Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas in Telugu

Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas in Telugu :

Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas : 

అథ అష్టాదశో‌உధ్యాయః |

మోక్ష సంన్యాస యోగః |

అర్జున ఉవాచ |

సంన్యాసస్య మహా బాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ |

త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశి నిషూదన || 18- 1 ||

శ్రీ భగవానువాచ |

కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సంన్యాసం కవయో విదుః |

సర్వ కర్మ ఫల త్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః || 18- 2 ||

త్యాజ్యం దోష వదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః |

యఙ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే || 18- 3 ||

నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమ |

త్యాగో హి పురుష వ్యాఘ్ర త్రివిధః సంప్ర కీర్తితః || 18- 4 ||

యఙ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ |

యఙ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణామ్ || 18- 5 ||

ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ |

కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమమ్ || 18- 6 ||

నియతస్య తు సంన్యాసః కర్మణో నోప పద్యతే |

మోహాత్తస్య పరిత్యాగస్తామసః పరి కీర్తితః || 18- 7 ||

దుఃఖ మిత్యేవ యత్కర్మ కాయ క్లేశ భయాత్త్యజేత్ |

స కృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్ || 18- 8 ||

కార్య మిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే‌உర్జున |

సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ స త్యాగః సాత్త్వికో మతః || 18- 9 ||

న ద్వేష్ట్య కుశలం కర్మ కుశలే నానుషజ్జతే |

త్యాగీ సత్త్వ సమావిష్టో మేధావీ ఛిన్న సంశయః || 18- 10 ||

న హి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్య శేషతః |

యస్తు కర్మ ఫల త్యాగీ స త్యాగీత్యభి ధీయతే || 18- 11 ||

అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణః ఫలమ్ |

భవత్య త్యాగినాం ప్రేత్య న తు సంన్యాసినాం క్వచిత్ || 18- 12 ||

పంచైతాని మహా బాహో కారణాని నిబోధ మే |

సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని సిద్ధయే సర్వకర్మణామ్ || 18- 13 ||

అధిష్ఠానం తథా కర్తా కరణం చ పృథగ్విధమ్ |

వివిధాశ్చ పృథక్చేష్టా దైవం చైవాత్ర పంచమమ్ || 18- 14 ||

శరీర వాఙ్మనోభిర్యత్కర్మ ప్రారభతే నరః |

న్యాయ్యం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః || 18- 15 ||

తత్రైవం సతి కర్తార మాత్మానం కేవలం తు యః |

పశ్యత్య కృత బుద్ధిత్వాన్న స పశ్యతి దుర్మతిః || 18- 16 ||

యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిర్యస్య న లిప్యతే |

హత్వా‌உపి స ఇమాఁల్లోకాన్న హంతి న నిబధ్యతే || 18- 17 ||

ఙ్ఞానం ఙ్ఞేయం పరిఙ్ఞాతా త్రివిధా కర్మ చోదనా |

కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మసంగ్రహః || 18- 18 ||

ఙ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిధైవ గుణ భేదతః |

ప్రోచ్యతే గుణ సంఖ్యానే యథా వచ్ఛృణు తాన్యపి || 18- 19 ||

సర్వ భూతేషు యేనైకం భావమవ్యయ మీక్షతే |

అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఙ్ఞానం విద్ధి సాత్త్వికమ్ || 18- 20 ||

పృథక్త్వేన తు యజ్ఙ్ఞానం నానాభావాన్పృథగ్విధాన్ |

వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఙ్ఞానం విద్ధి రాజసమ్ || 18- 21 ||

యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్కార్యే సక్తమహైతుకమ్ |

అతత్త్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతమ్ || 18- 22 ||

నియతం సంగరహితమరాగద్వేషతః కృతమ్ |

అఫలప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్సాత్త్విక ముచ్యతే || 18- 23 ||

యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః |

క్రియతే బహులాయాసం తద్రాజసముదాహృతమ్ || 18- 24 ||

అనుబంధం క్షయం హింసామనపేక్ష్య చ పౌరుషమ్ |

మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే || 18- 25 ||

ముక్తసంగో‌உనహంవాదీ ధృత్యుత్సాహసమన్వితః |

సిద్ధ్య సిద్ధ్యో ర్నిర్వికారః కర్తా సాత్త్విక ఉచ్యతే || 18- 26 ||

రాగీ కర్మ ఫల ప్రేప్సుర్లుబ్ధో హింసాత్మకో‌உశుచిః |

హర్ష శోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః || 18- 27 ||

అయుక్తః ప్రాకృతః స్తబ్ధః శఠో నైష్కృతికో‌உలసః |

విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే || 18- 28 ||

బుద్ధేర్భేదం ధృతేశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు |

ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథక్త్వేన ధనంజయ || 18- 29 ||

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ కార్యాకార్యే భయాభయే |

బంధం మోక్షం చ యా వేత్తి బుద్ధిః సా పార్థ సాత్త్వికీ || 18- 30 ||

యయా ధర్మ మధర్మం చ కార్యంచా కార్య మేవ చ |

అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసీ || 18- 31 ||

అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృతా |

సర్వార్థాన్విపరీతాంశ్చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ || 18- 32 ||

