Sri Saraswati Stotram in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

Sri Saraswati Stotram in Telugu : Sri Saraswati Stotram – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం  :  యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ | భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాౙ్సమానా సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 2 || సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా | విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా || 3 || సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా | ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ || 4 || సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి | విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా || 5 || సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవి నమో నమః | శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నమః || 6 || నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కళాయై నమో నమః | విద్యాధరే విశాలాక్షి శుద్ధఙ్ఞానే నమో నమః || 7 || శుద్ధస్ఫటికరూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః | శబ్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై నమో నమః || 8 || ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః | మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై…

Madhurashtakam lyrics in Telugu and Hindi

Madhurashtakam lyrics in Telugu and Hindi Madhurashtakam lyrics in Telugu – మధురాష్టకం అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్ । హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 1 ॥ వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్ । చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 2 ॥ వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురః పాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ । నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 3 ॥ గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్ । రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 4 ॥ కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం స్మరణం మధురమ్ । వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 5 ॥ గుంజా మధురా మాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా । సలిలం మధురం కమలం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 6 ॥ గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్ । దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 7 ॥ గోపా మధురా గావో మధురా యష్టి ర్మధురా సృష్టి ర్మధురా । దలితం మధురం ఫలితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్…

Manyu Suktam Lyrics in Telugu – మన్యు సూక్తం

Manyu Suktam Lyrics in Telugu – మన్యు సూక్తం : మన్యు సూక్తమ్ ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా || 1 || మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్ హోతా వరు’ణో జాతవే”దాః | మన్యుం విశ’ ఈళతే మాను’షీర్యాః పాహి నో” మన్యో తప’సా సజోషా”ః || 2 || అభీ”హి మన్యో తవసస్తవీ”యాన్ తప’సా యుజా వి జ’హి శత్రూ”న్ | అమిత్రహా వృ’త్రహా ద’స్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భ’రా త్వం నః’ || 3 || త్వం హి మ”న్యో అభిభూ”త్యోజాః స్వయంభూర్భామో” అభిమాతిషాహః | విశ్వచ’ర్-షణిః సహు’రిః సహా”వానస్మాస్వోజః పృత’నాసు ధేహి || 4 || అభాగః సన్నప పరే”తో అస్మి తవ క్రత్వా” తవిషస్య’ ప్రచేతః | తం త్వా” మన్యో అక్రతుర్జి’హీళాహం స్వాతనూర్బ’లదేయా”య మేహి’ || 5 || అయం తే” అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర’తీచీనః స’హురే విశ్వధాయః | మన్యో” వజ్రిన్నభి మామా వ’వృత్స్వహనా”వ దస్యూ”న్ ఋత బో”ధ్యాపేః || 6 || అభి ప్రేహి’ దక్షిణతో భ’వా మే‌உధా” వృత్రాణి’ జంఘనావ భూరి’ | జుహోమి’ తే ధరుణం మధ్వో అగ్ర’ముభా ఉ’పాంశు ప్ర’థమా పి’బావ || 7 || త్వయా” మన్యో…

Nitya Sandhya Vandanam Lyrics in Telugu

Nitya Sandhya Vandanam Lyrics in Telugu : Nitya Sandhya Vandanam Lyrics : నిత్య సంధ్యా వందనమ్ :  శరీర శుద్ధి అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో‌உపివా | యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః || పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః | ఆచమనః ఓం ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహా ఓం నారాయణాయ స్వాహా ఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య) ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా) ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా) ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య) ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె జలం ప్రోక్ష్య) ఓం పద్మనాభాయ నమః (పాదయోః జలం ప్రోక్ష్య) ఓం దామోదరాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య) ఓం సంకర్షణాయ నమః (అంగుళిభిశ్చిబుకం జలం ప్రోక్ష్య) ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (నాసికాం స్పృష్ట్వా) ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం అధోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః (నేత్రే శ్రోత్రే చ స్పృష్ట్వా) ఓం అచ్యుతాయ నమః (నాభిం స్పృష్ట్వా) ఓం జనార్ధనాయ నమః (హృదయం స్పృష్ట్వా) ఓం ఉపేంద్రాయ నమః (హస్తం శిరసి నిక్షిప్య) ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః (అంసౌ స్పృష్ట్వా) ఓం…

