Shivananda Lahari – శివానంద లహరి

Shivananda Lahari – శివానంద లహరి :

Shivananda Lahari lyrics in Telugu:

 

కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-

ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే |

శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-

భవాభ్యామ్ ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ || 1 ||

గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో

దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతామ్

దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం

వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2

త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరమ్ ఆద్యం త్రి-నయనం

జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరమ్

మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతిం

చిద్-ఆలంబం సాంబం శివమ్-అతి-విడంబం హృది భజే 3

సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్శుద్ర-ఫలదా

న మన్యే స్వప్నే వా తద్-అనుసరణం తత్-కృత-ఫలమ్

హరి-బ్రహ్మాదీనాం-అపి నికట-భాజాం-అసులభం

చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజ-భజనమ్ 4

స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున-కవితా-గాన-ఫణితౌ

పురాణే మంత్రే వా స్తుతి-నటన-హాస్యేశు-అచతురః

కథం రాజ్నాం ప్రీతిర్-భవతి మయి కో(అ)హం పశు-పతే

పశుం మాం సర్వజ్న ప్రథిత-కృపయా పాలయ విభో 5

ఘటో వా మృత్-పిండో-అపి-అణుర్-అపి చ ధూమో-అగ్నిర్-అచలః

పటో వా తంతుర్-వా పరిహరతి కిం ఘోర-శమనమ్

వృథా కంఠ-క్శోభం వహసి తరసా తర్క-వచసా

పదాంభోజం శంభోర్-భజ పరమ-సౌఖ్యం వ్రజ సుధీః 6

మనస్-తే పాదాబ్జే నివసతు వచః స్తోత్ర-ఫణితౌ

కరౌ చ-అభ్యర్చాయాం శ్రుతిర్-అపి కథాకర్ణన-విధౌ

తవ ధ్యానే బుద్ధిర్-నయన-యుగలం మూర్తి-విభవే

పర-గ్రంథాన్ కైర్-వా పరమ-శివ జానే పరమ్-అతః 7

యథా బుద్ధిః-శుక్తౌ రజతమ్ ఇతి కాచాశ్మని మణిర్-

జలే పైశ్టే క్శీరం భవతి మృగ-తృశ్ణాసు సలిలమ్

తథా దేవ-భ్రాంత్యా భజతి భవద్-అన్యం జడ జనో

మహా-దేవేశం త్వాం మనసి చ న మత్వా పశు-పతే 8

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర-విపినే

విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడ-మతిః

సమర్ప్యైకం చేతః-సరసిజమ్ ఉమా నాథ భవతే

సుఖేన-అవస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిమ్-అహో 9

నరత్వం దేవత్వం నగ-వన-మృగత్వం మశకతా

పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది-జననమ్

సదా త్వత్-పాదాబ్జ-స్మరణ-పరమానంద-లహరీ

విహారాసక్తం చేద్-హృదయం-ఇహ కిం తేన వపుశా 10

వటుర్వా గేహీ వా యతిర్-అపి జటీ వా తదితరో

నరో వా యః కశ్చిద్-భవతు భవ కిం తేన భవతి

యదీయం హృత్-పద్మం యది భవద్-అధీనం పశు-పతే

తదీయస్-త్వం శంభో భవసి భవ భారం చ వహసి 11

గుహాయాం గేహే వా బహిర్-అపి వనే వా(అ)ద్రి-శిఖరే

జలే వా వహ్నౌ వా వసతు వసతేః కిం వద ఫలమ్

సదా యస్యైవాంతఃకరణమ్-అపి శంబో తవ పదే

స్థితం చెద్-యోగో(అ)సౌ స చ పరమ-యోగీ స చ సుఖీ 12

అసారే సంసారే నిజ-భజన-దూరే జడధియా

భరమంతం మామ్-అంధం పరమ-కృపయా పాతుమ్ ఉచితమ్

మద్-అన్యః కో దీనస్-తవ కృపణ-రక్శాతి-నిపుణస్-

త్వద్-అన్యః కో వా మే త్రి-జగతి శరణ్యః పశు-పతే 13

ప్రభుస్-త్వం దీనానాం ఖలు పరమ-బంధుః పశు-పతే

ప్రముఖ్యో(అ)హం తేశామ్-అపి కిమ్-ఉత బంధుత్వమ్-అనయోః

త్వయైవ క్శంతవ్యాః శివ మద్-అపరాధాశ్-చ సకలాః

ప్రయత్నాత్-కర్తవ్యం మద్-అవనమ్-ఇయం బంధు-సరణిః 14

ఉపేక్శా నో చేత్ కిం న హరసి భవద్-ధ్యాన-విముఖాం

దురాశా-భూయిశ్ఠాం విధి-లిపిమ్-అశక్తో యది భవాన్

