Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas :

అథ షష్ఠో‌உధ్యాయః |ఆత్మ సంయమ యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః |

స సంన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || 6- 1 ||

యం సంన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ |

న హ్యసంన్యస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన || 6- 2 ||

ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే |

యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే || 6- 3 ||

యదా హి నేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే |

సర్వసంకల్పసంన్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే || 6- 4 ||

ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ |

ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః || 6- 5 ||

బంధురాత్మాత్మనస్తస్య యేనాత్మైవాత్మనా జితః |

అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్ || 6- 6 ||

జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః |

శీతోష్ణసుఖదుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః || 6- 7 ||

ఙ్ఞానవిఙ్ఞానతృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః |

యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగీ సమలోష్టాశ్మకాంచనః || 6- 8 ||

సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనమధ్యస్థద్వేష్యబంధుషు |

సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే || 6- 9 ||

యోగీ యుంజీత సతతమాత్మానం రహసి స్థితః |

ఏకాకీ యతచిత్తాత్మా నిరాశీరపరిగ్రహః || 6- 10 ||

శుచౌ దేశే ప్రతిష్ఠాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః |

నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతినీచం చైలాజినకుశోత్తరమ్ || 6- 11 ||

తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యతచిత్తేంద్రియక్రియాః |

ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యాద్యోగమాత్మవిశుద్ధయే || 6- 12 ||

సమం కాయశిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః |

సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చానవలోకయన్ || 6- 13 ||

ప్రశాంతాత్మా విగతభీర్బ్రహ్మచారివ్రతే స్థితః |

మనః సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః || 6- 14 ||

యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగీ నియతమానసః |

శాంతిం నిర్వాణపరమాం మత్సంస్థామధిగచ్ఛతి || 6- 15 ||

నాత్యశ్నతస్తు యోగో‌உస్తి న చైకాంతమనశ్నతః |

న చాతిస్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చార్జున || 6- 16 ||

యుక్తాహారవిహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు |

యుక్తస్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహా || 6- 17 ||

యదా వినియతం చిత్తమాత్మన్యేవావతిష్ఠతే |

నిఃస్పృహః సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా || 6- 18 ||

యథా దీపో నివాతస్థో నేంగతే సోపమా స్మృతా |

యోగినో యతచిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః || 6- 19 ||

యత్రోపరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగసేవయా |

యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి || 6- 20 ||

సుఖమాత్యంతికం యత్తద్బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియమ్ |

వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్త్వతః || 6- 21 ||

యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః |

యస్మిన్స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే || 6- 22 ||

తం విద్యాద్దుఃఖసంయోగవియోగం యోగసంఙ్ఞితమ్ |

స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో‌உనిర్విణ్ణచేతసా || 6- 23 ||

సంకల్పప్రభవాన్కామాంస్త్యక్త్వా సర్వానశేషతః |

మనసైవేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః || 6- 24 ||

శనైః శనైరుపరమేద్బుద్ధ్యా ధృతిగృహీతయా |

ఆత్మసంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్ || 6- 25 ||

యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరమ్ |

తతస్తతో నియమ్యైతదాత్మన్యేవ వశం నయేత్ || 6- 26 ||

ప్రశాంతమనసం హ్యేనం యోగినం సుఖముత్తమమ్ |

ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమకల్మషమ్ || 6- 27 ||

యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగీ విగతకల్మషః |

సుఖేన బ్రహ్మసంస్పర్శమత్యంతం సుఖమశ్నుతే || 6- 28 ||

సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని |

ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః || 6- 29 ||

యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి |

తస్యాహం న ప్రణశ్యామి స చ మే న ప్రణశ్యతి || 6- 30 ||

సర్వభూతస్థితం యో మాం భజత్యేకత్వమాస్థితః |

సర్వథా వర్తమానో‌உపి స యోగీ మయి వర్తతే || 6- 31 ||

ఆత్మౌపమ్యేన సర్వత్ర సమం పశ్యతి యో‌உర్జున |

సుఖం వా యది వా దుఃఖం స యోగీ పరమో మతః || 6- 32 ||

అర్జున ఉవాచ |

యో‌உయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన |

ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్స్థితిం స్థిరామ్ || 6- 33 ||

చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాథి బలవద్దృఢమ్ |

తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరమ్ || 6- 34 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలమ్ |

అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే || 6- 35 ||

అసంయతాత్మనా యోగో దుష్ప్రాప ఇతి మే మతిః |

వశ్యాత్మనా తు యతతా శక్యో‌உవాప్తుముపాయతః || 6- 36 ||

అర్జున ఉవాచ |

అయతిః శ్రద్ధయోపేతో యోగాచ్చలితమానసః |

అప్రాప్య యోగసంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్ఛతి || 6- 37 ||

కచ్చిన్నోభయవిభ్రష్టశ్ఛిన్నాభ్రమివ నశ్యతి |

అప్రతిష్ఠో మహాబాహో విమూఢో బ్రహ్మణః పథి || 6- 38 ||

ఏతన్మే సంశయం కృష్ణ ఛేత్తుమర్హస్యశేషతః |

త్వదన్యః సంశయస్యాస్య ఛేత్తా న హ్యుపపద్యతే || 6- 39 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

పార్థ నైవేహ నాముత్ర వినాశస్తస్య విద్యతే |

న హి కల్యాణకృత్కశ్చిద్దుర్గతిం తాత గచ్ఛతి || 6- 40 ||

ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకానుషిత్వా శాశ్వతీః సమాః |

శుచీనాం శ్రీమతాం గేహే యోగభ్రష్టో‌உభిజాయతే || 6- 41 ||

అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతామ్ |

ఏతద్ధి దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదీదృశమ్ || 6- 42 ||

తత్ర తం బుద్ధిసంయోగం లభతే పౌర్వదేహికమ్ |

యతతే చ తతో భూయః సంసిద్ధౌ కురునందన || 6- 43 ||

పూర్వాభ్యాసేన తేనైవ హ్రియతే హ్యవశో‌உపి సః |

జిఙ్ఞాసురపి యోగస్య శబ్దబ్రహ్మాతివర్తతే || 6- 44 ||

ప్రయత్నాద్యతమానస్తు యోగీ సంశుద్ధకిల్బిషః |

అనేకజన్మసంసిద్ధస్తతో యాతి పరాం గతిమ్ || 6- 45 ||

తపస్విభ్యో‌உధికో యోగీ ఙ్ఞానిభ్యో‌உపి మతో‌உధికః |

కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగీ తస్మాద్యోగీ భవార్జున || 6- 46 ||

యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా |

శ్రద్ధావాన్భజతే యో మాం స మే యుక్తతమో మతః || 6- 47 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే

ఆత్మసంయమయోగో నామ షష్ఠో‌உధ్యాయః ||6 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita chapter 6 Shlokas in Telugu

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 5 Shlokas in Telugu

Share this post to