Veda Vignanam

Veda Vignanam

Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.

Sri Durga Stotram lyrics in Telugu- శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం.: విరాటనగరం రమ్యం – గచ్చమానో యుద్ధిష్టిరః అస్తువ న్మనసా దేవీం – దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్. యశోదాగర్భసంభూతాం – నారాయణ వరప్రియాం నందగోపకులే జాతం – మంగళాం కులవర్ధనీమ్. కంసవిద్రావణకరీం – అనురాణాం క్షయంకరీం శిలాతటవినిక్షిప్తాం – ఆకాశం ప్రతి గామినీమ్ వాసుదేవస్య భగినీం…

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi.

Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu & Hindi.  Lalitha Pancharatnam lyrics in Telugu – లలితా పంచరత్నం.: ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందం బింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ | ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ || 1 || ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ | మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ || 2 || ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం…

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం.

Aditya Hrudayam in Telugu – ఆదిత్య హృదయం. ధ్యానం. నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || 1 || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ |…

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi.

Kalabhairava Ashtakam in Telugu & Hindi. Kalabhairava Ashtakam in Telugu.: దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ । నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥ భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరం నీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనమ్ । కాలకాల మంబుజాక్ష…

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi.

Sri Surya Ashtakam in Telugu & Hindi. Sri Surya Ashtakam in Telugu.: శ్రీ సూర్యాష్టకం. ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహం మహాపాప హరం…

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam.

Namastestu Mahamaye Lyrics – Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics Namastestu Mahamaye Lyrics in Telugu.: Sri Mahalakshmi Ashtakam :  మహాలక్ష్మి అష్టకం. ఇంద్ర ఉవాచ నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి | సర్వపాపహరే…

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.

Sri Suktam lyrics in Telugu – శ్రీ సూక్తం.: ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజామ్ | చన్ద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మ ఆవహ || 1|| తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ | యస్యాం హిరణ్యం విన్దేయం గామశ్వం పురుషానహమ్ || 2 || అశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్ | శ్రియం…

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా.

Hanuman Chalisa

Hanuman Chalisa lyrics in Telugu – హనుమాన్ చాలీసా. దోహా శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి । వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥ బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార । బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥…

Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu &Hindi.

Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu &Hindi : Uma Maheswara Stotram Lyrics – Telugu : ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రమ్ నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యామ్ | నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ || 1 || నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యామ్ | నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యామ్ ||…

Sri Argala Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Argala Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Sri Argala Stotram lyrics in Telugu: దేవీ అర్గలా స్తోత్రం : అస్యశ్రీ అర్గళా స్తోత్ర మంత్రస్య విష్ణుః ఋషిః| అనుష్టుప్ఛందః| శ్రీ మహాలక్షీర్దేవతా| మంత్రోదితా దేవ్యోబీజం| నవార్ణో మంత్ర శక్తిః| శ్రీ సప్తశతీ మంత్రస్తత్వం శ్రీ జగదందా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పఠాం…

Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi.

Lingashtakam lyrics in Telugu & Hindi. Lingashtakam lyrics in Telugu.: బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ | జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 || దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం కామదహన కరుణాకర లింగమ్ | రావణ దర్ప వినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ…

Nirvana shatakam in Hindi – निर्वाण षट्कम: |

Nirvana shatakam in Hindi – निर्वाण षट्कम: | शिवोऽहम् शिवोऽहम् , शिवोऽहम् शिवोऽहम् , शिवोऽहम् शिवोऽहम् मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहम् न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजॊ न वायु: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥1॥ मैं न…

Nirvana shatakam Lyrics in Telugu.

Nirvana shatakam Lyrics in Telugu. Nirvana shatakam in Telugu- నిర్వాణ షట్కం.: శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రమ్ | న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః చిదానంద రూపః శివోహం శివోహమ్…

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu.

Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu: మహా శక్తి మణిద్వీప నివాసిని ముల్లోకాలకు మూల ప్రకాశిని మణిద్వీపములో మంత్రం రూపిణి మన మనస్సుల లో కొలువై ఉంది || 1 || సుగంధ పరిమళ పుష్పాలెన్నో వేలు అనంత సుందర సువర్ణపూలు అచంచలబగు మనో సుఖాలు మణిద్వీపానికి మహానిధులు || 2 || లక్షల లక్షల…

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu & Hindi.

Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu & Hindi.: Guru Paduka Stotram Lyrics in Telugu- శ్రీ గురు పాదుకా స్తోత్రం. : అనంతసంసార సముద్రతార నౌకాయితాభ్యాం గురుభక్తిదాభ్యామ్ | వైరాగ్యసామ్రాజ్యదపూజనాభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్ || 1 || కవిత్వవారాశినిశాకరాభ్యాం దౌర్భాగ్యదావాం బుదమాలికాభ్యామ్ | దూరికృతానమ్ర విపత్తతిభ్యాం నమో నమః శ్రీగురుపాదుకాభ్యామ్…

Kanakadhara Stotram Lyrics in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం.

 Kanakadhara Stotram Lyrics in Telugu – కనకధారా స్తోత్రం.: వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలం అమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననమ్ అంగం హరేః పులక భూషణ మాశ్రయంతీ భృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలమ్ | అంగీకృతాఖిల విభూతి రపాంగలీలా మాంగల్య దాస్తు మమ మంగళ దేవతాయాః || 1 || ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేః…

Sri Vishnu Panchayudha stotram Lyrics in Telugu.

Sri Vishnu Panchayudha stotram Lyrics in Telugu. : Please watch sri Shankarachaarya’s sri Vishnu Panchayudha stotram telugu lyrics. స్ఫురత్ సహస్రా ర శిఖాతి తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణోః చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే |1| విష్ణోర్ముఖో త్ధానిల పూరితస్య యస్య ధ్వనిర్ దానవ దర్పహంతా తం పాంచ జన్యం శశి కోటి…