శిరస్-తద్-వదిధాత్రం న నఖలు సువృత్తం పశు-పతే

కథం వా నిర్-యత్నం కర-నఖ-ముఖేనైవ లులితమ్ 15

విరిన్చిర్-దీర్ఘాయుర్-భవతు భవతా తత్-పర-శిరశ్-

చతుశ్కం సంరక్శ్యం స ఖలు భువి దైన్యం లిఖితవాన్

విచారః కో వా మాం విశద-కృపయా పాతి శివ తే

కటాక్శ-వ్యాపారః స్వయమ్-అపి చ దీనావన-పరః 16

ఫలాద్-వా పుణ్యానాం మయి కరుణయా వా త్వయి విభో

ప్రసన్నే(అ)పి స్వామిన్ భవద్-అమల-పాదాబ్జ-యుగలమ్

కథం పశ్యేయం మాం స్థగయతి నమః-సంభ్రమ-జుశాం

నిలింపానాం శ్రేణిర్-నిజ-కనక-మాణిక్య-మకుటైః 17

త్వమ్-ఏకో లోకానాం పరమ-ఫలదో దివ్య-పదవీం

వహంతస్-త్వన్మూలాం పునర్-అపి భజంతే హరి-ముఖాః

కియద్-వా దాక్శిణ్యం తవ శివ మదాశా చ కియతీ

కదా వా మద్-రక్శాం వహసి కరుణా-పూరిత-దృశా 18

దురాశా-భూయిశ్ఠే దురధిప-గృహ-ద్వార-ఘటకే

దురంతే సంసారే దురిత-నిలయే దుఃఖ జనకే

మదాయాసమ్ కిం న వ్యపనయసి కస్యోపకృతయే

వదేయం ప్రీతిశ్-చేత్ తవ శివ కృతార్థాః ఖలు వయమ్ 19

సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచ-గిరౌ

నటత్య్-ఆశా-శాఖాస్-వటతి ఝటితి స్వైరమ్-అభితః

కపాలిన్ భిక్శో మే హృదయ-కపిమ్-అత్యంత-చపలం

దృఢం భక్త్యా బద్ధ్వా శివ భవద్-అధీనం కురు విభో 20

ధృతి-స్తంభాధారం దృఢ-గుణ నిబద్ధాం సగమనాం

విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతి-దివస-సన్మార్గ-ఘటితామ్

స్మరారే మచ్చేతః-స్ఫుట-పట-కుటీం ప్రాప్య విశదాం

జయ స్వామిన్ శక్త్యా సహ శివ గణైః-సేవిత విభో 21

ప్రలోభాద్యైర్-అర్థాహరణ-పర-తంత్రో ధని-గృహే

ప్రవేశోద్యుక్తః-సన్ భ్రమతి బహుధా తస్కర-పతే

ఇమం చేతశ్-చోరం కథమ్-ఇహ సహే శన్కర విభో

తవాధీనం కృత్వా మయి నిరపరాధే కురు కృపామ్ 22

కరోమి త్వత్-పూజాం సపది సుఖదో మే భవ విభో

విధిత్వం విశ్ణుత్వమ్ దిశసి ఖలు తస్యాః ఫలమ్-ఇతి

పునశ్చ త్వాం ద్రశ్టుం దివి భువి వహన్ పక్శి-మృగతామ్-

అదృశ్ట్వా తత్-ఖేదం కథమ్-ఇహ సహే శన్కర విభో 23

కదా వా కైలాసే కనక-మణి-సౌధే సహ-గణైర్-

వసన్ శంభోర్-అగ్రే స్ఫుట-ఘటిత-మూర్ధాన్జలి-పుటః

విభో సాంబ స్వామిన్ పరమ-శివ పాహీతి నిగదన్

విధాతృఋణాం కల్పాన్ క్శణమ్-ఇవ వినేశ్యామి సుఖతః 24

స్తవైర్-బ్రహ్మాదీనాం జయ-జయ-వచోభిర్-నియమానాం

గణానాం కేలీభిర్-మదకల-మహోక్శస్య కకుది

స్థితం నీల-గ్రీవం త్రి-నయనం-ఉమాశ్లిశ్ట-వపుశం

కదా త్వాం పశ్యేయం కర-ధృత-మృగం ఖండ-పరశుమ్ 25

కదా వా త్వాం దృశ్ట్వా గిరిశ తవ భవ్యాన్ఘ్రి-యుగలం

గృహీత్వా హస్తాభ్యాం శిరసి నయనే వక్శసి వహన్

సమాశ్లిశ్యాఘ్రాయ స్ఫుట-జలజ-గంధాన్ పరిమలాన్-

అలభ్యాం బ్రహ్మాద్యైర్-ముదమ్-అనుభవిశ్యామి హృదయే 26

కరస్థే హేమాద్రౌ గిరిశ నికటస్థే ధన-పతౌ

గృహస్థే స్వర్భూజా(అ)మర-సురభి-చింతామణి-గణే

శిరస్థే శీతాంశౌ చరణ-యుగలస్థే(అ)ఖిల శుభే

కమ్-అర్థం దాస్యే(అ)హం భవతు భవద్-అర్థం మమ మనః 27

సారూప్యం తవ పూజనే శివ మహా-దేవేతి సంకీర్తనే

సామీప్యం శివ భక్తి-ధుర్య-జనతా-సాంగత్య-సంభాశణే

సాలోక్యం చ చరాచరాత్మక-తను-ధ్యానే భవానీ-పతే

సాయుజ్యం మమ సిద్ధిమ్-అత్ర భవతి స్వామిన్ కృతార్థోస్మ్యహమ్ 28

త్వత్-పాదాంబుజమ్-అర్చయామి పరమం త్వాం చింతయామి-అన్వహం

త్వామ్-ఈశం శరణం వ్రజామి వచసా త్వామ్-ఏవ యాచే విభో

వీక్శాం మే దిశ చాక్శుశీం స-కరుణాం దివ్యైశ్-చిరం ప్రార్థితాం

శంభో లోక-గురో మదీయ-మనసః సౌఖ్యోపదేశం కురు 29

వస్త్రోద్-ధూత విధౌ సహస్ర-కరతా పుశ్పార్చనే విశ్ణుతా

గంధే గంధ-వహాత్మతా(అ)న్న-పచనే బహిర్-ముఖాధ్యక్శతా

పాత్రే కాన్చన-గర్భతాస్తి మయి చేద్ బాలేందు చూడా-మణే

శుశ్రూశాం కరవాణి తే పశు-పతే స్వామిన్ త్రి-లోకీ-గురో 30

నాలం వా పరమోపకారకమ్-ఇదం త్వేకం పశూనాం పతే

పశ్యన్ కుక్శి-గతాన్ చరాచర-గణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్శితుమ్

