Narayana Kavacham in Telugu – నారాయణ కవచం

Narayana Kavacham in Telugu – నారాయణ కవచం

 Narayana Kavacham :

న్యాసః

అంగన్యాసః

ఓం ఓం పాదయోః నమః |

ఓం నం జానునోః నమః |

ఓం మోమ్ ఊర్వోః నమః |

ఓం నామ్ ఉదరే నమః |

ఓం రాం హృది నమః |

ఓం యమ్ ఉరసి నమః |

ఓం ణాం ముఖే నమః |

ఓం యం శిరసి నమః |

కరన్యాసః

ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః |

ఓం నం దక్షిణమధ్యమాయామ్ నమః |

ఓం మోం దక్షిణానామికాయామ్ నమః |

ఓం భం దక్షిణకనిష్ఠికాయామ్ నమః |

ఓం గం వామకనిష్ఠికాయామ్ నమః |

ఓం వం వామానికాయామ్ నమః |

ఓం తేం వామమధ్యమాయామ్ నమః |

ఓం వాం వామతర్జన్యామ్ నమః |

ఓం సుం దక్షిణాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః |

ఓం దేం దక్షిణాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః |

ఓం వాం వామాంగుష్ఠోర్ధ్వపర్వణి నమః |

ఓం యం వామాంగుష్ఠాధః పర్వణి నమః |

విష్ణుషడక్షరన్యాసః

ఓం ఓం హృదయే నమః |

ఓం విం మూర్ధ్నై నమః |

ఓం షం భ్రుర్వోర్మధ్యే నమః |

ఓం ణం శిఖాయామ్ నమః |

ఓం వేం నేత్రయోః నమః |

ఓం నం సర్వసంధిషు నమః |

ఓం మః ప్రాచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః ఆగ్నేయ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః దక్షిణస్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః నైఋత్యే అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః ప్రతీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః వాయవ్యే అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః ఉదీచ్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః ఐశాన్యామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః ఊర్ధ్వాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

ఓం మః అధరాయామ్ అస్త్రాయ ఫట్ |

శ్రీ హరిః

అథ శ్రీనారాయణకవచ

||రాజోవాచ||

యయా గుప్తః సహస్త్రాక్షః సవాహాన్ రిపుసైనికాన్|

క్రీడన్నివ వినిర్జిత్య త్రిలోక్యా బుభుజే శ్రియమ్||1||

భగవంస్తన్మమాఖ్యాహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్|

యథాస్స్తతాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తోస్జయన్మృధే||2||

||శ్రీశుక ఉవాచ||

వృతః పురోహితోస్త్వాష్ట్రో మహేంద్రాయానుపృచ్ఛతే|

నారాయణాఖ్యం వర్మాహ తదిహైకమనాః శృణు||3||

విశ్వరూప ఉవాచధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమ్య సపవిత్ర ఉదఙ్ ముఖః|

