Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం

Sri Venkateshwara Suprabhatam – శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం :

Sri Venkateshwara Suprabhatam :

కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే |

ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికమ్ || 1 ||

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ |

ఉత్తిష్ఠ కమలాకాంత త్రైలోక్యం మంగళం కురు || 2 ||

మాతస్సమస్త జగతాం మధుకైటభారేః

వక్షోవిహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే |

శ్రీస్వామిని శ్రితజనప్రియ దానశీలే

శ్రీ వేంకటేశ దయితే తవ సుప్రభాతమ్ || 3 ||

తవ సుప్రభాతమరవింద లోచనే

భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే |

విధి శంకరేంద్ర వనితాభిరర్చితే

వృశ శైలనాథ దయితే దయానిధే || 4 ||

అత్ర్యాది సప్త ఋషయస్సముపాస్య సంధ్యాం

ఆకాశ సింధు కమలాని మనోహరాణి |

ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 5 ||

పంచాననాబ్జ భవ షణ్ముఖ వాసవాద్యాః

త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధాః స్తువంతి |

భాషాపతిః పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 6 ||

ఈశత్-ప్రఫుల్ల సరసీరుహ నారికేళ

పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానామ్ |

ఆవాతి మందమనిలః సహదివ్య గంధైః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 7 ||

ఉన్మీల్యనేత్ర యుగముత్తమ పంజరస్థాః

పాత్రావసిష్ట కదలీ ఫల పాయసాని |

భుక్త్వాః సలీల మథకేళి శుకాః పఠంతి

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 8 ||

తంత్రీ ప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపంచ్యా

గాయత్యనంత చరితం తవ నారదో‌உపి |

భాషా సమగ్ర మసత్-కృతచారు రమ్యం

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 9 ||

భృంగావళీ చ మకరంద రసాను విద్ధ

ఝుంకారగీత నినదైః సహసేవనాయ |

నిర్యాత్యుపాంత సరసీ కమలోదరేభ్యః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 10 ||

యోషాగణేన వరదధ్ని విమథ్యమానే

ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషాః |

రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభాః

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 11 ||

పద్మేశమిత్ర శతపత్ర గతాళివర్గాః

హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః |

భేరీ నినాదమివ భిభ్రతి తీవ్రనాదమ్

శేషాద్రి శేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్ || 12 ||

శ్రీమన్నభీష్ట వరదాఖిల లోక బంధో

శ్రీ శ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో |

శ్రీ దేవతా గృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 13 ||

శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః

శ్రేయార్థినో హరవిరించి సనందనాద్యాః |

ద్వారే వసంతి వరనేత్ర హతోత్త మాంగాః

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 14 ||

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి

నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యామ్ |

ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 15 ||

సేవాపరాః శివ సురేశ కృశానుధర్మ

రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధి నాథాః |

బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశాః

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 16 ||

ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ

నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజాః |

స్వస్వాధికార మహిమాధిక మర్థయంతే

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 17 ||

సూర్యేందు భౌమ బుధవాక్పతి కావ్యశౌరి

స్వర్భానుకేతు దివిశత్-పరిశత్-ప్రధానాః |

త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాసాః

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 18 ||

తత్-పాదధూళి భరిత స్ఫురితోత్తమాంగాః

స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః |

కల్పాగమా కలనయా‌உ‌உకులతాం లభంతే

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 19 ||

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణాః

స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాం శ్రయంతః |

మర్త్యా మనుష్య భువనే మతిమాశ్రయంతే

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 20 ||

శ్రీ భూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే

దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే |

శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 21 ||

శ్రీ పద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ

వైకుంఠ మాధవ జనార్ధన చక్రపాణే |

శ్రీ వత్స చిహ్న శరణాగత పారిజాత

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 22 ||

కందర్ప దర్ప హర సుందర దివ్య మూర్తే

కాంతా కుచాంబురుహ కుట్మల లోలదృష్టే |

కల్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్యకీర్తే

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 23 ||

మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహ వర్ణిన్

స్వామిన్ పరశ్వథ తపోధన రామచంద్ర |

శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 24 ||

ఏలాలవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం

దివ్యం వియత్సరితు హేమఘటేషు పూర్ణమ్ |

ధృత్వాద్య వైదిక శిఖామణయః ప్రహృష్టాః

తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 25 ||

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి

సంపూరయంతి నినదైః కకుభో విహంగాః |

శ్రీవైష్ణవాః సతత మర్థిత మంగళాస్తే

ధామాశ్రయంతి తవ వేంకట సుప్రభాతమ్ || 26 ||

బ్రహ్మాదయా స్సురవరా స్సమహర్షయస్తే

సంతస్సనందన ముఖాస్త్వథ యోగివర్యాః |

ధామాంతికే తవ హి మంగళ వస్తు హస్తాః

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 27 ||

లక్శ్మీనివాస నిరవద్య గుణైక సింధో

సంసారసాగర సముత్తరణైక సేతో |

వేదాంత వేద్య నిజవైభవ భక్త భోగ్య

శ్రీ వేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్ || 28 ||

ఇత్థం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం

యే మానవాః ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తాః |

తేషాం ప్రభాత సమయే స్మృతిరంగభాజాం

ప్రఙ్ఞాం పరార్థ సులభాం పరమాం ప్రసూతే || 29 ||

Thank you for watching Sri Venkateshwara Suprabhatam

Please watch to Sri Rama Ashtottara Shatanamavali

Share this post to