సర్వామర్త్య-పలాయనౌశధమ్-అతి-జ్వాలా-కరం భీ-కరం

నిక్శిప్తం గరలం గలే న గలితం నోద్గీర్ణమ్-ఏవ-త్వయా 31

జ్వాలోగ్రః సకలామరాతి-భయదః క్శ్వేలః కథం వా త్వయా

దృశ్టః కిం చ కరే ధృతః కర-తలే కిం పక్వ-జంబూ-ఫలమ్

జిహ్వాయాం నిహితశ్చ సిద్ధ-ఘుటికా వా కంఠ-దేశే భృతః

కిం తే నీల-మణిర్-విభూశణమ్-అయం శంభో మహాత్మన్ వద 32

నాలం వా సకృద్-ఏవ దేవ భవతః సేవా నతిర్-వా నుతిః

పూజా వా స్మరణం కథా-శ్రవణమ్-అపి-ఆలోకనం మాదృశామ్

స్వామిన్న్-అస్థిర-దేవతానుసరణాయాసేన కిం లభ్యతే

కా వా ముక్తిర్-ఇతః కుతో భవతి చేత్ కిం ప్రార్థనీయం తదా 33

కిం బ్రూమస్-తవ సాహసం పశు-పతే కస్యాస్తి శంభో భవద్-

ధైర్యం చేదృశమ్-ఆత్మనః-స్థితిర్-ఇయం చాన్యైః కథం లభ్యతే

భ్రశ్యద్-దేవ-గణం త్రసన్-ముని-గణం నశ్యత్-ప్రపన్చం లయం

పశ్యన్-నిర్భయ ఏక ఏవ విహరతి-ఆనంద-సాంద్రో భవాన్ 34

యోగ-క్శేమ-ధురం-ధరస్య సకలః-శ్రేయః ప్రదోద్యోగినో

దృశ్టాదృశ్ట-మతోపదేశ-కృతినో బాహ్యాంతర-వ్యాపినః

సర్వజ్నస్య దయా-కరస్య భవతః కిం వేదితవ్యం మయా

శంభో త్వం పరమాంతరంగ ఇతి మే చిత్తే స్మరామి-అన్వహమ్ 35

భక్తో భక్తి-గుణావృతే ముద్-అమృతా-పూర్ణే ప్రసన్నే మనః

కుంభే సాంబ తవాన్ఘ్రి-పల్లవ యుగం సంస్థాప్య సంవిత్-ఫలమ్

సత్త్వం మంత్రమ్-ఉదీరయన్-నిజ శరీరాగార శుద్ధిం వహన్

పుణ్యాహం ప్రకటీ కరోమి రుచిరం కల్యాణమ్-ఆపాదయన్ 36

ఆమ్నాయాంబుధిమ్-ఆదరేణ సుమనః-సన్ఘాః-సముద్యన్-మనో

మంథానం దృఢ భక్తి-రజ్జు-సహితం కృత్వా మథిత్వా తతః

సోమం కల్ప-తరుం సు-పర్వ-సురభిం చింతా-మణిం ధీమతాం

నిత్యానంద-సుధాం నిరంతర-రమా-సౌభాగ్యమ్-ఆతన్వతే 37

ప్రాక్-పుణ్యాచల-మార్గ-దర్శిత-సుధా-మూర్తిః ప్రసన్నః-శివః

సోమః-సద్-గుణ-సేవితో మృగ-ధరః పూర్ణాస్-తమో-మోచకః

చేతః పుశ్కర-లక్శితో భవతి చేద్-ఆనంద-పాథో-నిధిః

ప్రాగల్భ్యేన విజృంభతే సుమనసాం వృత్తిస్-తదా జాయతే 38

ధర్మో మే చతుర్-అన్ఘ్రికః సుచరితః పాపం వినాశం గతం

కామ-క్రోధ-మదాదయో విగలితాః కాలాః సుఖావిశ్కృతాః

జ్నానానంద-మహౌశధిః సుఫలితా కైవల్య నాథే సదా

మాన్యే మానస-పుండరీక-నగరే రాజావతంసే స్థితే 39

ధీ-యంత్రేణ వచో-ఘటేన కవితా-కుల్యోపకుల్యాక్రమైర్-

ఆనీతైశ్చ సదాశివస్య చరితాంభో-రాశి-దివ్యామృతైః

హృత్-కేదార-యుతాశ్-చ భక్తి-కలమాః సాఫల్యమ్-ఆతన్వతే

దుర్భిక్శాన్-మమ సేవకస్య భగవన్ విశ్వేశ భీతిః కుతః 40

పాపోత్పాత-విమోచనాయ రుచిరైశ్వర్యాయ మృత్యుం-జయ

స్తోత్ర-ధ్యాన-నతి-ప్రదిక్శిణ-సపర్యాలోకనాకర్ణనే

జిహ్వా-చిత్త-శిరోన్ఘ్రి-హస్త-నయన-శ్రోత్రైర్-అహమ్ ప్రార్థితో

మామ్-ఆజ్నాపయ తన్-నిరూపయ ముహుర్-మామేవ మా మే(అ)వచః 41

గాంభీర్యం పరిఖా-పదం ఘన-ధృతిః ప్రాకార-ఉద్యద్-గుణ

స్తోమశ్-చాప్త-బలం ఘనేంద్రియ-చయో ద్వారాణి దేహే స్థితః

విద్యా-వస్తు-సమృద్ధిర్-ఇతి-అఖిల-సామగ్రీ-సమేతే సదా

దుర్గాతి-ప్రియ-దేవ మామక-మనో-దుర్గే నివాసం కురు 42

మా గచ్చ త్వమ్-ఇతస్-తతో గిరిశ భో మయ్యేవ వాసం కురు

స్వామిన్న్-ఆది కిరాత మామక-మనః కాంతార-సీమాంతరే

వర్తంతే బహుశో మృగా మద-జుశో మాత్సర్య-మోహాదయస్-

తాన్ హత్వా మృగయా-వినోద రుచితా-లాభం చ సంప్రాప్స్యసి 43

కర-లగ్న మృగః కరీంద్ర-భన్గో

ఘన శార్దూల-విఖండనో(అ)స్త-జంతుః

గిరిశో విశద్-ఆకృతిశ్-చ చేతః

కుహరే పన్చ ముఖోస్తి మే కుతో భీః 44

చందః-శాఖి-శిఖాన్వితైర్-ద్విజ-వరైః సంసేవితే శాశ్వతే

సౌఖ్యాపాదిని ఖేద-భేదిని సుధా-సారైః ఫలైర్-దీపితే

చేతః పక్శి-శిఖా-మణే త్యజ వృథా-సన్చారమ్-అన్యైర్-అలం

నిత్యం శన్కర-పాద-పద్మ-యుగలీ-నీడే విహారం కురు 45

ఆకీర్ణే నఖ-రాజి-కాంతి-విభవైర్-ఉద్యత్-సుధా-వైభవైర్-

ఆధౌతేపి చ పద్మ-రాగ-లలితే హంస-వ్రజైర్-ఆశ్రితే

నిత్యం భక్తి-వధూ గణైశ్-చ రహసి స్వేచ్చా-విహారం కురు

స్థిత్వా మానస-రాజ-హంస గిరిజా నాథాన్ఘ్రి-సౌధాంతరే 46

శంభు-ధ్యాన-వసంత-సన్గిని హృదారామే(అ)ఘ-జీర్ణచ్చదాః

స్రస్తా భక్తి లతాచ్చటా విలసితాః పుణ్య-ప్రవాల-శ్రితాః

దీప్యంతే గుణ-కోరకా జప-వచః పుశ్పాణి సద్-వాసనా

జ్నానానంద-సుధా-మరంద-లహరీ సంవిత్-ఫలాభ్యున్నతిః 47

నిత్యానంద-రసాలయం సుర-ముని-స్వాంతాంబుజాతాశ్రయం

స్వచ్చం సద్-ద్విజ-సేవితం కలుశ-హృత్-సద్-వాసనావిశ్కృతమ్

శంభు-ధ్యాన-సరోవరం వ్రజ మనో-హంసావతంస స్థిరం

కిం క్శుద్రాశ్రయ-పల్వల-భ్రమణ-సంజాత-శ్రమం ప్రాప్స్యసి 48

ఆనందామృత-పూరితా హర-పదాంభోజాలవాలోద్యతా

స్థైర్యోపఘ్నమ్-ఉపేత్య భక్తి లతికా శాఖోపశాఖాన్వితా

ఉచ్చైర్-మానస-కాయమాన-పటలీమ్-ఆక్రమ్య నిశ్-కల్మశా

నిత్యాభీశ్ట-ఫల-ప్రదా భవతు మే సత్-కర్మ-సంవర్ధితా 49

