్ శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 6 || ఈశత్-ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానామ్ | ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్య గంధైః శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 7 || ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పంజరస్థాః పాత్రావసిష్ట కదలీ ఫల పాయసాని | భుక్త్వాః సలీల మథకేళి శుకాః పఠంతి శేషాద్రి శేఖర…

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరామ అష్టోత్తర శత నామావళి

Sri Rama Ashtottara Shatanamavali – శ్రీరామ అష్టోత్తర శత నామావళి : ఓం శ్రీరామాయ నమః ఓం రామభద్రాయ నమః ఓం రామచంద్రాయ నమః ఓం శాశ్వతాయ నమః ఓం రాజీవలోచనాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం రాజేంద్రాయ నమః ఓం రఘుపుంగవాయ నమః ఓం జానకివల్లభాయ నమః ఓం జైత్రాయ నమః || 10 || ఓం జితామిత్రాయ నమః ఓం జనార్ధనాయ నమః ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః ఓం దాంతయ నమః ఓం శరనత్రాణ తత్సరాయ నమః ఓం వాలిప్రమదనాయ నమః ఓం వంగ్మినే నమః ఓం సత్యవాచే నమః ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః ఓం సత్యవ్రతాయ నమః || 20 || ఓం వ్రతధరాయ నమః ఓం సదాహనుమదాశ్రితాయ నమః ఓం కోసలేయాయ నమః ఓం ఖరధ్వసినే నమః ఓం విరాధవధపందితాయ నమః ఓం విభి ష ణపరిత్రాణాయ నమః ఓం హరకోదండ ఖండ నాయ నమః ఓం సప్తతాళ ప్రభేత్యై నమః ఓం దశగ్రీవశిరోహరాయ నమః ఓం జామదగ్న్యమహాధర్పదళనాయ నమః || 30 || ఓం తాతకాంతకాయ నమః ఓం వేదాంత సారాయ నమః ఓం వేదాత్మనే నమః ఓం భవరోగాస్యభే షజాయ నమః ఓం త్రిమూర్త యే నమః ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమః ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః || 40 || ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః ఓం ధన్వినే నమః ఓం దండ…

Narayana Suktam Lyrics – నారాయణ సూక్తం

Narayana Suktam Lyrics – నారాయణ సూక్తం : Narayana Suktam Lyrics : ఓం సహ నా’వవతు | సహ నౌ’ భునక్తు | సహ వీర్యం’ కరవావహై | తేజస్వినావధీ’తమస్తు మా వి’ద్విషావహై” || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’ నారాయ’ణం దేవమక్షరం’ పరమం పదమ్ | విశ్వతః పర’మాన్నిత్యం విశ్వం నా’రాయణగ్‍మ్ హ’రిమ్ | విశ్వ’మేవేదం పురు’ష-స్తద్విశ్వ-ముప’జీవతి | పతిం విశ్వ’స్యాత్మేశ్వ’రగ్ం శాశ్వ’తగ్‍మ్ శివ-మచ్యుతమ్ | నారాయణం మ’హాఙ్ఞేయం విశ్వాత్మా’నం పరాయ’ణమ్ | నారాయణప’రో జ్యోతిరాత్మా నా’రాయణః ప’రః | నారాయణపరం’ బ్రహ్మ తత్త్వం నా’రాయణః ప’రః | నారాయణప’రో ధ్యాతా ధ్యానం నా’రాయణః ప’రః | యచ్చ’ కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే” శ్రూయతే‌உపి’ వా || అంత’ర్బహిశ్చ’ తత్సర్వం వ్యాప్య నా’రాయణః స్థి’తః | అనంతమవ్యయం’ కవిగ్‍మ్ స’ముద్రే‌உంతం’ విశ్వశం’భువమ్ | పద్మకోశ-ప్ర’తీకాశగ్ం హృదయం’ చాప్యధోము’ఖమ్ | అధో’ నిష్ట్యా వి’తస్యాంతే నాభ్యాము’పరి తిష్ఠ’తి | జ్వాలమాలాకు’లం భాతీ విశ్వస్యాయ’తనం మ’హత్ | సంతత’గ్‍మ్ శిలాభి’స్తు లంబత్యాకోశసన్ని’భమ్ | తస్యాంతే’ సుషిరగ్‍మ్ సూక్ష్మం తస్మిన్” సర్వం ప్రతి’ష్ఠితమ్ | తస్య మధ్యే’ మహాన’గ్నిర్-విశ్వార్చి’ర్-విశ్వతో’ముఖః | సో‌உగ్ర’భుగ్విభ’జంతిష్ఠ-న్నాహా’రమజరః కవిః | తిర్యగూర్ధ్వమ’ధశ్శాయీ రశ్మయ’స్తస్య సంత’తా | సంతాపయ’తి స్వం దేహమాపా’దతలమస్త’కః | తస్యమధ్యే వహ్ని’శిఖా అణీయో”ర్ధ్వా వ్యవస్థి’తః | నీలతో’-యద’మధ్యస్థాద్-విధ్యుల్లే’ఖేవ భాస్వ’రా | నీవారశూక’వత్తన్వీ పీతా భా”స్వత్యణూప’మా…

Shivananda Lahari – శివానంద లహరి

Shivananda Lahari – శివానంద లహరి : Shivananda Lahari lyrics in Telugu:   కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః- ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే | శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్- భవాభ్యామ్ ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ || 1 || గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతామ్ దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2 త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరమ్ ఆద్యం త్రి-నయనం జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరమ్ మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతిం చిద్-ఆలంబం సాంబం శివమ్-అతి-విడంబం హృది భజే 3 సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్శుద్ర-ఫలదా న మన్యే స్వప్నే వా తద్-అనుసరణం తత్-కృత-ఫలమ్ హరి-బ్రహ్మాదీనాం-అపి నికట-భాజాం-అసులభం చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజ-భజనమ్ 4 స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున-కవితా-గాన-ఫణితౌ పురాణే మంత్రే వా స్తుతి-నటన-హాస్యేశు-అచతురః కథం రాజ్నాం ప్రీతిర్-భవతి మయి కో(అ)హం పశు-పతే పశుం మాం సర్వజ్న ప్రథిత-కృపయా పాలయ విభో 5 ఘటో వా మృత్-పిండో-అపి-అణుర్-అపి చ ధూమో-అగ్నిర్-అచలః పటో వా తంతుర్-వా పరిహరతి కిం ఘోర-శమనమ్ వృథా కంఠ-క్శోభం వహసి తరసా తర్క-వచసా పదాంభోజం శంభోర్-భజ పరమ-సౌఖ్యం వ్రజ సుధీః 6 మనస్-తే పాదాబ్జే నివసతు వచః స్తోత్ర-ఫణితౌ కరౌ చ-అభ్యర్చాయాం శ్రుతిర్-అపి కథాకర్ణన-విధౌ తవ ధ్యానే బుద్ధిర్-నయన-యుగలం మూర్తి-విభవే పర-గ్రంథాన్ కైర్-వా పరమ-శివ జానే పరమ్-అతః 7…

Narayana Kavacham in Telugu – నారాయణ కవచం

Narayana Kavacham in Telugu – నారాయణ కవచం  Narayana Kavacham : న్యాసః అంగన్యాసః ఓం ఓం పాదయోః నమః | ఓం నం జానునోః నమః | ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః | ఓం నామ్ ఉదరే నమః | ఓం రాం హృది నమః | ఓం యమ్ ఉరసి నమః | ఓం ణాం ముఖే నమః | ఓం యం శిరసి నమః | కరన్యాసః ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః | ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయామ్ నమః | ఓం మోం దక్షిణానామికాయామ్ నమః | ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయామ్ నమః | ఓం గం వామకనిష్ఠికాయామ్ నమః | ఓం వం వామానికాయామ్ నమః | ఓం తేం వామమధ్యమాయామ్ నమః | ఓం వాం వామతర్జన్యామ్ నమః | ఓం సుం దక్షిణాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః | ఓం దేం దక్షిణాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః | ఓం వాం వామాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః | ఓం యం వామాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః | విష్ణుషడక్షరన్యాసః ఓం ఓం హృదయే నమః | ఓం విం మూర్ధ్నై నమః | ఓం షం భ్రుర్వోర్మధ్యే నమః | ఓం ణం శిఖాయామ్ నమః | ఓం వేం నేత్రయోః నమః | ఓం నం సర్వసంధిషు నమః | ఓం మః ప్రాచ్యామ్ అస్త్రాయ…

Mahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini) – మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం

Mahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini) – మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం Mahishasura Mardini Stotram (Aigiri Nandini) అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతే గిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే | భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 1 ‖ సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతే త్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే | దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 2 ‖ అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతే శిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే | మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని కైతభ-భంజిని రాసరతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 3 ‖ అయి శతఖండ-విఖండిత-రుండ-వితుండిత-శుండ-గజాధిపతే రిపు-గజ-గండ-విదారణ-చండపరాక్రమ-శౌండ-మృగాధిపతే | నిజ-భుజదండ-నిపాటిత-చండ-నిపాటిత-ముండ-భటాధిపతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 4 ‖ అయి రణదుర్మద-శత్రు-వధోదిత-దుర్ధర-నిర్జర-శక్తి-భృతే చతుర-విచార-ధురీణ-మహాశయ-దూత-కృత-ప్రమథాధిపతే | దురిత-దురీహ-దురాశయ-దుర్మతి-దానవ-దూత-కృతాంతమతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 5 ‖ అయి నిజ హుంకృతిమాత్ర-నిరాకృత-ధూమ్రవిలోచన-ధూమ్రశతే సమర-విశోషిత-శోణితబీజ-సముద్భవశోణిత-బీజ-లతే | శివ-శివ-శుంభనిశుంభ-మహాహవ-తర్పిత-భూతపిశాచ-పతే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 6 ‖ ధనురనుసంగరణ-క్షణ-సంగ-పరిస్ఫురదంగ-నటత్కటకే కనక-పిశంగ-పృషత్క-నిషంగ-రసద్భట-శృంగ-హతావటుకే | కృత-చతురంగ-బలక్షితి-రంగ-ఘటద్-బహురంగ-రటద్-బటుకే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 7 ‖ అయి శరణాగత-వైరివధూ-వరవీరవరాభయ-దాయికరే త్రిభువనమస్తక-శూల-విరోధి-శిరోధి-కృతాఽమల-శూలకరే | దుమి-దుమి-తామర-దుందుభి-నాద-మహో-ముఖరీకృత-దిఙ్నికరే జయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 8 ‖…

Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics

Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram lyrics in Telugu – సర్వదేవ కృత శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం : Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram : క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా జగత్సర్వం మృత తుల్యంచ నిష్ఫలమ్| సర్వ సంపత్స్వరూపాత్వం సర్వేషాం సర్వ రూపిణీ| రాసేశ్వర్యధి దేవీత్వం త్వత్కలాః సర్వయోషితః|| కైలాసే పార్వతీ త్వంచ క్షీరోధే సింధు కన్యకా| స్వర్గేచ స్వర్గ లక్ష్మీ స్త్వం మర్త్య లక్ష్మీశ్చ భూతలే|| వైకుంఠేచ మహాలక్ష్మీః దేవదేవీ సరస్వతీ| గంగాచ తులసీత్వంచ సావిత్రీ బ్రహ్మ లోకతః|| కృష్ణ ప్రాణాధి దేవీత్వం గోలోకే రాధికా స్వయమ్| రాసే రాసేశ్వరీ త్వంచ బృందా బృందావనే వనే|| కృష్ణ ప్రియా త్వం భాండీరే చంద్రా చందన కాననే| విరజా చంపక వనే శత శృంగేచ సుందరీ| పద్మావతీ పద్మ వనే మాలతీ మాలతీ వనే| కుంద దంతీ కుందవనే సుశీలా కేతకీ వనే|| కదంబ మాలా త్వం దేవీ కదంబ కాననే2పిచ| రాజలక్ష్మీః రాజ గేహే గృహలక్ష్మీ ర్గృహే గృహే|| ఇత్యుక్త్వా దేవతాస్సర్వాః మునయో మనవస్తథా| రూరూదుర్న మ్రవదనాః శుష్క కంఠోష్ఠ తాలుకాః|| ఇతి లక్ష్మీ స్తవం పుణ్యం సర్వదేవైః కృతం శుభమ్| యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ సవైసర్వం లభేద్ధ్రువమ్|| అభార్యో లభతే భార్యాం వినీతాం సుసుతాం సతీమ్|…