Bhaje Vrajaika Mandanam Telugu lyrics – Sri Krishna Ashtakam

Bhaje Vrajaika Mandanam Telugu lyrics – Sri Krishna Ashtakam : భజే వ్రజైక మండనం సమస్త పాప ఖండనం స్వభక్త చిత్త రంజనం సదైవ నంద నందనమ్ | సుపిచ్ఛ గుచ్ఛ మస్తకం సునాద వేణు హస్తకం అనంగ రంగ సాగరం నమామి కృష్ణ నాగరమ్ || 1 || మనోజ గర్వ మోచనం విశాలలో లలోచనం విధూత గోప శోచనం నమామి పద్మ లోచనమ్ | కరార వింద భూధరం స్మితావ లోక సుందరం మహేంద్ర మాన దారణం నమామి కృష్ణ వారణమ్ || 2 || కదంబ సూన కుండలం సుచారు గండ మండలం ప్రజాంగ నైక వల్లభం నమామి కృష్ణ దుర్లభమ్ యశోదయా సమోదయా సగోపయా సనందయా యుతం సుఖైకదాయకం నమామి గోప నాయకమ్ || 3 || సదైవ పాద పంకజం మదీయ మానసే నిజం దధాన ముక్త మాలకం నమామి నంద బాలకమ్ | సమస్త దోష శోషణం సమస్త లోక పోషణం సమస్త గోప మానసం నమామి నంద లాలసమ్ || 4 || భువో భరా వతారకం భవాబ్ధి కర్ణ ధారకం యశోమతీ కిశోరకం నమామి చిత్తచోరకమ్ దృగంత కాంత భంగినం సదా సదాల సంగినం దినే దినే నవం నవం నమామి నంద సంభవమ్ || 5 || గుణాకరం సుఖాకరం కృపాకరం కృపాపరం సురద్వి షన్ని కందనం…

Shiva Bhujanga Stotram Telugu lyrics – శివ భుజంగ స్తోత్రం 

Shiva Bhujanga Stotram Telugu lyrics – శివ భుజంగ స్తోత్రం : Shiva Bhujanga Stotram : గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ । కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ ॥ 1 ॥ అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ । హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే ॥ 2 ॥ స్వశక్త్యాది శక్త్యంత సింహాసనస్థం మనోహారి సర్వాంగరత్నోరుభూషమ్ । జటాహీందుగంగాస్థిశమ్యాకమౌళిం పరాశక్తిమిత్రం నమః పంచవక్త్రమ్ ॥ 3 ॥ శివేశానతత్పూరుషాఘోరవామాదిభిః పంచభిర్హృన్ముఖైః షడ్భిరంగైః । అనౌపమ్య షట్త్రింశతం తత్త్వవిద్యామతీతం పరం త్వాం కథం వేత్తి కో వా ॥ 4 ॥ ప్రవాళప్రవాహప్రభాశోణమర్ధం మరుత్వన్మణి శ్రీమహః శ్యామమర్ధమ్ । గుణస్యూతమేతద్వపుః శైవమంతః స్మరామి స్మరాపత్తిసంపత్తిహేతోః ॥ 5 ॥ స్వసేవాసమాయాతదేవాసురేంద్రా నమన్మౌళిమందారమాలాభిషిక్తమ్ । నమస్యామి శంభో పదాంభోరుహం తే భవాంభోధిపోతం భవానీ విభావ్యమ్ ॥ 6 ॥ జగన్నాథ మన్నాథ గౌరీసనాథ ప్రపన్నానుకంపిన్విపన్నార్తిహారిన్ । మహఃస్తోమమూర్తే సమస్తైకబంధో నమస్తే నమస్తే పునస్తే నమోఽస్తు ॥ 7 ॥ విరూపాక్ష విశ్వేశ విశ్వాదిదేవ త్రయీ మూల శంభో శివ త్ర్యంబక త్వమ్ । ప్రసీద స్మర త్రాహి పశ్యావముక్త్యై క్షమాం ప్రాప్నుహి త్ర్యక్ష మాం రక్ష మోదాత్ ॥ 8 ॥ మహాదేవ దేవేశ దేవాదిదేవ స్మరారే పురారే యమారే హరేతి । బ్రువాణః స్మరిష్యామి భక్త్యా \లినె భవంతం తతో మే దయాశీల దేవ ప్రసీద…

Shiva Kavacham in Telugu – శివ కవచం

Shiva Kavacham in Telugu – శివ కవచం : అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా | ఓం బీజమ్ | నమః శక్తిః | శివాయేతి కీలకమ్ | మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః | మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః | శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః | వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | యమ్ ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | హృదయాది అంగన్యాసః ఓం సదాశివాయ హృదయాయ నమః | నం గంగాధరాయ శిరసే స్వాహా | మం మృత్యుంజయాయ శిఖాయై వషట్ | శిం శూలపాణయే కవచాయ హుమ్ | వాం పినాకపాణయే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | యమ్ ఉమాపతయే అస్త్రాయ ఫట్ | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః || ధ్యానమ్ వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠ మరిందమమ్ | సహస్రకరమత్యుగ్రం వందే శంభుమ్ ఉమాపతిమ్ || రుద్రాక్షకంకణలసత్కరదండయుగ్మః పాలాంతరాలసితభస్మధృతత్రిపుండ్రః | పంచాక్షరం పరిపఠన్ వరమంత్రరాజం ధ్యాయన్ సదా పశుపతిం శరణం వ్రజేథాః || అతః పరం సర్వపురాణగుహ్యం నిఃశేషపాపౌఘహరం పవిత్రమ్ | జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవమ్ కవచం హితాయ తే || పంచపూజా లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి | హమ్ ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి | యం…

Bilvashtakam Lyrics In Telugu & English

Bilvashtakam Lyrics In Telugu & English : Bilvashtakam Lyrics In Telugu : బిల్వాష్టకం : త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం । త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః । తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః । కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం । ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః । నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా । తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం । కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ । భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః । యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ । కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం । అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే । అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం…

Anjaneya Dandakam – ఆంజనేయ దండకం

Anjaneya Dandakam – ఆంజనేయ దండకం : శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్ నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్ దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్ దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై స్వామి కార్యార్థమై యేగి శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్ లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్ యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్జేసి సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున్నీలులన్ గూడి యాసేతువున్ దాటి వానరుల్మూకలై పెన్మూకలై యాదైత్యులన్ ద్రుంచగా రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్వైచి యాలక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగానప్పుడే నీవు సంజీవినిన్దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా కుంభకర్ణాదుల న్వీరులం బోర శ్రీరామ బాణాగ్ని వారందరిన్ రావణున్ జంపగా నంత లోకంబు లానందమై యుండ నవ్వేళను న్విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు చేయించి, సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి,…

Sri Dakshinamurthy stotram Telugu Lyrics.

Sri Dakshinamurthy stotram Telugu Lyrics.: శాంతిపాఠః : ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ : ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మ తత్వం యువానం వర్శిష్ఠాంతే వసదృషి గణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్ర మానందమూర్తిం స్వాత్మరామం ముదితవదనం దక్షిణామూర్తిమీడే || వటవిటపిసమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ | త్రిభువనగురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జననమరణదుఃఖచ్ఛేద దక్షం నమామి || చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధాః శిష్యాః గురుర్యువా | గురోస్తు మౌనవ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తుచ్ఛిన్నసంశయాః || ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే | నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః || గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః | గురుస్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః || నిధయే సర్వవిద్యానాం భిషజే భవరోగిణామ్ | గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః || చిదోఘనాయ మహేశాయ వటమూలనివాసినే | సచ్చిదానంద రూపాయ దక్షిణామూర్తయే నమః || ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూత్రిభేద విభాగినే | వ్యోమవద్ వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః || అంగుష్థతర్జనీయోగముద్రా వ్యాజేనయోగినామ్ | శృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్యోగతా శివః || ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః విశ్వందర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యథానిద్రయా | యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధసమయే స్వాత్మానమే వాద్వయం తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ…