సంధ్యారంభ-విజృంభితం శ్రుతి-శిర-స్థానాంతర్-ఆధిశ్ఠితం

స-ప్రేమ భ్రమరాభిరామమ్-అసకృత్ సద్-వాసనా-శోభితమ్

భోగీంద్రాభరణం సమస్త-సుమనః-పూజ్యం గుణావిశ్కృతం

సేవే శ్రీ-గిరి-మల్లికార్జున-మహా-లిన్గం శివాలిన్గితమ్ 50

భృన్గీచ్చా-నటనోత్కటః కరి-మద-గ్రాహీ స్ఫురన్-మాధవ-

ఆహ్లాదో నాద-యుతో మహాసిత-వపుః పన్చేశుణా చాదృతః

సత్-పక్శః సుమనో-వనేశు స పునః సాక్శాన్-మదీయే మనో

రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీ శైల-వాసీ విభుః 51

కారుణ్యామృత-వర్శిణం ఘన-విపద్-గ్రీశ్మచ్చిదా-కర్మఠం

విద్యా-సస్య-ఫలోదయాయ సుమనః-సంసేవ్యమ్-ఇచ్చాకృతిమ్

నృత్యద్-భక్త-మయూరమ్-అద్రి-నిలయం చన్చజ్-జటా-మండలం

శంభో వాన్చతి నీల-కంధర-సదా త్వాం మే మనశ్-చాతకః 52

ఆకాశేన శిఖీ సమస్త ఫణినాం నేత్రా కలాపీ నతా-

(అ)నుగ్రాహి-ప్రణవోపదేశ-నినదైః కేకీతి యో గీయతే

శ్యామాం శైల-సముద్భవాం ఘన-రుచిం దృశ్ట్వా నటంతం ముదా

వేదాంతోపవనే విహార-రసికం తం నీల-కంఠం భజే 53

సంధ్యా ఘర్మ-దినాత్యయో హరి-కరాఘాత-ప్రభూతానక-

ధ్వానో వారిద గర్జితం దివిశదాం దృశ్టిచ్చటా చన్చలా

భక్తానాం పరితోశ బాశ్ప వితతిర్-వృశ్టిర్-మయూరీ శివా

యస్మిన్న్-ఉజ్జ్వల-తాండవం విజయతే తం నీల-కంఠం భజే 54

ఆద్యాయామిత-తేజసే-శ్రుతి-పదైర్-వేద్యాయ సాధ్యాయ తే

విద్యానంద-మయాత్మనే త్రి-జగతః-సంరక్శణోద్యోగినే

ధ్యేయాయాఖిల-యోగిభిః-సుర-గణైర్-గేయాయ మాయావినే

సమ్యక్ తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 55

నిత్యాయ త్రి-గుణాత్మనే పుర-జితే కాత్యాయనీ-శ్రేయసే

సత్యాయాది కుటుంబినే ముని-మనః ప్రత్యక్శ-చిన్-మూర్తయే

మాయా-సృశ్ట-జగత్-త్రయాయ సకల-ఆమ్నాయాంత-సన్చారిణే

సాయం తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 56

నిత్యం స్వోదర-పోశణాయ సకలాన్-ఉద్దిశ్య విత్తాశయా

వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః-సేవాం న జానే విభో

మజ్-జన్మాంతర-పుణ్య-పాక-బలతస్-త్వం శర్వ సర్వాంతరస్-

తిశ్ఠస్యేవ హి తేన వా పశు-పతే తే రక్శణీయో(అ)స్మ్యహమ్ 57

ఏకో వారిజ-బాంధవః క్శితి-నభో వ్యాప్తం తమో-మండలం

భిత్వా లోచన-గోచరోపి భవతి త్వం కోటి-సూర్య-ప్రభః

వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘన-తరం కీదృన్గ్భవేన్-మత్తమస్-

