Veda Vignanam

Veda Vignanam

Madhurashtakam lyrics in Telugu and Hindi

Madhurashtakam lyrics in Telugu and Hindi Madhurashtakam lyrics in Telugu – మధురాష్టకం అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్ । హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ॥ 1 ॥ వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురం వలితం మధురమ్ । చలితం…

Manyu Suktam Lyrics in Telugu – మన్యు సూక్తం

Manyu Suktam Lyrics in Telugu – మన్యు సూక్తం : మన్యు సూక్తమ్ ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84 యస్తే” మన్యో‌உవి’ధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః’ పుష్యతి విశ్వ’మానుషక్ | సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా” యుజా సహ’స్కృతేన సహ’సా సహ’స్వతా || 1 || మన్యురింద్రో” మన్యురేవాస’ దేవో మన్యుర్…

Nitya Sandhya Vandanam Lyrics in Telugu

Nitya Sandhya Vandanam Lyrics in Telugu : Nitya Sandhya Vandanam Lyrics : నిత్య సంధ్యా వందనమ్ :  శరీర శుద్ధి అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో‌உపివా | యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః || పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః | ఆచమనః ఓం…

Bhaje Vrajaika Mandanam Telugu lyrics – Sri Krishna Ashtakam

Bhaje Vrajaika Mandanam Telugu lyrics – Sri Krishna Ashtakam : భజే వ్రజైక మండనం సమస్త పాప ఖండనం స్వభక్త చిత్త రంజనం సదైవ నంద నందనమ్ | సుపిచ్ఛ గుచ్ఛ మస్తకం సునాద వేణు హస్తకం అనంగ రంగ సాగరం నమామి కృష్ణ నాగరమ్ || 1 || మనోజ గర్వ…

Shiva Bhujanga Stotram Telugu lyrics – శివ భుజంగ స్తోత్రం 

Shiva Bhujanga Stotram Telugu lyrics – శివ భుజంగ స్తోత్రం : Shiva Bhujanga Stotram : గలద్దానగండం మిలద్భృంగషండం చలచ్చారుశుండం జగత్త్రాణశౌండమ్ । కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండమ్ ॥ 1 ॥ అనాద్యంతమాద్యం పరం తత్త్వమర్థం చిదాకారమేకం తురీయం త్వమేయమ్ । హరిబ్రహ్మమృగ్యం పరబ్రహ్మరూపం మనోవాగతీతం మహఃశైవమీడే ॥ 2…

Shiva Kavacham in Telugu – శివ కవచం

Shiva Kavacham in Telugu – శివ కవచం : అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్రమహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా | ఓం బీజమ్ | నమః శక్తిః | శివాయేతి కీలకమ్ | మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః || కరన్యాసః ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః…

Bilvashtakam Lyrics In Telugu & English

Bilvashtakam Lyrics In Telugu & English : Bilvashtakam Lyrics In Telugu : బిల్వాష్టకం : త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం । త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః । తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ॥ కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత…

Anjaneya Dandakam – ఆంజనేయ దండకం

Anjaneya Dandakam – ఆంజనేయ దండకం : శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం…

Sri Dakshinamurthy stotram Telugu Lyrics.

Sri Dakshinamurthy stotram Telugu Lyrics.: శాంతిపాఠః : ఓం యో బ్రహ్మాణం విదధాతి పూర్వం యో వై వేదాంశ్చ ప్రహిణోతి తస్మై | తంహదేవమాత్మ బుద్ధిప్రకాశం ముముక్షుర్వై శరణమహం ప్రపద్యే || ధ్యానమ్ : ఓం మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మ తత్వం యువానం వర్శిష్ఠాంతే వసదృషి గణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠైః | ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్ర…

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం.

Sri Gayatri Stotram – శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం. నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || 1 || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || 2 || అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ | నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే…

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotram : శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం  దేవ్యువాచ దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్ఞ! మహేశ్వర! కరుణాకర దేవేశ! భక్తానుగ్రహకారక! || అష్టోత్తర శతం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి తత్త్వతః || ఈశ్వర ఉవాచ దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభాగ్య ప్రదాయకమ్ | సర్వైశ్వర్యకరం పుణ్యం సర్వపాప ప్రణాశనమ్ || సర్వదారిద్ర్య…

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం.

Sri Gayatri Kavacham – శ్రీ గాయత్రీ కవచం. నారద ఉవాచ స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయోఽస్తి మమ ప్రభో చతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్ దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః కర్మత చ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకం ఋషి శ్ఛందోఽధి దైవంచ ధ్యానం చ…

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం.

