Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం. ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ । వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ॥ స్తోత్రం చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ । ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ॥ 1 ॥ ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ । జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితమ్ ॥ 2 ॥ సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్ । స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ ॥ 3 ॥ రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ । శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం (భాలం) దశరథాత్మజః ॥ 4 ॥ కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ । ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః ॥ 5 ॥ జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః । స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః ॥ 6 ॥ కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ । మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః ॥ 7 ॥…

Narayana Stotram Lyrics – నారాయణ స్తోత్రం.

Narayana Stotram Lyrics – నారాయణ స్తోత్రం.: Narayana Stotram Lyrics : నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ॥ నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥ కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ॥ 1 ॥ ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ॥ 2 ॥ యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ॥ 3 ॥ పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ॥ 4 ॥ మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ ॥ 5 ॥ రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ ॥ 6 ॥ మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ ॥ 7 ॥ బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ ॥ 8 ॥ వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ ॥ 9 ॥ జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ ॥ 10 ॥ పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ ॥ 11 ॥ అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ ॥ 12 ॥ హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ ॥ 13 ॥ దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ ॥ 14 ॥ గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ ॥ 15 ॥ సరయుతీరవిహార సజ్జన​ఋషిమందార నారాయణ ॥ 16 ॥ విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ ॥ 17 ॥ ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ ॥ 18 ॥ జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ ॥ 19 ॥ దశరథవాగ్ధృతిభార దండక వనసంచార నారాయణ…

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics.

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics. Shiva Shadakshara Stotram Telugu Lyrics.: శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ ||ఓం ఓం|| ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః | కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః || 1 || ||ఓం నం|| నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః | నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః || 2 || ||ఓం మం|| మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం ఙ్ఞానప్రదం పరమ్ | మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః || 3 || ||ఓం శిం|| శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణమ్ | మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః || 4 || ||ఓం వాం|| వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణమ్ | వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమోనమః || 5 || ||ఓం యం|| యకారే సంస్థితో దేవో యకారం పరమం శుభమ్ | యం నిత్యం పరమానందం యకారాయ నమోనమః || 6 || షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ | తస్య మృత్యుభయం నాస్తి హ్యపమృత్యుభయం కుతః || శివశివేతి శివేతి శివేతి వా భవభవేతి భవేతి భవేతి వా | హరహరేతి హరేతి హరేతి వా భుజమనశ్శివమేవ నిరంతరమ్ || ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదపూజ్యకృత శివషడక్షరీస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ | Shiva Shadakshara Stotram Hindi Lyrics.: शिवषडक्षर स्तोत्रम ऒंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं…

Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.

Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.: విరాటనగరం రమ్యం – గచ్చమానో యుద్ధిష్టిరః అస్తువ న్మనసా దేవీం – దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్. యశోదాగర్భసంభూతాం – నారాయణ వరప్రియాం నందగోపకులే జాతం – మంగళాం కులవర్ధనీమ్. కంసవిద్రావణకరీం – అనురాణాం క్షయంకరీం శిలాతటవినిక్షిప్తాం – ఆకాశం ప్రతి గామినీమ్ వాసుదేవస్య భగినీం – దివ్యమాల్యవిభూషితాం దివ్యాంబరధరాం దేవీం – ఖడ్గఖేటక ధారిణీం భారావతరణే పుణ్యే – యే స్మరంతి సదాశివాం తాన్త్వై తారయతే పాపా – త్పంకే గా మిప దుర్బలామ్. స్తోతుం ప్రచక్రమే భూయో – వివిధైః స్తోత్రసంభవై: ఆమంత్ర్య దర్శనాకాంక్షీ – రాజా దేవీం సహానుజః నమోస్తు వరదే కృష్ణే – కుమారి బ్రహ్మచారిణి బాలార్కసదృశాకారే – పూర్ణచంద్ర నిభాననే చతుర్భుజే చతుర్వక్ర్తి – పీనశ్రోణిపయోధరే మయూరపించవలయే – కేయూరాంగదధారిణి. భాసి దేవి యథా పద్మా – నారాయణ పరిగ్రహః స్వరూపం బ్రహ్మ చర్యం చ – విశదం తవ ఖేచరి. కృష్ణచ్ఛవిసమా కృష్ణా – సంకర్షణసమాననా బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ – శక్రధ్వజసముచ్చ్రయౌ. పాత్రీ చ పంకజీ ఘంటీ – స్త్రీ విశుద్ధా చ యా భువి పాశం ధను ర్మహాచక్రం – వివిధా న్యాయుధాని చ. కుండలాభ్యాం సుపూర్ణాభ్యాం – కర్ణాభ్యాం చ విభూషితా చంద్రవిస్పర్ధినా దేవి – ముఖేన త్వం విరాజసే. ముకుటేన విచిత్రేణ – కేశబంధేన శోభినా భుజంగాభోగవాసేన –…