తత్-సర్వం వ్యపనీయ మే పశు-పతే సాక్శాత్ ప్రసన్నో భవ 58

హంసః పద్మ-వనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః

కోకః కోక-నద-ప్రియం ప్రతి-దినం చంద్రం చకోరస్-తథా

చేతో వాన్చతి మామకం పశు-పతే చిన్-మార్గ మృగ్యం విభో

గౌరీ నాథ భవత్-పదాబ్జ-యుగలం కైవల్య-సౌఖ్య-ప్రదమ్ 59

రోధస్-తోయహృతః శ్రమేణ-పథికశ్-చాయాం తరోర్-వృశ్టితః

భీతః స్వస్థ గృహం గృహస్థమ్-అతిథిర్-దీనః ప్రభం ధార్మికమ్

దీపం సంతమసాకులశ్-చ శిఖినం శీతావృతస్-త్వం తథా

చేతః-సర్వ-భయాపహం-వ్రజ సుఖం శంభోః పదాంభోరుహమ్ 60

అన్కోలం నిజ బీజ సంతతిర్-అయస్కాంతోపలం సూచికా

సాధ్వీ నైజ విభుం లతా క్శితి-రుహం సింధుహ్-సరిద్-వల్లభమ్

ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశు-పతేః పాదారవింద-ద్వయం

చేతోవృత్తిర్-ఉపేత్య తిశ్ఠతి సదా సా భక్తిర్-ఇతి-ఉచ్యతే 61

ఆనందాశ్రుభిర్-ఆతనోతి పులకం నైర్మల్యతశ్-చాదనం

వాచా శన్ఖ ముఖే స్థితైశ్-చ జఠరా-పూర్తిం చరిత్రామృతైః

రుద్రాక్శైర్-భసితేన దేవ వపుశో రక్శాం భవద్-భావనా-

పర్యన్కే వినివేశ్య భక్తి జననీ భక్తార్భకం రక్శతి 62

మార్గా-వర్తిత పాదుకా పశు-పతేర్-అంగస్య కూర్చాయతే

గండూశాంబు-నిశేచనం పుర-రిపోర్-దివ్యాభిశేకాయతే

కిన్చిద్-భక్శిత-మాంస-శేశ-కబలం నవ్యోపహారాయతే

భక్తిః కిం న కరోతి-అహో వన-చరో భక్తావతమ్సాయతే 63

వక్శస్తాడనమ్-అంతకస్య కఠినాపస్మార సమ్మర్దనం

భూ-భృత్-పర్యటనం నమత్-సుర-శిరః-కోటీర సన్ఘర్శణమ్

కర్మేదం మృదులస్య తావక-పద-ద్వంద్వస్య గౌరీ-పతే

మచ్చేతో-మణి-పాదుకా-విహరణం శంభో సదాన్గీ-కురు 64

వక్శస్-తాడన శన్కయా విచలితో వైవస్వతో నిర్జరాః

కోటీరోజ్జ్వల-రత్న-దీప-కలికా-నీరాజనం కుర్వతే

దృశ్ట్వా ముక్తి-వధూస్-తనోతి నిభృతాశ్లేశం భవానీ-పతే

యచ్-చేతస్-తవ పాద-పద్మ-భజనం తస్యేహ కిం దుర్-లభమ్ 65

క్రీడార్థం సృజసి ప్రపన్చమ్-అఖిలం క్రీడా-మృగాస్-తే జనాః

యత్-కర్మాచరితం మయా చ భవతః ప్రీత్యై భవత్యేవ తత్

శంభో స్వస్య కుతూహలస్య కరణం మచ్చేశ్టితం నిశ్చితం

తస్మాన్-మామక రక్శణం పశు-పతే కర్తవ్యమ్-ఏవ త్వయా 66

బహు-విధ-పరితోశ-బాశ్ప-పూర-

స్ఫుట-పులకాన్కిత-చారు-భోగ-భూమిమ్

చిర-పద-ఫల-కాన్క్శి-సేవ్యమానాం

పరమ సదాశివ-భావనాం ప్రపద్యే 67

అమిత-ముదమృతం ముహుర్-దుహంతీం

విమల-భవత్-పద-గోశ్ఠమ్-ఆవసంతీమ్

సదయ పశు-పతే సుపుణ్య-పాకాం

మమ పరిపాలయ భక్తి ధేనుమ్-ఏకామ్ 68

జడతా పశుతా కలన్కితా

కుటిల-చరత్వం చ నాస్తి మయి దేవ

అస్తి యది రాజ-మౌలే

భవద్-ఆభరణస్య నాస్మి కిం పాత్రమ్ 69

అరహసి రహసి స్వతంత్ర-బుద్ధ్యా

వరి-వసితుం సులభః ప్రసన్న-మూర్తిః

అగణిత ఫల-దాయకః ప్రభుర్-మే

జగద్-అధికో హృది రాజ-శేఖరోస్తి 70

ఆరూఢ-భక్తి-గుణ-కున్చిత-భావ-చాప-

యుక్తైః-శివ-స్మరణ-బాణ-గణైర్-అమోఘైః

నిర్జిత్య కిల్బిశ-రిపూన్ విజయీ సుధీంద్రః-

సానందమ్-ఆవహతి సుస్థిర-రాజ-లక్శ్మీమ్ 71

ధ్యానాన్జనేన సమవేక్శ్య తమః-ప్రదేశం

భిత్వా మహా-బలిభిర్-ఈశ్వర నామ-మంత్రైః

దివ్యాశ్రితం భుజగ-భూశణమ్-ఉద్వహంతి

యే పాద-పద్మమ్-ఇహ తే శివ తే కృతార్థాః 72

భూ-దారతామ్-ఉదవహద్-యద్-అపేక్శయా శ్రీ-

భూ-దార ఏవ కిమతః సుమతే లభస్వ

కేదారమ్-ఆకలిత ముక్తి మహౌశధీనాం

పాదారవింద భజనం పరమేశ్వరస్య 73

ఆశా-పాశ-క్లేశ-దుర్-వాసనాది-

భేదోద్యుక్తైర్-దివ్య-గంధైర్-అమందైః

ఆశా-శాటీకస్య పాదారవిందం

చేతః-పేటీం వాసితాం మే తనోతు 74

కల్యాణినం సరస-చిత్ర-గతిం సవేగం

సర్వేన్గితజ్నమ్-అనఘం ధ్రువ-లక్శణాఢ్యమ్

చేతస్-తురన్గమ్-అధిరుహ్య చర స్మరారే

నేతః-సమస్త జగతాం వృశభాధిరూఢ 75

భక్తిర్-మహేశ-పద-పుశ్కరమ్-ఆవసంతీ

కాదంబినీవ కురుతే పరితోశ-వర్శమ్

సంపూరితో భవతి యస్య మనస్-తటాకస్-

తజ్-జన్మ-సస్యమ్-అఖిలం సఫలం చ నాన్యత్ 76

బుద్ధిః-స్థిరా భవితుమ్-ఈశ్వర-పాద-పద్మ

సక్తా వధూర్-విరహిణీవ సదా స్మరంతీ

సద్-భావనా-స్మరణ-దర్శన-కీర్తనాది

సమ్మోహితేవ శివ-మంత్ర-జపేన వింతే 77

సద్-ఉపచార-విధిశు-అను-బోధితాం

సవినయాం సుహృదం సదుపాశ్రితామ్

మమ సముద్ధర బుద్ధిమ్-ఇమాం ప్రభో

వర-గుణేన నవోఢ-వధూమ్-ఇవ 78

నిత్యం యోగి-మనహ్-సరోజ-దల-సన్చార-క్శమస్-త్వత్-క్రమః-

శంభో తేన కథం కఠోర-యమ-రాడ్-వక్శః-కవాట-క్శతిః

అత్యంతం మృదులం త్వద్-అన్ఘ్రి-యుగలం హా మే మనశ్-చింతయతి-

ఏతల్-లోచన-గోచరం కురు విభో హస్తేన సంవాహయే 79

ఏశ్యత్యేశ జనిం మనో(అ)స్య కఠినం తస్మిన్-నటానీతి మద్-

రక్శాయై గిరి సీమ్ని కోమల-పద-న్యాసః పురాభ్యాసితః

నో-చేద్-దివ్య-గృహాంతరేశు సుమనస్-తల్పేశు వేద్యాదిశు

ప్రాయః-సత్సు శిలా-తలేశు నటనం శంభో కిమర్థం తవ 80

కన్చిత్-కాలమ్-ఉమా-మహేశ భవతః పాదారవిందార్చనైః

కన్చిద్-ధ్యాన-సమాధిభిశ్-చ నతిభిః కన్చిత్ కథాకర్ణనైః

కన్చిత్ కన్చిద్-అవేక్శణైశ్-చ నుతిభిః కన్చిద్-దశామ్-ఈదృశీం

యః ప్రాప్నోతి ముదా త్వద్-అర్పిత మనా జీవన్ స ముక్తః ఖలు 81

బాణత్వం వృశభత్వమ్-అర్ధ-వపుశా భార్యాత్వమ్-ఆర్యా-పతే

ఘోణిత్వం సఖితా మృదన్గ వహతా చేత్యాది రూపం దధౌ

త్వత్-పాదే నయనార్పణం చ కృతవాన్ త్వద్-దేహ భాగో హరిః

పూజ్యాత్-పూజ్య-తరః-స ఏవ హి న చేత్ కో వా తదన్యో(అ)ధికః 82

జనన-మృతి-యుతానాం సేవయా దేవతానాం

న భవతి సుఖ-లేశః సంశయో నాస్తి తత్ర

అజనిమ్-అమృత రూపం సాంబమ్-ఈశం భజంతే

య ఇహ పరమ సౌఖ్యం తే హి ధన్యా లభంతే 83

శివ తవ పరిచర్యా సన్నిధానాయ గౌర్యా

భవ మమ గుణ-ధుర్యాం బుద్ధి-కన్యాం ప్రదాస్యే

సకల-భువన-బంధో సచ్చిద్-ఆనంద-సింధో

సదయ హృదయ-గేహే సర్వదా సంవస త్వమ్ 84

జలధి మథన దక్శో నైవ పాతాల భేదీ

న చ వన మృగయాయాం నైవ లుబ్ధః ప్రవీణః

అశన-కుసుమ-భూశా-వస్త్ర-ముఖ్యాం సపర్యాం