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం.

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం. నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || 1 || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || 2 || అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ | నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే || 3 || త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్రుద్రస్త్వమింద్ర దేవతా | మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం చ త్వమగ్నిరశ్వినౌ భగః || 4 || పూషాఽర్యమా మరుత్వాంశ్చ ఋషయోపి మునీశ్వరాః | పితరో నాగయక్షాంశ్చ గంధర్వాఽప్సరసాం గణాః || 5 || రక్షోభూతపిశాచాశ్చ త్వమేవ పరమేశ్వరీ | ఋగ్యజుస్సామవిద్యాశ్చ హ్యథర్వాంగిరసాని చ || 6 || త్వమేవ సర్వశాస్త్రాణి త్వమేవ సర్వసంహితాః | పురాణాని చ తంత్రాణి మహాగమమతాని చ || 7 || త్వమేవ పంచభూతాని తత్త్వాని జగదీశ్వరీ | బ్రాహ్మీ సరస్వతీ సంధ్యా తురీయా త్వం మహేశ్వరీ || 8 || తత్సద్బ్రహ్మస్వరూపా త్వం కించిత్సదసదాత్మికా | పరాత్పరేశీ గాయత్రీ నమస్తే మాతరంబికే || 9 || చంద్రకళాత్మికే నిత్యే కాలరాత్రి స్వధే స్వరే | స్వాహాకారేఽగ్నివక్త్రే త్వాం నమామి జగదీశ్వరీ || 10 || నమో నమస్తే గాయత్రీ సావిత్రీ త్వం నమామ్యహమ్ | సరస్వతీ నమస్తుభ్యం తురీయే బ్రహ్మరూపిణీ || 11 || అపరాధ సహస్రాణి త్వసత్కర్మశతాని చ |…

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram : శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం  దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ || సర్వదారిద్ర్య శమనం శ్రవణాద్భుక్తి ముక్తిదమ్ | రాజవశ్యకరం దివ్యం గుహ్యాద్-గుహ్యతరం పరమ్ || దుర్లభం సర్వదేవానాం చతుష్షష్టి కళాస్పదమ్ | పద్మాదీనాం వరాంతానాం నిధీనాం నిత్యదాయకమ్ || సమస్త దేవ సంసేవ్యమ్ అణిమాద్యష్ట సిద్ధిదమ్ | కిమత్ర బహునోక్తేన దేవీ ప్రత్యక్షదాయకమ్ || తవ ప్రీత్యాద్య వక్ష్యామి సమాహితమనాశ్శృణు | అష్టోత్తర శతస్యాస్య మహాలక్ష్మిస్తు దేవతా || క్లీం బీజ పదమిత్యుక్తం శక్తిస్తు భువనేశ్వరీ | అంగన్యాసః కరన్యాసః స ఇత్యాది ప్రకీర్తితః || ధ్యానమ్ వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం హస్తాభ్యామభయప్రదాం మణిగణైః నానావిధైః భూషితామ్ | భక్తాభీష్ట ఫలప్రదాం హరిహర బ్రహ్మాధిభిస్సేవితాం పార్శ్వే పంకజ శంఖపద్మ నిధిభిః యుక్తాం సదా శక్తిభిః || సరసిజ నయనే సరోజహస్తే ధవళ తరాంశుక గంధమాల్య శోభే | భగవతి హరివల్లభే మనోఙ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యమ్ || ఓం ప్రకృతిం, వికృతిం, విద్యాం, సర్వభూత హితప్రదామ్ | శ్రద్ధాం, విభూతిం, సురభిం, నమామి పరమాత్మికామ్ || 1 || వాచం, పద్మాలయాం, పద్మాం, శుచిం, స్వాహాం,…

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం.