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi.

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi.  Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu – లలితా పంచరత్నం.: ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || 1 || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ | మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || 2 || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ | పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ || 3 || ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం త్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ | విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాం విద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరామ్ || 4 || ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామ కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి | శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి వాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి || 5 || యః శ్లోకపంచకమిదం లలితాంబికాయాః సౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే | తస్మై దదాతి లలితా ఝటితి ప్రసన్నా విద్యాం శ్రియం విమలసౌఖ్యమనంతకీర్తిమ్ || Lalitha Pancharatnam lyrics in Hindi – ललिता पञ्चरत्नं स्तोत्र  प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् । आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् ॥१॥ प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्याम् । माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेषुसृणीर्दधानाम् ॥२॥ प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम् । पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यम् ॥३॥ प्रातः स्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्याम् । विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूराम् ॥४॥ प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति…

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం.

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం. ధ్యానం. నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపగమ్యా బ్రవీద్రామమ్ అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః || 2 || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి || 3 || ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్ | జయావహం జపేన్నిత్యమ్ అక్షయ్యం పరమం శివమ్ || 4 || సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనమ్ | చింతాశోక ప్రశమనమ్ ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్ || 5 || రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్ | పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ || 6 || సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః | ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః || 7 || ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః | మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః || 8 || పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః | వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః || 9 || ఆదిత్యః సవితా…

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi.

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi. Kalabhairava Ashtakam in Telugu.: దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ । నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥ భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరం నీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్ । కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 2 ॥ శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం శ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయమ్ । భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 3 ॥ భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహం భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోక విగ్రహమ్ । నిక్వణన్-మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీ లసత్కటిం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 4 ॥ ధర్మసేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకం కర్మపాశ మోచకం సుశర్మ దాయకం విభుమ్ । స్వర్ణవర్ణ కేశపాశ శొభితాంగ నిర్మలం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 5 ॥ రత్న పాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం నిత్య మద్వితీయ మిష్ట దైవతం నిరంజనమ్ । మృత్యుదర్ప నాశనం కరాళదంష్ట్ర భూషణం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 6 ॥ అట్టహాస భిన్న పద్మజాండకోశ సంతతిం దృష్టిపాత నష్టపాప జాలముగ్ర శాసనమ్ । అష్టసిద్ధి దాయకం కపాలమాలికా ధరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 7 ॥ భూతసంఘ నాయకం విశాలకీర్తి…

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi.

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi. Sri Surya Ashtakam in Telugu.: శ్రీ సూర్యాష్టకం. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచ ప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బంధూక పుష్ప సంకాశం హార కుండల భూషితం ఏక చక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం విశ్వేశం విశ్వ కర్తారం మహా తేజః ప్రదీపనం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం తం సూర్యం జగతాం నాధం జ్నాన విజ్నాన మోక్షదం మహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడా ప్రణాశనం అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్ భవేత్ ఆమిషం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్ధినే సప్త జన్మ భవేద్రోగీ జన్మ కర్మ దరిద్రతా స్త్రీ తైల మధు మాంసాని హస్త్యజేత్తు రవేర్ధినే న వ్యాధి శోక దారిద్ర్యం సూర్య లోకం స గచ్ఛతి ఇతి శ్రీ శివశివప్రోక్తం శ్రీ సూర్యాష్టకం సంపూర్ణం.…

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam.