Soundarya Lahari in Telugu – సౌందర్య లహరి

Soundarya Lahari in Telugu – సౌందర్య లహరి Soundarya Lahari in Telugu : ప్రథమ భాగః – ఆనంద లహరి భుమౌస్ఖలిత పాదానామ్ భూమిరేవా వలంబనమ్ | త్వయీ జాతా పరాధానామ్ త్వమేవ శరణమ్ శివే || శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుం న చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి| అతస్త్వామ్ ఆరాధ్యాం హరి-హర-విరిన్చాదిభి రపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ-మక్ర్త పుణ్యః ప్రభవతి|| 1 || తనీయాంసుం పాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ-భవం విరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకా-నవికలమ్ | వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాం హరః సంక్షుద్-యైనం భజతి భసితోద్ధూళ నవిధిమ్|| 2 || అవిద్యానా-మంత-స్తిమిర-మిహిర ద్వీపనగరీ జడానాం చైతన్య-స్తబక మకరంద శ్రుతిఝరీ | దరిద్రాణాం చింతామణి గుణనికా జన్మజలధౌ నిమగ్నానాం దంష్ట్రా మురరిపు వరాహస్య భవతి|| 3 || త్వదన్యః పాణిభయా-మభయవరదో దైవతగణః త్వమేకా నైవాసి ప్రకటిత-వరభీత్యభినయా | భయాత్ త్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణౌ || 4 || హరిస్త్వామారధ్య ప్రణత-జన-సౌభాగ్య-జననీం పురా నారీ భూత్వా పురరిపుమపి క్షోభ మనయత్ | స్మరో‌உపి త్వాం నత్వా రతినయన-లేహ్యేన వపుషా మునీనామప్యంతః ప్రభవతి హి మోహాయ మహతామ్ || 5 || ధనుః పౌష్పం మౌర్వీ మధుకరమయీ పంచ విశిఖాః వసంతః సామంతో మలయమరు-దాయోధన-రథః | తథాప్యేకః…

Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu & Hindi

 Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu & Hindi :  Shiv Mangalashtakam lyrics in Telugu – శివ మన్గళాష్టకమ్ :  భవాయ చంద్రచూడాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే | కాలకాలాయ రుద్రాయ నీలగ్రీవాయ మంగళమ్ || 1 || వృషారూఢాయ భీమాయ వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ చ | పశూనాంపతయే తుభ్యం గౌరీకాంతాయ మంగళమ్ || 2 || భస్మోద్ధూళితదేహాయ నాగయఙ్ఞోపవీతినే | రుద్రాక్షమాలాభూషాయ వ్యోమకేశాయ మంగళమ్ || 3 || సూర్య చంద్రాగ్ని నేత్రాయ నమః కైలాస వాసినే | సచ్చిదానంద రూపాయ ప్రమథేశాయ మంగళమ్ || 4 || మృత్యుంజయాయ సాంబాయ సృష్టి స్థిత్యంత కారిణే | త్రయంబకాయ శాంతాయ త్రిలోకేశాయ మంగళమ్ || 5 || గంగాధరాయ సోమాయ నమో హరి హరాత్మనే | ఉగ్రాయ త్రిపురఘ్నాయ వామదేవాయ మంగళమ్ || 6 || సద్యోజాతాయ శర్వాయ భవ్య ఙ్ఞాన ప్రదాయినే | ఈశానాయ నమస్తుభ్యం పంచవక్రాయ మంగళమ్ || 7 || సదాశివ స్వరూపాయ నమస్తత్పురుషాయ చ | అఘోరాయ చ ఘోరాయ మహా దేవాయ మంగళమ్ || 8 || మహాదేవస్య దేవస్య యః పఠేన్మంగళాష్టకమ్ | సర్వార్థ సిద్ధి మాప్నోతి స సాయుజ్యం తతః పరమ్ || 9 || Shiv Mangalashtakam lyrics in Hindi – श्री शिवमङ्गलाष्टकम्  भवाय चन्द्रचूडाय निर्गुणाय गुणात्मने । कालकालाय रुद्राय नीलग्रीवाय मङ्गलम् ॥…

Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu & Hindi : Nava Durga Stotram Lyrics in Telugu: గణేశః హరిద్రాభంచతుర్వాదు హారిద్రవసనంవిభుమ్ | పాశాంకుశధరం దైవంమోదకందంతమేవ చ || దేవీ శైలపుత్రీ వందే వాఞ్ఛితలాభాయ చంద్రార్ధకృతశేఖరాం| వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీ యశస్వినీమ్ || దేవీ బ్రహ్మచారిణీ దధానా కరపద్మాభ్యామక్షమాలా కమండలూ | దేవీ ప్రసీదతు మయి బ్రహ్మచారిణ్యనుత్తమా || దేవీ చంద్రఘంటేతి పిండజప్రవరారూఢా చందకోపాస్త్రకైర్యుతా | ప్రసాదం తనుతే మహ్యం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా || దేవీ కూష్మాండా సురాసంపూర్ణకలశం రుధిరాప్లుతమేవ చ | దధానా హస్తపద్మాభ్యాం కూష్మాండా శుభదాస్తు మే || దేవీస్కందమాతా సింహాసనగతా నిత్యం పద్మాశ్రితకరద్వయా | శుభదాస్తు సదా దేవీ స్కందమాతా యశస్వినీ || దేవీకాత్యాయణీ చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా | కాత్యాయనీ శుభం దద్యాదేవీ దానవఘాతినీ || దేవీకాలరాత్రి ఏకవేణీ జపాకర్ణపూర నగ్నా ఖరాస్థితా | లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్తశరీరిణీ || వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటకభూషణా | వర్ధనమూర్ధ్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయంకరీ || దేవీమహాగౌరీ శ్వేతే వృషే సమారూఢా శ్వేతాంబరధరా శుచిః | మహాగౌరీ శుభం దద్యాన్మహాదేవప్రమోదదా || దేవీసిద్ధిదాత్రి సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి | సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ || Nava Durga Stotram Lyrics in Hindi: || नवदुर्गा स्तोत्रम् || || देवी शैलपुत्री || वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढाम् शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम् || 1 || || देवी ब्रह्मचारिणी…