కృతస్వాంగకరన్యాసో మంత్రాభ్యాం వాగ్యతః శుచిః||4||

నారాయణమయం వర్మ సంనహ్యేద్ భయ ఆగతే|

పాదయోర్జానునోరూర్వోరూదరే హృద్యథోరసి||5||

ముఖే శిరస్యానుపూర్వ్యాదోంకారాదీని విన్యసేత్|

ఓం నమో నారాయణాయేతి విపర్యయమథాపి వా||6||

కరన్యాసం తతః కుర్యాద్ ద్వాదశాక్షరవిద్యయా|

ప్రణవాదియకారంతమంగుల్యంగుష్ఠపర్వసు||7||

న్యసేద్ హృదయ ఓంకారం వికారమను మూర్ధని|

షకారం తు భ్రువోర్మధ్యే ణకారం శిఖయా దిశేత్||8||

వేకారం నేత్రయోర్యుంజ్యాన్నకారం సర్వసంధిషు|

మకారమస్త్రముద్దిశ్య మంత్రమూర్తిర్భవేద్ బుధః||9||

సవిసర్గం ఫడంతం తత్ సర్వదిక్షు వినిర్దిశేత్|

ఓం విష్ణవే నమ ఇతి ||10||

ఆత్మానం పరమం ధ్యాయేద ధ్యేయం షట్శక్తిభిర్యుతమ్|

విద్యాతేజస్తపోమూర్తిమిమం మంత్రముదాహరేత ||11||

ఓం హరిర్విదధ్యాన్మమ సర్వరక్షాం న్యస్తాంఘ్రిపద్మః పతగేంద్రపృష్ఠే|

దరారిచర్మాసిగదేషుచాపాశాన్ దధానోస్ష్టగుణోస్ష్టబాహుః ||12||

జలేషు మాం రక్షతు మత్స్యమూర్తిర్యాదోగణేభ్యో వరూణస్య పాశాత్|

స్థలేషు మాయావటువామనోస్వ్యాత్ త్రివిక్రమః ఖే‌உవతు విశ్వరూపః ||13||

దుర్గేష్వటవ్యాజిముఖాదిషు ప్రభుః పాయాన్నృసింహో‌உసురయుథపారిః|

విముంచతో యస్య మహాట్టహాసం దిశో వినేదుర్న్యపతంశ్చ గర్భాః ||14||

రక్షత్వసౌ మాధ్వని యఙ్ఞకల్పః స్వదంష్ట్రయోన్నీతధరో వరాహః|

రామో‌உద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే సలక్ష్మణోస్వ్యాద్ భరతాగ్రజోస్స్మాన్ ||15||

మాముగ్రధర్మాదఖిలాత్ ప్రమాదాన్నారాయణః పాతు నరశ్చ హాసాత్|

దత్తస్త్వయోగాదథ యోగనాథః పాయాద్ గుణేశః కపిలః కర్మబంధాత్ ||16||

సనత్కుమారో వతు కామదేవాద్ధయశీర్షా మాం పథి దేవహేలనాత్|

దేవర్షివర్యః పురూషార్చనాంతరాత్ కూర్మో హరిర్మాం నిరయాదశేషాత్ ||17||

ధన్వంతరిర్భగవాన్ పాత్వపథ్యాద్ ద్వంద్వాద్ భయాదృషభో నిర్జితాత్మా|

యఙ్ఞశ్చ లోకాదవతాజ్జనాంతాద్ బలో గణాత్ క్రోధవశాదహీంద్రః ||18||

ద్వైపాయనో భగవానప్రబోధాద్ బుద్ధస్తు పాఖండగణాత్ ప్రమాదాత్|

కల్కిః కలే కాలమలాత్ ప్రపాతు ధర్మావనాయోరూకృతావతారః ||19||

మాం కేశవో గదయా ప్రాతరవ్యాద్ గోవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః|

నారాయణ ప్రాహ్ణ ఉదాత్తశక్తిర్మధ్యందినే విష్ణురరీంద్రపాణిః ||20||

దేవోస్పరాహ్ణే మధుహోగ్రధన్వా సాయం త్రిధామావతు మాధవో మామ్|

దోషే హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే నిశీథ ఏకోస్వతు పద్మనాభః ||21||

శ్రీవత్సధామాపరరాత్ర ఈశః ప్రత్యూష ఈశో‌உసిధరో జనార్దనః|

దామోదరో‌உవ్యాదనుసంధ్యం ప్రభాతే విశ్వేశ్వరో భగవాన్ కాలమూర్తిః ||22||

చక్రం యుగాంతానలతిగ్మనేమి భ్రమత్ సమంతాద్ భగవత్ప్రయుక్తమ్|

దందగ్ధి దందగ్ధ్యరిసైన్యమాసు కక్షం యథా వాతసఖో హుతాశః ||23||

గదే‌உశనిస్పర్శనవిస్ఫులింగే నిష్పింఢి నిష్పింఢ్యజితప్రియాసి|

కూష్మాండ వైనాయక యక్ష రక్షో భూత గ్రహాంశ్చూర్ణయ చూర్ణయారీన్ ||24||

త్వం యాతుధానప్రమథ ప్రేత మాతృ పిశాచవిప్రగ్రహ ఘోరదృష్టీన్|

దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో భీమస్వనో‌உరేర్హృదయాని కంపయన్ ||25||