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం. నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయోఽస్తి మమ ప్రభో చతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః కర్మత చ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకం ఋషి శ్ఛందోఽధి దైవంచ ధ్యానం చ విధివ త్ప్రభో నారాయణ ఉవాచ అస్య్తేకం పరమం గుహ్యం గాయత్రీ కవచం తథా పఠనా ద్ధారణా న్మర్త్య స్సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే సర్వాంకామానవాప్నోతి దేవీ రూపశ్చ జాయతే గాయత్త్రీ కవచస్యాస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః ఋషయో ఋగ్యజుస్సామాథర్వ చ్ఛందాంసి నారద బ్రహ్మరూపా దేవతోక్తా గాయత్రీ పరమా కళా తద్బీజం భర్గ ఇత్యేషా శక్తి రుక్తా మనీషిభిః కీలకంచ ధియః ప్రోక్తం మోక్షార్ధే వినియోజనం చతుర్భిర్హృదయం ప్రోక్తం త్రిభి ర్వర్ణై శ్శిర స్స్మృతం చతుర్భిస్స్యాచ్ఛిఖా పశ్చాత్త్రిభిస్తు కవచం స్స్ముతం చతుర్భి ర్నేత్ర ముద్ధిష్టం చతుర్భిస్స్యాత్తదస్ర్తకం అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకాభీష్టదాయకం ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళ చ్ఛాయైర్ముఖై స్త్రీక్షణైః యుక్తామిందు నిబద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్ధ వర్ణాత్మికామ్ । గాయత్త్రీం వరదాభయాం కుశకశాశ్శుభ్రం కపాలం గదాం శంఖం చక్ర మథారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ॥ గాయత్త్రీ పూర్వతః పాతు సావిత్రీ పాతు దక్షిణే బ్రహ్మ సంధ్యాతు మే పశ్చాదుత్తరాయాం సరస్వతీ పార్వతీ మే దిశం రాక్షే త్పావకీం జలశాయినీ యాతూధానీం దిశం రక్షే ద్యాతుధానభయంకరీ పావమానీం దిశం రక్షేత్పవమాన విలాసినీ…

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం.

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం. ఓమ్ ॥ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగః కరన్యాసః ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం నమః, క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, ఐం కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః అంగన్యాసః ఐం హృదయాయ నమః, క్లీం శిరసే స్వాహా, సౌః శిఖాయై వషట్, సౌః కవచాయ హుం, క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్, ఐం అస్త్రాయఫట్, భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ధ్యానం అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపామ్ । అణిమాదిభి రావృతాం మయూఖైః అహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ॥ 1 ॥ ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మ పత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలిత లసమద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ । సర్వాలంకారయుక్తాం సకలమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీ విద్యాం శాంతమూర్తిం సకల సురసుతాం సర్వసంపత్-ప్రదాత్రీమ్ ॥ 2 ॥ సకుంకుమ విలేపనా మళికచుంబి కస్తూరికాం సమంద హసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశామ్ । అశేష జనమోహినీ మరుణమాల్య భూషోజ్జ్వలాం జపాకుసుమ భాసురాం జపవిధౌ స్మరే దంబికామ్ ॥ 3…

Vishnu Sahasra Nama Stotram – విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం.