Sri Lalitha Sahasranama Stotram – శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం. ఓమ్ ॥ అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష…

Vishnu Sahasra Nama Stotram – విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం.

Vishnu Sahasra Nama Stotram – విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం : Vishnu Sahasra Nama Stotram : ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ । ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ॥ 1 ॥ యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ । విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ॥ 2 ॥…

Nava Graha Stotram – నవగ్రహ స్తోత్రం.

Nava Graha Stotram – నవగ్రహ స్తోత్రం. Nava Graha Stotram ఆదిత్యాయ చ సోమాయ మంగళాయ బుధాయ చ । గురు శుక్ర శనిభ్యశ్చ రాహవే కేతవే నమః ॥ రవిః జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిమ్ । తమోఽరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరమ్ ॥ చంద్రః దధిశంఖ తుషారాభం క్షీరార్ణవ సముద్భవం…

Shiva Panchakshari Stotram Telugu lyrics – శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం.

Shiva Panchakshari Stotram Telugu lyrics – శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం. Shiva Panchakshari Stotram : ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ । నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై “న” కారాయ నమః శివాయ ॥ 1…

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu

Sri Devi Khadgamala Stotram – Telugu శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం. శ్రీ దేవీ ప్రార్థన హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ | వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ || అస్య శ్రీ శుద్ధశక్తిమాలామహామంత్రస్య, ఉపస్థేంద్రియాధిష్ఠాయీ వరుణాదిత్య ఋషయః దేవీ గాయత్రీ ఛందః…

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం.

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Telugu lyrics – ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం. లఘు స్తోత్రం సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ । ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ॥ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ । సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥ వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే । హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే…

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం.

Shiva Tandava Stotram – శివ తాండవ స్తోత్రం. : Shiva Tandava stotram.    జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే గలేవలంబ్య లంబితాం భుజంగతుంగమాలికామ్ | డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం చకార చండతాండవం తనోతు నః శివః శివమ్ || 1 || జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ- -విలోలవీచివల్లరీవిరాజమానమూర్ధని | ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వలల్లలాటపట్టపావకే కిశోరచంద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || 2 || ధరాధరేంద్రనందినీవిలాసబంధుబంధుర స్ఫురద్దిగంతసంతతిప్రమోదమానమానసే…

Ardhanarishwara Stotram in Telugu & Hindi.

Ardhanarishwara Stotram in Telugu & Hindi. Ardhanarishwara Stotram in Telugu – అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం. చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ । ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥ 1 ॥ కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ । కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ ॥…

Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.

Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu & Hindi.: Sri Tulasi Stotram lyrics in Telugu.: శ్రీ తులసీ స్తోత్రం. జగద్దాత్రి నమస్తుభ్యం విష్ణోశ్చ ప్రియవల్లభే, యతో బ్రహ్మోదయో దేవాః సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణః. నమస్తులసి కల్యాణి నమో విష్ణుప్రియే శుభే, నమో మోక్షప్రదే దేవి నమః సమ్పత్పృదాయి కే. తులసీ పాతు మాం నిత్యం…

Govindashtakam lyrics in Sanskrit.

Govindashtakam – गोविंदाष्टकम् Govindashtakam lyrics written by aadi Shankaracharya. Watch this Govindashtakam lyrics in Sanskrit. Govindashtakam lyrics in Sanskrit. सत्यं ज्ञानमनंतं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् । गोष्ठप्रांगणरिंखणलोलमनायासं परमायासम् । मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् । क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 1 ॥ मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव संत्रासम्…

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం

Sri Rama Raksha Stotram – శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రం. ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య బుధకౌశిక ఋషిః శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా అనుష్టుప్ ఛందః సీతా శక్తిః శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకం శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ॥ ధ్యానం ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం పీతం వాసోవసానం…

Narayana Stotram Lyrics – నారాయణ స్తోత్రం.

Narayana Stotram Lyrics – నారాయణ స్తోత్రం.: Narayana Stotram Lyrics : నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ॥ నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥ కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ॥ 1 ॥ ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ॥ 2 ॥ యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ॥ 3 ॥…

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics.

Shiva Shadakshara Stotram Lyrics. Shiva Shadakshara Stotram Telugu Lyrics.: శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ ||ఓం ఓం|| ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః | కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః || 1 || ||ఓం నం|| నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః | నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః || 2…