త్వం తిగ్మధారాసివరారిసైన్యమీశప్రయుక్తో మమ ఛింధి ఛింధి|

చర్మఞ్ఛతచంద్ర ఛాదయ ద్విషామఘోనాం హర పాపచక్షుషామ్ ||26||

యన్నో భయం గ్రహేభ్యో భూత్ కేతుభ్యో నృభ్య ఏవ చ|

సరీసృపేభ్యో దంష్ట్రిభ్యో భూతేభ్యోం‌உహోభ్య ఏవ వా ||27||

సర్వాణ్యేతాని భగన్నామరూపాస్త్రకీర్తనాత్|

ప్రయాంతు సంక్షయం సద్యో యే నః శ్రేయః ప్రతీపకాః ||28||

గరూడో భగవాన్ స్తోత్రస్తోభశ్ఛందోమయః ప్రభుః|

రక్షత్వశేషకృచ్ఛ్రేభ్యో విష్వక్సేనః స్వనామభిః ||29||

సర్వాపద్భ్యో హరేర్నామరూపయానాయుధాని నః|

బుద్ధింద్రియమనః ప్రాణాన్ పాంతు పార్షదభూషణాః ||30||

యథా హి భగవానేవ వస్తుతః సద్సచ్చ యత్|

సత్యనానేన నః సర్వే యాంతు నాశముపాద్రవాః ||31||

యథైకాత్మ్యానుభావానాం వికల్పరహితః స్వయమ్|

భూషణాయుద్ధలింగాఖ్యా ధత్తే శక్తీః స్వమాయయా ||32||

తేనైవ సత్యమానేన సర్వఙ్ఞో భగవాన్ హరిః|

పాతు సర్వైః స్వరూపైర్నః సదా సర్వత్ర సర్వగః ||33

విదిక్షు దిక్షూర్ధ్వమధః సమంతాదంతర్బహిర్భగవాన్ నారసింహః|

ప్రహాపయఁల్లోకభయం స్వనేన గ్రస్తసమస్తతేజాః ||34||

మఘవన్నిదమాఖ్యాతం వర్మ నారయణాత్మకమ్|

విజేష్యస్యంజసా యేన దంశితో‌உసురయూథపాన్ ||35||

ఏతద్ ధారయమాణస్తు యం యం పశ్యతి చక్షుషా|

పదా వా సంస్పృశేత్ సద్యః సాధ్వసాత్ స విముచ్యతే ||36||

న కుతశ్చిత భయం తస్య విద్యాం ధారయతో భవేత్|

రాజదస్యుగ్రహాదిభ్యో వ్యాఘ్రాదిభ్యశ్చ కర్హిచిత్ ||37||

ఇమాం విద్యాం పురా కశ్చిత్ కౌశికో ధారయన్ ద్విజః|

యోగధారణయా స్వాంగం జహౌ స మరూధన్వని ||38||

తస్యోపరి విమానేన గంధర్వపతిరేకదా|

యయౌ చిత్రరథః స్త్రీర్భివృతో యత్ర ద్విజక్షయః ||39||

గగనాన్న్యపతత్ సద్యః సవిమానో హ్యవాక్ శిరాః|

స వాలఖిల్యవచనాదస్థీన్యాదాయ విస్మితః|

ప్రాస్య ప్రాచీసరస్వత్యాం స్నాత్వా ధామ స్వమన్వగాత్ ||40||

||శ్రీశుక ఉవాచ||

య ఇదం శృణుయాత్ కాలే యో ధారయతి చాదృతః|

తం నమస్యంతి భూతాని ముచ్యతే సర్వతో భయాత్ ||41||

ఏతాం విద్యామధిగతో విశ్వరూపాచ్ఛతక్రతుః|

త్రైలోక్యలక్ష్మీం బుభుజే వినిర్జిత్య‌உమృధేసురాన్ ||42||

|| ఇతి శ్రీనారాయణకవచం సంపూర్ణమ్ ||

( శ్రీమద్భాగవత స్కంధ 6,అ| 8 )

Thank you for watching Narayana Kavacham
Please watch to Sarva devaKruta Sri Lakshmi Stotram Lyrics

Share this post to