Vishnu Sahasra Nama Stotram – విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం : Vishnu Sahasra Nama Stotram : ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ । ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ॥ 1 ॥ యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ । విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ॥ 2 ॥ పూర్వ పీఠికా వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ । పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ ॥ 3 ॥ వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే । నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః ॥ 4 ॥ అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే । సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే ॥ 5 ॥ యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసారబంధనాత్ । విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే ॥ 6 ॥ ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే । శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ శ్రుత్వా ధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః । యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్య భాషత ॥ 7 ॥ యుధిష్ఠిర ఉవాచ కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాఽప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చంతః ప్రాప్నుయుర్మానవాః శుభమ్ ॥ 8 ॥ కో ధర్మః సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః । కిం జపన్ముచ్యతే జంతుర్జన్మసంసార బంధనాత్ ॥ 9 ॥ శ్రీ భీష్మ ఉవాచ జగత్ప్రభుం…

Nava Graha Stotram – నవగ్రహ స్తోత్రం.

Nava Graha Stotram – నవగ్రహ స్తోత్రం. Nava Graha Stotram ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ । గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ॥ రవిః జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ । తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ॥ చంద్రః దధిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం (క్షీరోదార్ణవ సంభవం) । నమామి శశినం సోమం శంభో-ర్మకుట భూషణమ్ ॥ కుజః ధరణీ గర్భ సంభూతం విద్యుత్కాంతి సమప్రభమ్ । కుమారం శక్తిహస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ బుధః ప్రియంగు కలికాశ్యామం రూపేణా ప్రతిమం బుధమ్ । సౌమ్యం సౌమ్య (సత్వ) గుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ గురుః దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాంచనసన్నిభమ్ । బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్ ॥ శుక్రః హిమకుంద మృణాళాభం దైత్యానం పరమం గురుమ్ । సర్వశాస్త్ర ప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ శనిః నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్ । ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్ ॥ రాహుః అర్ధకాయం మహావీరం చంద్రాదిత్య విమర్ధనమ్ । సింహికా గర్భ సంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ కేతుః పలాశ పుష్ప సంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్ । రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ఫలశ్రుతిః ఇతి వ్యాస ముఖోద్గీతం యః పఠేత్సు సమాహితః ।…

Shiva Panchakshari Stotram Telugu lyrics – శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం.

Shiva Panchakshari Stotram Telugu lyrics – శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం. Shiva Panchakshari Stotram : ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ । నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ । మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ తస్మై “మ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 2 ॥ శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ । శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ తస్మై “శి” కారాయ నమః శివాయ ॥ 3 ॥ వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ । చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ తస్మై “వ” కారాయ నమః శివాయ ॥ 4 ॥ యజ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ పినాక హస్తాయ సనాతనాయ । దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ తస్మై “య” కారాయ నమః శివాయ ॥ 5 ॥ పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ । శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥ Thank you for watching శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం. Please watch to Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu And watch to Sri Surya ashtakam lyrics. Guru paduka…

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం. శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః సాత్విక కకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమ ఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమంత్రేణ షడంగన్యాసం కుర్యాత్ | ధ్యానమ్ ఆరక్తాభాంత్రిణేత్రామరుణిమవసనాం రత్నతాటంకరమ్యామ్ హస్తాంభోజైస్సపాశాంకుశమదనధనుస్సాయకైర్విస్ఫురంతీమ్ | ఆపీనోత్తుంగవక్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాంగీం ధ్యాయేదంభోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ్ || లమిత్యాదిపంచ పూజామ్ కుర్యాత్, యథాశక్తి మూలమంత్రమ్ జపేత్ | లం – పృథివీతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై గంధం పరికల్పయామి – నమః హం – ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై పుష్పం పరికల్పయామి – నమః యం – వాయుతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై ధూపం పరికల్పయామి – నమః రం – తేజస్తత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై దీపం పరికల్పయామి – నమః వం – అమృతతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి – నమః సం – సర్వతత్త్వాత్మికాయై శ్రీ లలితాత్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికాయై తాంబూలాదిసర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి – నమః శ్రీ దేవీ సంబోధనం (1) ఓం ఐం హ్రీం శ్రీమ్ ఐం క్లీం సౌః ఓం…

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం. లఘు స్తోత్రం సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ । ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ॥ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ । సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥ వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే । హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ॥ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః । సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥ సంపూర్ణ స్తోత్రం సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ । భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1 ॥ శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ । తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ॥ 2 ॥ అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ । అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ ॥ 3 ॥ కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ । సదైవ మాంధాతృపురే వసంతం ఓంకారమీశం శివమేకమీడే ॥ 4 ॥ పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ । సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ॥ 5 ॥ యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ । సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి ॥ 6 ॥ శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః । శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ॥ 7…

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం.