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namastestu Mahamaye Lyrics in Telugu.: Sri Mahalakshmi Ashtakam :  మహాలక్ష్మి అష్టకం. ఇంద్ర ఉవాచ నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 2 || సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి | సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 3 || సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని | మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 4 || ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి | యోగఙ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 5 || స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే | మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 6 || పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి | పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 7 || శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే | జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 8 || మహాలక్ష్మష్టకం స్తోత్రం యః పఠేద్ భక్తిమాన్ నరః | సర్వ సిద్ధి మవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి…

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.: ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ | చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 1|| తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ | యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || 2 || అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్ | శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ || 3 || కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ | పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 4 || చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ | తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే || 5 || ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః | తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః || 6 || ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ | పాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే || 7 || క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ | అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ || 8 || గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ | ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 9 || మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి | పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః || 10 || కర్దమేన ప్రజాభూతం…

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా.

Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా. దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి । వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥ బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార । బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥ ధ్యానం గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ । రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥ యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ । భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥ Hanuman Chalisa – చౌపాఈ జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర । జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥ రామదూత అతులిత బలధామా । అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥ మహావీర విక్రమ బజరంగీ । కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥ కంచన వరణ విరాజ సువేశా । కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥ హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై । కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥ శంకర సువన కేసరీ నందన । తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥ విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర । రామ కాజ కరివే కో…

Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu &Hindi.

Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu &Hindi : Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu : ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రమ్ నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ | నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 || నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ | నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 2 || నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యామ్ | విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 3 || నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యామ్ | జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 4 || నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యామ్ | ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 5 || నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యామ్ | అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 6 || నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యామ్ | కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 7 || నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యామ్ | అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 8 || నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యామ్ | రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 9 || నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యామ్ | జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 10 || నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యామ్ | శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||…

Sri Argala Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Argala Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Sri Argala Stotram lyrics in Telugu: దేవీ అర్గలా స్తోత్రం : అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః| అనుష్టుప్ఛందః| శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా| మంత్రోదితా దేవ్యోబీజం| నవార్ణో మంత్ర శక్తిః| శ్రీ సప్తశతీ మంత్రస్తత్వం శ్రీ జగదందా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పఠాం గత్వేన జపే వినియోగః|| ధ్యానం ఓం బంధూక కుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీం| స్ఫురచ్చంద్రకలారత్న ముకుటాం ముండమాలినీం|| త్రినేత్రాం రక్త వసనాం పీనోన్నత ఘటస్తనీం| పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్|| దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితాం| అథవా యా చండీ మధుకైటభాది దైత్యదళనీ యా మాహిషోన్మూలినీ యా ధూమ్రేక్షన చండముండమథనీ యా రక్త బీజాశనీ| శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదళనీ యా సిద్ధి దాత్రీ పరా సా దేవీ నవ కోటి మూర్తి సహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ|| ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ ఓం జయత్వం దేవి చాముండే జయ భూతాపహారిణి| జయ సర్వ గతే దేవి కాళ రాత్రి నమోఽస్తుతే||1|| మధుకైఠభవిద్రావి విధాత్రు వరదే నమః ఓం జయంతీ మంగళా కాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ ||2|| దుర్గా శివా క్షమా ధాత్రీ స్వాహా స్వధా నమోఽస్తుతే రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||3|| మహిషాసుర నిర్నాశి భక్తానాం సుఖదే నమః| రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి||4|| ధూమ్రనేత్ర…

Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi.

Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi. Lingashtakam lyrics in Telugu.: బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ | జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 || దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం కామదహన కరుణాకర లింగమ్ | రావణ దర్ప వినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 2 || సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ | సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 3 || కనక మహామణి భూషిత లింగం ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగమ్ | దక్ష సుయజ్ఞ నినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 4 || కుంకుమ చందన లేపిత లింగం పంకజ హార సుశోభిత లింగమ్ | సంచిత పాప వినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 5 || దేవగణార్చిత సేవిత లింగం భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగమ్ | దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 6 || అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం సర్వసముద్భవ కారణ లింగమ్ | అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 7 || సురగురు సురవర పూజిత లింగం సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగమ్ | పరాత్పరం పరమాత్మక లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 8…

