Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

 Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas :

 అథ సప్తమో‌உధ్యాయః | ఙ్ఞానవిఙ్ఞాన యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః |

అసంశయం సమగ్రం మాం యథా ఙ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || 7- 1 ||

ఙ్ఞానం తే‌உహం సవిఙ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషతః |

యజ్ఙ్ఞాత్వా నేహ భూయో‌உన్యజ్ఙ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే || 7- 2 ||

మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే |

యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః || 7- 3 ||

భూమిరాపో‌உనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ |

అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా || 7- 4 ||

అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరామ్ |

జీవభూతాం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్ || 7- 5 ||

ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ |

అహం కృత్స్నస్య జగతః ప్రభవః ప్రలయస్తథా || 7- 6 ||

మత్తః పరతరం నాన్యత్కించిదస్తి ధనంజయ |

మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ || 7- 7 ||

రసో‌உహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశిసూర్యయోః |

ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దః ఖే పౌరుషం నృషు || 7- 8 ||

పుణ్యో గంధః పృథివ్యాం చ తేజశ్చాస్మి విభావసౌ |

జీవనం సర్వభూతేషు తపశ్చాస్మి తపస్విషు || 7- 9 ||

బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ధి పార్థ సనాతనమ్ |

బుద్ధిర్బుద్ధిమతామస్మి తేజస్తేజస్వినామహమ్ || 7- 10 ||

బలం బలవతాం చాహం కామరాగవివర్జితమ్ |

ధర్మావిరుద్ధో భూతేషు కామో‌உస్మి భరతర్షభ || 7- 11 ||

యే చైవ సాత్త్వికా భావా రాజసాస్తామసాశ్చ యే |

మత్త ఏవేతి తాన్విద్ధి న త్వహం తేషు తే మయి || 7- 12 ||

త్రిభిర్గుణమయైర్భావైరేభిః సర్వమిదం జగత్ |

మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయమ్ || 7- 13 ||

దైవీ హ్యేషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా |

మామేవ యే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి తే || 7- 14 ||

న మాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః |

మాయయాపహృతఙ్ఞానా ఆసురం భావమాశ్రితాః || 7- 15 ||

చతుర్విధా భజంతే మాం జనాః సుకృతినో‌உర్జున |

ఆర్తో జిఙ్ఞాసురర్థార్థీ ఙ్ఞానీ చ భరతర్షభ || 7- 16 ||

తేషాం ఙ్ఞానీ నిత్యయుక్త ఏకభక్తిర్విశిష్యతే |

ప్రియో హి ఙ్ఞానినో‌உత్యర్థమహం స చ మమ ప్రియః || 7- 17 ||

ఉదారాః సర్వ ఏవైతే ఙ్ఞానీ త్వాత్మైవ మే మతమ్ |

ఆస్థితః స హి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిమ్ || 7- 18 ||

బహూనాం జన్మనామంతే ఙ్ఞానవాన్మాం ప్రపద్యతే |

వాసుదేవః సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభః || 7- 19 ||

కామైస్తైస్తైర్హృతఙ్ఞానాః ప్రపద్యంతే‌உన్యదేవతాః |

తం తం నియమమాస్థాయ ప్రకృత్యా నియతాః స్వయా || 7- 20 ||

యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్ఛతి |

తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదధామ్యహమ్ || 7- 21 ||

స తయా శ్రద్ధయా యుక్తస్తస్యారాధనమీహతే |

లభతే చ తతః కామాన్మయైవ విహితాన్హి తాన్ || 7- 22 ||

అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసామ్ |

దేవాందేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి || 7- 23 ||

అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామబుద్ధయః |

పరం భావమజానంతో మమావ్యయమనుత్తమమ్ || 7- 24 ||

నాహం ప్రకాశః సర్వస్య యోగమాయాసమావృతః |

మూఢో‌உయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయమ్ || 7- 25 ||

వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున |

భవిష్యాణి చ భూతాని మాం తు వేద న కశ్చన || 7- 26 ||

ఇచ్ఛాద్వేషసముత్థేన ద్వంద్వమోహేన భారత |

సర్వభూతాని సంమోహం సర్గే యాంతి పరంతప || 7- 27 ||

యేషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణామ్ |

తే ద్వంద్వమోహనిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతాః || 7- 28 ||

జరామరణమోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే |

తే బ్రహ్మ తద్విదుః కృత్స్నమధ్యాత్మం కర్మ చాఖిలమ్ || 7- 29 ||

సాధిభూతాధిదైవం మాం సాధియఙ్ఞం చ యే విదుః |

ప్రయాణకాలే‌உపి చ మాం తే విదుర్యుక్తచేతసః || 7- 30 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

ఙ్ఞానవిఙ్ఞానయోగో నామ సప్తమో‌உధ్యాయః || 7 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 7 Shlokas in Telugu

Please watch to Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas

Share this post to