కథయ కథమ్-అహం తే కల్పయానీందు-మౌలే 85

పూజా-ద్రవ్య-సమృద్ధయో విరచితాః పూజాం కథం కుర్మహే

పక్శిత్వం న చ వా కీటిత్వమ్-అపి న ప్రాప్తం మయా దుర్-లభమ్

జానే మస్తకమ్-అన్ఘ్రి-పల్లవమ్-ఉమా-జానే న తే(అ)హం విభో

న జ్నాతం హి పితామహేన హరిణా తత్త్వేన తద్-రూపిణా 86

అశనం గరలం ఫణీ కలాపో

వసనం చర్మ చ వాహనం మహోక్శః

మమ దాస్యసి కిం కిమ్-అస్తి శంభో

తవ పాదాంబుజ-భక్తిమ్-ఏవ దేహి 87

యదా కృతాంభో-నిధి-సేతు-బంధనః

కరస్థ-లాధః-కృత-పర్వతాధిపః

భవాని తే లన్ఘిత-పద్మ-సంభవస్-

తదా శివార్చా-స్తవ భావన-క్శమః 88

నతిభిర్-నుతిభిస్-త్వమ్-ఈశ పూజా

విధిభిర్-ధ్యాన-సమాధిభిర్-న తుశ్టః

ధనుశా ముసలేన చాశ్మభిర్-వా

వద తే ప్రీతి-కరం తథా కరోమి 89

వచసా చరితం వదామి శంభోర్-

అహమ్-ఉద్యోగ విధాసు తే(అ)ప్రసక్తః

మనసాకృతిమ్-ఈశ్వరస్య సేవే

శిరసా చైవ సదాశివం నమామి 90

ఆద్యా(అ)విద్యా హృద్-గతా నిర్గతాసీత్-

విద్యా హృద్యా హృద్-గతా త్వత్-ప్రసాదాత్

సేవే నిత్యం శ్రీ-కరం త్వత్-పదాబ్జం

భావే ముక్తేర్-భాజనం రాజ-మౌలే 91

దూరీకృతాని దురితాని దురక్శరాణి

దౌర్-భాగ్య-దుఃఖ-దురహంకృతి-దుర్-వచాంసి

సారం త్వదీయ చరితం నితరాం పిబంతం

గౌరీశ మామ్-ఇహ సముద్ధర సత్-కటాక్శైః 92

సోమ కలా-ధర-మౌలౌ

కోమల ఘన-కంధరే మహా-మహసి

స్వామిని గిరిజా నాథే

మామక హృదయం నిరంతరం రమతామ్ 93

సా రసనా తే నయనే

తావేవ కరౌ స ఏవ కృత-కృత్యః

యా యే యౌ యో భర్గం

వదతీక్శేతే సదార్చతః స్మరతి 94

అతి మృదులౌ మమ చరణౌ-

అతి కఠినం తే మనో భవానీశ

ఇతి విచికిత్సాం సంత్యజ

శివ కథమ్-ఆసీద్-గిరౌ తథా ప్రవేశః 95

ధైయాన్కుశేన నిభృతం

రభసాద్-ఆకృశ్య భక్తి-శృన్ఖలయా

పుర-హర చరణాలానే

హృదయ-మదేభం బధాన చిద్-యంత్రైః 96

ప్రచరత్యభితః ప్రగల్భ-వృత్త్యా

మదవాన్-ఏశ మనః-కరీ గరీయాన్

పరిగృహ్య నయేన భక్తి-రజ్జ్వా

పరమ స్థాణు-పదం దృఢం నయాముమ్ 97

సర్వాలన్కార-యుక్తాం సరల-పద-యుతాం సాధు-వృత్తాం సువర్ణాం

సద్భిః-సమ్స్తూయ-మానాం సరస గుణ-యుతాం లక్శితాం లక్శణాఢ్యామ్

ఉద్యద్-భూశా-విశేశామ్-ఉపగత-వినయాం ద్యోత-మానార్థ-రేఖాం

కల్యాణీం దేవ గౌరీ-ప్రియ మమ కవితా-కన్యకాం త్వం గృహాణ 98

ఇదం తే యుక్తం వా పరమ-శివ కారుణ్య జలధే

గతౌ తిర్యగ్-రూపం తవ పద-శిరో-దర్శన-ధియా

హరి-బ్రహ్మాణౌ తౌ దివి భువి చరంతౌ శ్రమ-యుతౌ

కథం శంభో స్వామిన్ కథయ మమ వేద్యోసి పురతః 99

స్తోత్రేణాలమ్-అహం ప్రవచ్మి న మృశా దేవా విరిన్చాదయః

స్తుత్యానాం గణనా-ప్రసన్గ-సమయే త్వామ్-అగ్రగణ్యం విదుః

మాహాత్మ్యాగ్ర-విచారణ-ప్రకరణే ధానా-తుశస్తోమవద్-

ధూతాస్-త్వాం విదుర్-ఉత్తమోత్తమ ఫలం శంభో భవత్-సేవకాః 100

Thank you for watching Shivananda Lahari lyrics 

Please watch to Mahishasura Mardini Stotram

Share this post to