Durga Suktam in Telugu & Hindi

Durga Suktam in Telugu & Hindi : Durga Suktam in Telugu : ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితా‌உత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్‍మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ || అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” | పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ తన’యాయ శంయోః || విశ్వా’ని నో దుర్గహా’ జాతవేదః సింధున్న నావా దు’రితా‌உతి’పర్-షి | అగ్నే’ అత్రివన్మన’సా గృణానో”‌உస్మాకం’ బోధ్యవితా తనూనా”మ్ || పృతనా జితగ్ం సహ’మానముగ్రమగ్నిగ్‍మ్ హు’వేమ పరమాథ్-సధస్థా”త్ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా క్షామ’ద్దేవో అతి’ దురితా‌உత్యగ్నిః || ప్రత్నోషి’ కమీడ్యో’ అధ్వరేషు’ సనాచ్చ హోతా నవ్య’శ్చ సత్సి’ | స్వాంచా”‌உగ్నే తనువం’ పిప్రయ’స్వాస్మభ్యం’ చ సౌభ’గమాయ’జస్వ || గోభిర్జుష్ట’మయుజో నిషి’క్తం తవేం”ద్ర విష్ణోరనుసంచ’రేమ | నాక’స్య పృష్ఠమభి సంవసా’నో వైష్ణ’వీం లోక ఇహ మా’దయంతామ్ || ఓం కాత్యాయనాయ’ విద్మహే’ కన్యకుమారి’ ధీమహి | తన్నో’ దుర్గిః ప్రచోదయా”త్ || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ || Durga Suktam in Hindi : जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः।स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं…

Ganga stotram in telugu – గంగా స్తోత్రం

Ganga stotram in telugu – గంగా స్తోత్రం దేవి! సురేశ్వరి! భగవతి! గంగే త్రిభువనతారిణి తరళతరంగే | శంకర మౌళి విహారిణి విమలే మమ మతిరాస్తాం తవ పదకమలే || 1 || భాగీరథి సుఖ దాయిని మాతస్తవ జల మహిమా నిగమే ఖ్యాతః | నాహం జానే తవ మహిమానం పాహి కృపామయి మామఙ్ఞానమ్ || 2 || హరి పద పాద్య తరంగిణి గంగే హిమ విధుముక్తా ధవళ తరంగే | దూరీకురు మమ దుష్కృతిభారం కురు కృపయా భవసాగరపారమ్ || 3 || తవ జలమమలం యేన నిపీతం పరమ పదం ఖలు తేన గృహీతమ్ | మాతర్గంగే త్వయి యో భక్తః కిల తం ద్రష్టుం న యమః శక్తః || 4 || పతితోద్ధారిణి జాహ్నవి గంగే ఖండిత గిరివరమండిత భంగే | భీష్మజనని హే మునివరకన్యే పతితనివారిణి త్రిభువన ధన్యే || 5 || కల్పలతామివ ఫలదాం లోకే ప్రణమతి యస్త్వాం న పతతి శోకే | పారావారవిహారిణి గంగే విముఖ యువతి కృతతరలాపాంగే || 6 || తవ చేన్మాతః స్రోతః స్నాతః పునరపి జఠరే సోపి న జాతః | నరక నివారిణి జాహ్నవి గంగే కలుష వినాశిని మహిమోత్తుంగే || 7 || పునరసదంగే పుణ్య తరంగే జయ జయ జాహ్నవి కరుణాపాంగే | ఇంద్ర ముకుట మణి…