Nirvana shatakam in Hindi – निर्वाण षट्कम: |

Nirvana shatakam in Hindi – निर्वाण षट्कम: | शिवोऽहम् शिवोऽहम् , शिवोऽहम् शिवोऽहम् , शिवोऽहम् शिवोऽहम् मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजॊ न वायु: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥1॥ मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त हूं मैं न तो कान हूं, न जीभ, न नासिका, न ही नेत्र हूं मैं न तो आकाश हूं, न धरती, न अग्नि, न ही वायु हूं मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि, अनंत शिव हूं। न च प्राण संज्ञो न वै पञ्चवायु: न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश: न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्द रूप:शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥2॥ मैं न प्राण हूं, न ही पंच वायु हूं मैं न सात धातु हूं, और न ही पांच कोश हूं मैं न वाणी हूं, न हाथ हूं, न पैर, न ही उत्‍सर्जन की इन्द्रियां हूं मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि, अनंत शिव हूं।…

Nirvana shatakam Lyrics in Telugu.

Nirvana shatakam Lyrics in Telugu. Nirvana shatakam in Telugu- నిర్వాణ షట్కం.: శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రమ్ | న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 1 || అహం ప్రాణ సంఙ్ఞో న వైపంచ వాయుః న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః | నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 2 || న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహో మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః | న ధర్మో న చార్ధో న కామో న మోక్షః చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 3 || న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం న మంత్రో న తీర్ధం న వేదా న యఙ్ఞః | అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 4 || అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో విభూత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణామ్ | న వా బంధనం నైవ ముక్తి న బంధః | చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్ || 5 || న మృత్యుర్-న…

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu.

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu: మహా శక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని మణిద్వీపములో మంత్రం రూపిణి మన మనస్సుల లో కొలువై ఉంది || 1 || సుగంధ పరిమళ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు అచంచలబగు మనో సుఖాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 2 || లక్షల లక్షల లావన్యాలు అక్షర లక్షల వాక్సంపదలు లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 3|| పారిజత వన సౌగంధాలు సురాధినాధుల సత్సంగాలు గంధర్వాదుల గానస్వరాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 4 || భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం పద్మరాగములు సువర్ణమణులు పది ఆమడల పొడవున గలవు మధుర మధుర మగు చందన సుధలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 5 || అరువది నాలుగు కళామతల్లులు వరలనోసగే పదారుశక్తులు పరివారముతో పంచ బ్రహ్మలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 6 || అష్టసిద్ధులు నవనవ నిధులు అష్టదిక్కులూ దిక్పాలకులు సృష్టికర్తల సురలోకాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 7 || కోటి సూర్యుల ప్రచండ కాంతులు కోటి చంద్రుల చల్లని వెలుగులు కోటి తారకల వెలుగు జిలుగులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 8 || భువనేశ్వరీ సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపం దేవదేవుల నివాసము అదియే కైవల్యం కంచు గోడల ప్రాకారాలు రాగి గోడల చతురస్రాలు ఏడామడల రత్న రాశులు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 9…

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu & Hindi.

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu & Hindi.: Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu- శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం. : అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 1 || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 2 || నతా యయోః శ్రీపతితాం సమీయుః కదాచిదప్యాశు దరిద్రవర్యాః | మూకాశ్ర్చ వాచస్పతితాం హి తాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 3 || నాలీకనీకాశ పదాహృతాభ్యాం నానావిమోహాది నివారికాభ్యామ్ | నమజ్జనాభీష్టతతిప్రదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 4 || నృపాలి మౌలివ్రజరత్నకాంతి సరిద్విరాజత్ ఝషకన్యకాభ్యామ్ | నృపత్వదాభ్యాం నతలోకపంకతే: నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 5 || పాపాంధకారార్క పరంపరాభ్యాం తాపత్రయాహీంద్ర ఖగేశ్ర్వరాభ్యామ్ | జాడ్యాబ్ధి సంశోషణ వాడవాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 6 || శమాదిషట్క ప్రదవైభవాభ్యాం సమాధిదాన వ్రతదీక్షితాభ్యామ్ | రమాధవాంధ్రిస్థిరభక్తిదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 7 || స్వార్చాపరాణామ్ అఖిలేష్టదాభ్యాం స్వాహాసహాయాక్షధురంధరాభ్యామ్ | స్వాంతాచ్ఛభావప్రదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 8 || కామాదిసర్ప వ్రజగారుడాభ్యాం వివేకవైరాగ్య నిధిప్రదాభ్యామ్ | బోధప్రదాభ్యాం దృతమోక్షదాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 9 || Guru Paduka Stotram lyrics in Hindi – गुरु पादुका स्तोत्रम् : अनंतसंसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम्…

Kanakadhara Stotram Lyrics in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం.

