Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 9 :

 అథ నవమో‌உధ్యాయః |రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగః |

శ్రీ భగవానువాచ |

ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే |

ఙ్ఞానం విఙ్ఞాన సహితం యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 9- 1 ||

రాజ విద్యా రాజ గుహ్యం పవిత్ర మిద ముత్తమమ్ |

ప్రత్యక్షా వగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్ || 9- 2 ||

అశ్రద్ద ధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప |

అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని || 9- 3 ||

మయా తత మిదం సర్వం జగదవ్యక్త మూర్తినా |

మత్స్థాని సర్వ భూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః || 9- 4 ||

న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరమ్ |

భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావనః || 9- 5 ||

యథాకాశ స్థితో నిత్యం వాయుః సర్వత్రగో మహాన్ |

తథా సర్వాణి భూతాని మత్స్థానీత్యుప ధారయ || 9- 6 ||

సర్వ భూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికామ్ |

కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాదౌ విసృజామ్యహమ్ || 9- 7 ||

ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః |

భూత గ్రామమిమం కృత్స్నమవశం ప్రకృతేర్వశాత్ || 9- 8 ||

న చ మాం తాని కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ |

ఉదాసీనవదాసీన మసక్తం తేషు కర్మసు || 9- 9 ||

మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతిః సూయతే సచరాచరమ్ |

హేతునా నేన కౌంతేయ జగద్విపరి వర్తతే || 9- 10 ||

అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తను మాశ్రితమ్ |

పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరమ్ || 9- 11 ||

మోఘాశా మోఘ కర్మాణో మోఘ ఙ్ఞానా విచేతసః |

రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః || 9- 12 ||

మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతి మాశ్రితాః |

భజంత్యనన్య మనసో ఙ్ఞాత్వా భూతాది మవ్యయమ్ || 9- 13 ||

సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః |

నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్య యుక్తా ఉపాసతే || 9- 14 ||

ఙ్ఞాన యఙ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాము పాసతే |

ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖమ్ || 9- 15 ||

అహం క్రతురహం యఙ్ఞః స్వధాహమహ మౌషధమ్ |

మంత్రో‌உహమహమే వాజ్య మహమగ్ని రహం హుతమ్ || 9- 16 ||

పితాహమస్య జగతో మాతా ధాతా పితామహః |

వేద్యం పవిత్రbమోంకార ఋక్సామ యజురేవ చ || 9- 17 ||

గతిర్భర్తా ప్రభుః సాక్షీ నివాసః శరణం సుహృత్ |

ప్రభవః ప్రలయః స్థానం నిధానం బీజ మవ్యయమ్ || 9- 18 ||

తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణామ్యుత్సృజామి చ |

అమృతం చైవ మృత్యుశ్చ సదసచ్చాహ మర్జున || 9- 19 ||

త్రైవిద్యా మాం సోమపాః పూతపాపా యఙ్ఞైరిష్ట్వా స్వర్గతిం ప్రార్థయంతే |

తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్ర లోక మశ్నంతి దివ్యాందివి దేవభోగాన్ || 9- 20 ||

తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్య లోకం విశంతి |

ఏవం త్రయీ ధర్మ మనుప్రపన్నా గతాగతం కామకామా లభంతే || 9- 21 ||

అనన్యాశ్చింత యంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే |

ఏషాం నిత్యాభి యుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహమ్ || 9- 22||

యే‌உప్యన్య దేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధ యాన్వితాః |

తే‌உపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్య విధి పూర్వకమ్ || 9- 23 ||

అహం హి సర్వ యఙ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభు రేవ చ |

న తు మామభిజానంతి తత్త్వేనాతశ్చ్యవంతి తే || 9- 24 ||

యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్పితూన్యాంతి పితృ వ్రతాః |

భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మద్యాజినో‌உపి మామ్ || 9- 25 ||

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి |

తదహం భక్త్యుప హృత మశ్నామి ప్రయతాత్మనః || 9- 26 ||

యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ |

యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్ || 9- 27 ||

శుభా శుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనైః |

సంన్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి || 9- 28 ||

సమో‌உహం సర్వ భూతేషు న మే ద్వేష్యో‌உస్తి న ప్రియః |

యే భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్ || 9- 29 ||

అపి చేత్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ |

సాధురేవ స మంతవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః || 9- 30 ||

క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి |

కౌంతేయ ప్రతి జానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి || 9- 31 ||

మాం హి పార్థవ్య పాశ్రిత్య యే‌உపి స్యుః పాప యోనయః |

స్త్రియో వైశ్యా స్తథా శూద్రాస్తే‌உపి యాంతి పరాం గతిమ్ || 9- 32 ||

కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్ష యస్తథా |

అనిత్య మసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వ మామ్ || 9- 33 ||

మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు |

మామే వైష్యసి యుక్త్వైవ మాత్మానం మత్పరాయణః || 9- 34 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీ మద్భగవద్గీతా సూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదే

రాజ విద్యా రాజ గుహ్య యోగో నామ నవమో‌உధ్యాయః || 9 ||

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 9 Shlokas in Telugu 

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 8 Shlokas

Share this post to