Veda Vignanam

Veda Vignanam

Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas : అథ సప్త దశో‌உధ్యాయః | శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగః | అర్జున ఉవాచ | యే శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధ యాన్వితాః | తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః…

Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas in Telugu  : Bhagavad Gita Chapter 16 Shlokas :  అథ షోడశో‌உధ్యాయః | దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | అభయం సత్త్వ సంశుద్ధిర్ఙ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః | దానం దమశ్చ యఙ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవమ్ || 16- 1 || అహింసా…

Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 15 Shlokas :  అథ పంచదశో‌உధ్యాయః | పురుషోత్తమ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | ఊర్ధ్వ మూల మధః శాఖ మశ్వత్థం ప్రాహు రవ్యయమ్ | ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || 15-…

Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 14 Shlokas : అథ చతుర్దశో‌உధ్యాయః | గుణత్రయ విభాగ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి ఙ్ఞానానాం ఙ్ఞాన ముత్తమమ్ | యజ్ఙ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధి మితో గతాః || 14-…

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 13 Shlokas : అథ త్రయోదశో‌உధ్యాయః | క్షేత్ర క్షేత్రఙ్ఞ విభాగ యోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్ర మిత్యభి ధీయతే | ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రఙ్ఞ ఇతి తద్విదః || 13-…

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 12 Shlokas: అథ ద్వాదశో‌உధ్యాయః | భక్తి యోగః | అర్జున ఉవాచ | ఏవం సతత యుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | యే చాప్యక్షర మవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాః || 12 – 1…

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 11 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 11 : అథ ఏకాదశో‌உధ్యాయః |విశ్వ రూప దర్శన యోగః | అర్జున ఉవాచ | మదను గ్రహాయ పరమం గుహ్య మధ్యాత్మ సంఙ్ఞితమ్ | యత్త్వయోక్తం వచస్తేన మోహో‌உయం విగతో మమ || 11 – 1 ||…

Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas: Bhagavad Gita Chapter 10 Shlokas in Telugu : అథ దశమో‌உధ్యాయః | విభూతి యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | భూయ ఏవ మహా బాహో శృణు మే పరమం వచః | యత్తే‌உహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హిత కామ్యయా || 10- 1 ||…

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 9 :  అథ నవమో‌உధ్యాయః |రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | ఙ్ఞానం విఙ్ఞాన సహితం యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 9- 1 || రాజ…

Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas :  అథ అష్టమో‌உధ్యాయః | అక్షర బ్రహ్మ యోగః | అర్జున ఉవాచ | కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || 8- 1 ||…

Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas :  అథ సప్తమో‌உధ్యాయః | ఙ్ఞానవిఙ్ఞాన యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం మాం యథా ఙ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || 7- 1 || ఙ్ఞానం తే‌உహం…

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas : అథ షష్ఠో‌உధ్యాయః |ఆత్మ సంయమ యోగః | శ్రీ భగవానువాచ | అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | స సంన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || 6-…

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas : అథ పంచమో‌உధ్యాయః | కర్మ సంన్యాసయోగః | అర్జున ఉవాచ | సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || 5-1 || శ్రీ భగవానువాచ…

Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi

Runa vimochana Ganesha Stotram Lyrics in Telugu & Hindi : అస్య శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి స్తోత్ర మంత్రస్య | సదాశివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీ ఋణహర్తృ గణపతి దేవతా | గౌం బీజం | గం శక్తిః | గోం కీలకం | సకల ఋణనాశనే వినియోగః…

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 4 Shlokas : అథ చతుర్థోఽధ్యాయః । జ్ఞానకర్మసంన్యాసయోగః శ్రీ భగవానువాచ | ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే‌உబ్రవీత్ || 4 – 1 || ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః | స…

Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu & Hindi

Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu & Hindi. Sankata Nashana Ganesha Stotram lyrics in Telugu : నారద ఉవాచ : ప్రణమ్య శిరసా దేవం , గౌరీపుత్రం వినాయకమ్, భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుఃకామార్థసిద్ధయే. ప్రథమం వక్రతుండం చ, ఏకదంతం ద్వితీయకమ్, తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం, గజవక్త్రం చతుర్థకమ్. లంబోదరం పంచమం…

Bhagavad Gita chapter 3 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 3 Shlokas in Telugu : Bhagavad Gita chapter 3 Shlokas : అథ తృతీయోఽధ్యాయః । కర్మయోగః అర్జున ఉవాచ । జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన । తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ ॥ 3-1 ॥ వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే…

Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics

Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics : Sri Ganesh Dwadasa Nama Stotram Lyrics in Telugu: గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్న వదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయేః || 1 || అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః…

Ganesha Pancha Ratna Stotram lyrics

Ganesha Pancha Ratna Stotram Lyrics.: ముదా కరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకం | కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ | అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకం | నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || 1 || నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరం | నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం…

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 2 Lyrics in Telugu : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 2 : అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః । సాంఖ్యయోగః సంజయ ఉవాచ । తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ । విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః ॥ 2 – 1 ॥ శ్రీ భగవానువాచ । కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్…

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics in Telugu : Shrimad Bhagavad Gita Chapter 1 Lyrics : శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః ॥ ॥ అథ శ్రీమద్భగవద్గీతా ॥ అథ ప్రథమోఽధ్యాయః । అర్జునవిషాదయోగః ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ । ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతా యుయుత్సవః । మామకాః పాండవాశ్చైవ…

Sri Anjaneya Stotram Lyrics – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం

Sri Anjaneya Stotram Lyrics – శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్రం : ఆంజనేయ స్తోత్రం : 1 వ స్తోత్రం ఈ ఆంజనేయస్తోత్రం నిత్యం పఠించదగినది. ——————- నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయధీమతే నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయశ్రీమతే మోహశోక వినాశాయ సీతాశోక వినాశినే భగ్నాశోక వనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే గతి నిర్జిత వాతాయ లక్ష్మణ ప్రాణదాయచ వనౌకసాం…

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram Lyrics

Sri Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram Lyrics శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః సర్వత్ర…

Bhaja Govindam Lyrics in Telugu – భజ గోవిందం

Bhaja Govindam Lyrics in Telugu : భజ గోవిందం – మోహ ముద్గరం భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే | సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రింకరణే || 1 || మూఢ జహీహి ధనాగమతృష్ణాం కురు సద్బుద్ధిమ్ మనసి వితృష్ణామ్ | యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం…

Sri Saraswati Stotram in Telugu – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

Sri Saraswati Stotram in Telugu : Sri Saraswati Stotram – శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం  :  యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా | యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా || 1 || దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై…