Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.:

ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ |

చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 1||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |

యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || 2 ||

అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్ |

శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మాదేవీర్జుషతామ్ || 3 ||

కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలన్తీం తృప్తాం తర్పయన్తీమ్ |

పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 4 ||

చన్ద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలన్తీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారామ్ |

తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యేఽలక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే || 5 ||

ఆదిత్యవర్ణే తపసోఽధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోఽథ బిల్వః |

తస్య ఫలాని తపసా నుదన్తు మాయాన్తరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః || 6 ||

ఉపైతు మాం దేవసఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ |

పాదుర్భూతోఽస్మి రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే || 7 ||

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీం నాశయామ్యహమ్ |

అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహాత్ || 8 ||

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ |

ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ || 9 ||

మనసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమశీమహి |

పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీః శ్రయతాం యశః || 10 ||

కర్దమేన ప్రజాభూతం మయి సమ్భవ కర్దమ |

శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్ || 11 ||

ఆపః సృజన్తు స్నిగ్ధాని చిక్లీత వస మే గృహే |

ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే || 12 ||

ఆర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పిఙ్గళాం పద్మమాలినీమ్ |

చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 13 ||

ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీమ్ |

సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 14 ||

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ |

యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోఽశ్వాన్విన్దేయం పురుషానహమ్ || 15 ||

యః శుచిః ప్రయతో భూత్వా జుహుయాదాజ్య మన్వహమ్ |

శ్రియః పఞ్చదశర్చం చ శ్రీకామః సతతం జపేత్ || 16 ||

ఫలశృతి
పద్మాననే పద్మ ఊరూ పద్మాక్షీ పద్మసమ్భవే |

త్వాం మాం భజస్వ పద్మాక్షీ యేన సౌఖ్యం లభామ్యహమ్ ||

అశ్వదాయీ గోదాయీ ధనదాయీ మహాధనే |

ధనం మే జుషతాం దేవి సర్వకామాంశ్చ దేహి మే ||

పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాదిగ్వే రథమ్ |

ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మన్తం కరోతు మామ్ ||

ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః |

ధనమిన్ద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశృ తే ||

వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబతు వృత్రహా |

సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమినః ||

న క్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నాశుభా మతిః ||

భవన్తి కృతపుణ్యానాం భక్తానాం శ్రీసూక్తం జపేత్సదా ||

వర్షన్తు తే విభావరి దివో అభ్రస్య విద్యుతః |

రోహన్తు సర్వబీజాన్వయ బ్రహ్మ ద్విషో జహి ||

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి |

విశ్వప్రియే విష్ణు మనోఽనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ||

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ |

గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభర నమితా శుభ్ర వస్త్రోత్తరీయా |

లక్ష్మీర్దివ్యైర్గజేంద్రైర్మణిగణ ఖచితైస్స్నాపితా హేమకుమ్భైః |

నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాఙ్గళ్యయుక్తా ||

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీమ్ |

దాసీభూతసమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |

శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేన్ద్రగంగాధరాం |

త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వన్దే ముకున్దప్రియామ్ ||

సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీస్సరస్వతీ |

శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ||

వరాంకుశౌ పాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహన్తీం కమలాసనస్థామ్ |

బాలార్క కోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమాద్యాం జగదీశ్వరీం తామ్ ||

సర్వమఙ్గళమాఙ్గళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |

శరణ్యే త్ర్యమ్బకే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ||

సరసిజనిలయే సరోజహస్తే ధవళతమాంశుక గన్ధమాల్యశోభే |

భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరిప్రసీద మహ్యమ్ ||

విష్ణుపత్నీం క్షమాం దేవీం మాధవీం మాధవప్రియామ్ |

విష్ణోః ప్రియసఖీమ్ దేవీం నమామ్యచ్యుతవల్లభామ్ ||

మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహీ |

తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||

శ్రీవర్చస్యమాయుష్యమారోగ్యమావిధాత్ పవమానం మహీయతే |

ధనం ధాన్యం పశుం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయుః ||

ఋణరోగాదిదారిద్ర్యపాపక్షుదపమృత్యవః |

భయశోకమనస్తాపా నశ్యన్తు మమ సర్వదా ||

శ్రియే జాత శ్రియ ఆనిర్యాయ శ్రియం వయో జనితృభ్యో దధాతు |

శ్రియం వసానా అమృతత్వమాయన్ భజంతి సద్యః సవితా విదధ్యూన్ ||

శ్రియం ఏవైనం తచ్ఛ్రియామాదధాతి | సన్తతమృచా వషట్కృత్యం |

సన్ధత్తం సన్ధీయతే ప్రజయా పశుభిః | య ఏవం వేదా |

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నీ చ ధీమహి |

తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ||

|| ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||

 

Thank you for watching Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.

Please watch to Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu &Hindi.

And watch to Ganga stotram.

Share this post to