Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.:

Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu.:

శ్రీ తులసీ స్తోత్రం.

జగద్దాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే,
యతో బ్రహ్మోదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణః.

నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే,
నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సమ్పత్పృదాయి కే.

తులసీ పాతు మాం నిత్యం సర్వాపద్భ్యోపి సర్వదా,
కీర్తితా వా స్మృతా వాపి పవిత్రయతి మానవమ్.

నమామి శిరసా దేవీం తులసీం విలసత్తమామ్,
యాం దృష్ట్వా పాపినో మర్త్యాః ముచ్యన్తే సర్వకిల్బిషాత్.

తులస్యా రక్షితం సర్వం జగదేతచ్చరాచరమ్,
యా వినిర్హన్తి పాపాని దృష్ట్వావా పాపిభిర్న రైః.

సమస్తులస్యతితరాం యస్యై బద్ధ్వాంజలిం కలౌ,
కలయన్తిసుఖం సర్వం స్త్రియో వైశ్యాస్తథాపరే.

తులస్యా నాపరం కించిద్దైవతం జగతీతలే,
యయా పవిత్రతో లోకో విష్ణుసంగేన వైష్ణవః.

తులస్యాః పల్లవం విష్ణోః శిరస్యారోపితం కలౌ,
ఆరోపయతి సర్వాణి శ్రేయంసి వరమస్తకే.

తులస్యాం సకలా దేవా వసన్తి సతతం యతః,
అతస్తా మర్చయేల్లోకే సర్వాన్దేవాన్సమర్చయన్.

నమస్తులసి సర్వజ్ఞే పురుషొత్తమవల్లభే,
పాహి మాం సర్వపాపేభ్యః సర్వసమ్పత్పృదాయికే.

ఇతి స్తోత్రం పురా గీతం పుండరీకేణ ధీమతా,
విష్ణు మర్చయతా నిత్యం శోభనైస్తులసీదలైః.

తులసీ శ్రీమహలక్ష్మీర్విద్యా విద్యా యశస్వినీ,
ధర్మా ధర్మాననా దేవీ దేవ దేవమనఃప్రియా.

లక్ష్మీప్రియసఖీ దేవీ ద్యౌర్భూమి రచలా చలా,
షొడశైతాని నామాని తులస్యాః కీర్తయన్నరః.

లభతే సుతరాం భక్తి మన్తే విష్ణుపదం లభేత్,
తులసీ భూర్మహలక్ష్మీః పద్మినీ శ్రీర్హరిప్రియా.

తులసి శ్రీసఖి శుభే పాపహారిణి పుణ్యదే,
నమస్తే నారదనుతే నారాయణ మనఃప్రియే.

Sri Tulasi Stotram lyrics in Hindi.:

श्री तुलसी स्तोत्रम्‌ |

जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे ।
यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥१॥

नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे ।
नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्प्रदायिके ॥२॥

तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा ।
कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् ॥३॥

नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम् ।
यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् ॥४॥

तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरम् ।
या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः ॥५॥

नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ ।
कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथाऽपरे ॥६॥

तुलस्या नापरं किञ्चिद् दैवतं जगतीतले ।
यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः ॥७॥

तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ ।
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके ॥८॥

तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः ।
अतस्तामर्चयेल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् ॥९॥

नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे ।
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके ॥१०॥

इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता ।
विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः ॥११॥

तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी ।
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमनःप्रिया ॥२॥

लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला ।
षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः ॥१३॥

लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत् ।
तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया ॥१४॥

तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे ।
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये ॥१५॥
॥ श्रीपुण्डरीककृतं तुलसीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

Thank you for watching Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Please watch to Govindashtakam lyrics in Sanskrit.

And watch to Sri Rama raksha stotram English lyrics

Share this post to