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం. : Shiva Tandava stotram.    జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || 2 || ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే | కృపాకటాక్షధోరణీనిరుద్ధదుర్ధరాపది క్వచిద్దిగంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని || 3 || జటాభుజంగపింగళస్ఫురత్ఫణామణిప్రభా కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిగ్వధూముఖే | మదాంధసింధురస్ఫురత్త్వగుత్తరీయమేదురే మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి || 4 || సహస్రలోచనప్రభృత్యశేషలేఖశేఖర ప్రసూనధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రిపీఠభూః | భుజంగరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటక శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖరః || 5 || లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా- -నిపీతపంచసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్ | సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తు నః || 6 || కరాలఫాలపట్టికాధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల- ద్ధనంజయాధరీకృతప్రచండపంచసాయకే | ధరాధరేంద్రనందినీకుచాగ్రచిత్రపత్రక- -ప్రకల్పనైకశిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ || 7 || నవీనమేఘమండలీ నిరుద్ధదుర్ధరస్ఫురత్- కుహూనిశీథినీతమః ప్రబంధబంధుకంధరః | నిలింపనిర్ఝరీధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః కళానిధానబంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః || 8 || ప్రఫుల్లనీలపంకజప్రపంచకాలిమప్రభా- -విలంబికంఠకందలీరుచిప్రబద్ధకంధరమ్ | స్మరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే || 9 || అగర్వసర్వమంగళాకళాకదంబమంజరీ రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధువ్రతమ్ | స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం మఖాంతకం గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే || 10 || జయత్వదభ్రవిభ్రమభ్రమద్భుజంగమశ్వస- -ద్వినిర్గమత్క్రమస్ఫురత్కరాలఫాలహవ్యవాట్ | ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదంగతుంగమంగళ ధ్వనిక్రమప్రవర్తిత ప్రచండతాండవః శివః || 11 || దృషద్విచిత్రతల్పయోర్భుజంగమౌక్తికస్రజోర్- -గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్షపక్షయోః | తృష్ణారవిందచక్షుషోః ప్రజామహీమహేంద్రయోః…

Ardhanarishwara Stotram in Telugu & Hindi.

Ardhanarishwara Stotram in Telugu & Hindi. Ardhanarishwara Stotram in Telugu – అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం. చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ । ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ । కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 2 ॥ ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ । హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 3 ॥ విశాలనీలోత్పలలోచనాయై వికాసిపంకేరుహలోచనాయ । సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 4 ॥ మందారమాలాకలితాలకాయై కపాలమాలాంకితకంధరాయ । దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 5 ॥ అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ । నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 6 ॥ ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై సమస్తసంహారకతాండవాయ । జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 7 ॥ ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ । శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 8 ॥ ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ । ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః ॥ 9 ॥ ఇతి శ్రీ ఆది శంకరాచార్య విరచిత అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం సంపూర్ణం. Ardhanarishwara Stotram in Hindi…

Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.: Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu.: శ్రీ తులసీ స్తోత్రం. జగద్దాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే, యతో బ్రహ్మోదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణః. నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే, నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సమ్పత్పృదాయి కే. తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోపి సర్వదా, కీర్తితా వా స్మృతా వాపి పవిత్రయతి మానవమ్. నమామి శిరసా దేవీం తులసీం విలసత్తమామ్, యాం దృష్ట్వా పాపినో మర్త్యాః ముచ్యన్తే సర్వకిల్బిషాత్. తులస్యా రక్షితం సర్వం జగదేతచ్చరాచరమ్, యా వినిర్హన్తి పాపాని దృష్ట్వావా పాపిభిర్న రైః. సమస్తులస్యతితరాం యస్యై బద్ధ్వాంజలిం కలౌ, కలయన్తిసుఖం సర్వం స్త్రియో వైశ్యాస్తథాపరే. తులస్యా నాపరం కించిద్దైవతం జగతీతలే, యయా పవిత్రతో లోకో విష్ణుసంగేన వైష్ణవః. తులస్యాః పల్లవం విష్ణోః శిరస్యారోపితం కలౌ, ఆరోపయతి సర్వాణి శ్రేయంసి వరమస్తకే. తులస్యాం సకలా దేవా వసన్తి సతతం యతః, అతస్తా మర్చయేల్లోకే సర్వాన్దేవాన్సమర్చయన్. నమస్తులసి సర్వజ్ఞే పురుషొత్తమవల్లభే, పాహి మాం సర్వపాపేభ్యః సర్వసమ్పత్పృదాయికే. ఇతి స్తోత్రం పురా గీతం పుండరీకేణ ధీమతా, విష్ణు మర్చయతా నిత్యం శోభనైస్తులసీదలైః. తులసీ శ్రీమహలక్ష్మీర్విద్యా విద్యా యశస్వినీ, ధర్మా ధర్మాననా దేవీ దేవ దేవమనఃప్రియా. లక్ష్మీప్రియసఖీ దేవీ ద్యౌర్భూమి రచలా చలా, షొడశైతాని నామాని తులస్యాః కీర్తయన్నరః. లభతే సుతరాం భక్తి మన్తే విష్ణుపదం లభేత్, తులసీ భూర్మహలక్ష్మీః పద్మినీ శ్రీర్హరిప్రియా. తులసి…

Govindashtakam lyrics in Sanskrit.

Govindashtakam – गोविंदाष्टकम् Govindashtakam lyrics written by aadi Shankaracharya. Watch this Govindashtakam lyrics in Sanskrit. Govindashtakam lyrics in Sanskrit. सत्यं ज्ञानमनंतं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् । गोष्ठप्रांगणरिंखणलोलमनायासं परमायासम् । मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् । क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 1 ॥ मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव संत्रासम् । व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् । लोकत्रयपुरमूलस्तंभं लोकालोकमनालोकम् । लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 2 ॥ त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नम् । कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् । वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासम् । शैवं केवलशांतं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 3 ॥ गोपालं प्रभुलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालम् । गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् । गोभिर्निगदित गोविंदस्फुटनामानं बहुनामानम् । गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 4 ॥ गोपीमंडलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभम् । शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्गत धूलीधूसरसौभाग्यम् । श्रद्धाभक्तिगृहीतानंदमचिंत्यं चिंतितसद्भावम् । चिंतामणिमहिमानं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 5 ॥ स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढम् । व्यादित्संतीरथ दिग्वस्त्रा दातुमुपाकर्षंतं ताः निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरंतस्थम् । सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 6 ॥ कांतं कारणकारणमादिमनादिं कालधनाभासम् । कालिंदीगतकालियशिरसि सुनृत्यंतं मुहुरत्यंतम् । कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नम् । कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 7 ॥ बृंदावनभुवि बृंदारकगणबृंदाराधितवंदेहम् । कुंदाभामलमंदस्मेरसुधानंदं सुहृदानंदम् । वंद्याशेष महामुनि…

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం. ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ । వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ॥ స్తోత్రం చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ । ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ॥ 1 ॥ ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ । జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితమ్ ॥ 2 ॥ సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్ । స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ ॥ 3 ॥ రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ । శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం (భాలం) దశరథాత్మజః ॥ 4 ॥ కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ । ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః ॥ 5 ॥ జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః । స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః ॥ 6 ॥ కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ । మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః ॥ 7 ॥…