 Kanakadhara Stotram Lyrics in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం.: వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్ అంగం హరేః పులక భూషణ మాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిల విభూతి రపాంగలీలా మాంగల్య దాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః ప్రేమత్రపా ప్రణిహితాని గతాగతాని | మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యా సా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః || 2 || విశ్వా మరేంద్ర పద విభ్రమ దానదక్షమ్ ఆనంద హేతు రధికం ముర విద్విషో‌உపి |ఈషన్నిషీదతు మయి క్షణ మీక్షణార్థం ఇందీవరోదర సహోదర మిందిరా యాః || 3 || ఆమీలితాక్ష మధిగ్యమ ముదా ముకుందమ్ ఆనంద కంద మనిమేష మనంగ తంత్రమ్ | ఆకేకర స్థిత కనీనిక పక్ష్మ నేత్రం భూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః || 4 || కాలాంబుదాళి లలితోరసి కైటభారేః ధారా ధరే స్ఫురతి యా తటిదంగనేవ | మాతుస్సమస్త జగతాం మహనీయమూర్తిః భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనా యాః || 5 || బాహ్వంతరే మధుజితః శ్రితకౌస్తుభే యా హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి | కామప్రదా భగవతో‌உపి కటాక్షమాలా కళ్యాణ మావ హతు మే కమలాలయా యాః || 6 || ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః ఖలు యత్ప్రభావాత్ మాంగల్యభాజి మధుమాథిని మన్మథేన |…

Sri Vishnu Panchayudha stotram Lyrics in Telugu.

Sri Vishnu Panchayudha stotram Lyrics in Telugu. : Please watch sri Shankarachaarya’s sri Vishnu Panchayudha stotram telugu lyrics. స్ఫురత్ సహస్రా ర శిఖాతి తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే |1| విష్ణోర్ముఖో త్ధానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిర్ దానవ దర్పహంతా తం పాంచ జన్యం శశి కోటి శుభ్రం శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్ధే        |2| హిరణ్మయీం మేరు సమాన సారం కౌమోద కీం దైత్యకు లైక హంత్రీం వైకుంట నామాగ్ర కరాభి మృష్టామ్ గదాం సదాహం శరణం ప్రపద్యే |3| రక్షో సురాణాం కటినోగ్ర కంఠ చ్చేదక్షర చ్చోణిత దిగ్ద ధారామ్ తం నందకం నామ హరేః ప్రదీప్తం ఖడ్గం సదాహం శరణం ప్రపద్యే    |4| యజ్ఞ్యా ని నాద శ్రవనాత్ సురాణాం చేతాంసి నిర్ముక్త భయాని సద్యః భవంతి దైత్యాశ ని బాణ వర్షై: శారంగం సదాహం శరణం ప్రపద్యే  |5| ఇమం హరేః పంచ మహాయుధానాం స్తవం పటేద్యో సుదినం ప్రభాతే సమస్త దుఃఖాని భయాని సధ్యా పాపాని నశ్యంతి సుఖాని సంతి |6| వనేరణే శత్రు జలాగ్నిమధ్యే యదృచ్చ యాపత్సు మహాభయేషు ఇదం పటన్ స్తోత్ర మనాకులాత్మా సుఖీ భవేత్ తత్క్రుత సర్వ రక్షః.  |7| సశంఖ చక్రం స గదాసి శారంగం పీతాంబరం కౌస్తు భ వత్స చిహ్నం శ్రియా సమేతోజ్జ్వల శోభితాంగం విష్ణుం సదాహం శరణం ప్రపద్యే  |8| జలే రక్షతు వారాహః స్థలే రక్షతు…