ధృత్యా యయా ధారయతే మనఃప్రాణేంద్రియక్రియాః |

యోగేనా వ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్త్వికీ || 18- 33 ||

యయా తు ధర్మ కామార్థాంధృత్యా ధారయతే‌உర్జున |

ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీ ధృతిః సా పార్థ రాజసీ || 18- 34 ||

యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ |

న విముంచతి దుర్మేధా ధృతిః సా పార్థ తామసీ || 18- 35 ||

సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ |

అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్ఛతి || 18- 36 ||

యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామే‌உమృతోపమమ్ |

తత్సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్త మాత్మ బుద్ధి ప్రసాదజమ్ || 18- 37 ||

విషయేంద్రియసంయోగాద్యత్తదగ్రే‌உమృతోపమమ్ |

పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్ || 18- 38 ||

యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః |

నిద్రాలస్యప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతమ్ || 18- 39 ||

న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః |

సత్త్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్త్రిభిర్గుణైః || 18- 40 ||

బ్రాహ్మణ క్షత్రియవిశాం శూద్రాణాం చ పరంతప |

కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః || 18- 41 ||

శమో దమస్తపః శౌచం క్షాంతి రార్జవమేవ చ |

ఙ్ఞానం విఙ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజమ్ || 18- 42 ||

శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనమ్ |

దానమీశ్వర భావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజమ్ || 18- 43 ||

కృషి గౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజమ్ |

పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్ || 18- 44 ||

స్వే స్వే కర్మణ్య భిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః |

స్వ కర్మ నిరతః సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు || 18- 45 ||

యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం యేన సర్వ మిదం తతమ్ |

స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః || 18- 46 ||

శ్రేయాన్స్వధర్మో విగుణః పర ధర్మోత్స్వనుష్ఠితాత్ |

స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషమ్ || 18- 47 ||

సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ |

సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః || 18- 48 ||

అసక్తబుద్ధిః సర్వత్ర జితాత్మా విగతస్పృహః |

నైష్కర్మ్యసిద్ధిం పరమాం సంన్యాసేనాధిగచ్ఛతి || 18- 49 ||

సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధ మే |

సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా ఙ్ఞానస్య యా పరా || 18- 50 ||

బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ |

శబ్దాదీన్విషయాంస్త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ వ్యుదస్య చ || 18- 51 ||

వివిక్తసేవీ లఘ్వాశీ యతవాక్కాయ మానసః |

ధ్యాన యోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః || 18- 52 ||

అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహమ్ |

విముచ్య నిర్మమః శాంతో బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే || 18- 53 ||

బ్రహ్మ భూతః ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి |

సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరామ్ || 18- 54 ||

భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్త్వతః |

తతో మాం తత్త్వతో ఙ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరమ్ || 18- 55 ||

సర్వ కర్మాణ్యపి సదా కుర్వాణో మద్వ్య పాశ్రయః |

మత్ప్రసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పద మవ్యయమ్ || 18- 56 ||

చేతసా సర్వ కర్మాణి మయి సంన్యస్య మత్పరః |

బుద్ధి యోగ ముపాశ్రిత్య మచ్చిత్తః సతతం భవ || 18- 57 ||

మచ్చిత్తః సర్వ దుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్తరిష్యసి |

అథ చేత్త్వమహంకారాన్న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి || 18- 58 ||

యదహంకార మాశ్రిత్య న యోత్స్య ఇతి మన్యసే |

మిథ్యైష వ్యవసాయస్తే ప్రకృతిస్త్వాం నియోక్ష్యతి || 18- 59 ||

స్వభావ జేన కౌంతేయ నిబద్ధః స్వేన కర్మణా |

కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్కరిష్యస్య వశో‌உపి తత్ || 18- 60 ||

ఈశ్వరః సర్వ భూతానాం హృద్దేశే‌உర్జున తిష్ఠతి |

భ్రామయన్సర్వ భూతాని యంత్రా రూఢాని మాయయా || 18- 61 ||

తమేవ శరణం గచ్ఛ సర్వ భావేన భారత |

తత్ప్రసాదాత్పరాం శాంతిం స్థానం ప్రాప్స్యసి శాశ్వతమ్ || 18- 62 ||

ఇతి తే ఙ్ఞాన మాఖ్యాతం గుహ్యాద్గుహ్య తరం మయా |

విమృశ్యైతదశేషేణ యథేచ్ఛసి తథా కురు || 18- 63 ||

సర్వ గుహ్య తమం భూయః శృణు మే పరమం వచః |

ఇష్టో‌உసి మే దృఢమితి తతో వక్ష్యామి తే హితమ్ || 18- 64 ||

మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు |

మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతి జానే ప్రియో‌உసి మే || 18- 65 ||

సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ |

అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష యిష్యామి మా శుచః || 18- 66 ||

ఇదం తే నాతపస్కాయ నాభక్తాయ కదాచన |

న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యో‌உభ్యసూయతి || 18- 67 ||

య ఇమం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభి ధాస్యతి |

భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేవైష్యత్య సంశయః || 18- 68 ||

న చ తస్మాన్మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియ కృత్తమః |

భవితా న చ మే తస్మాదన్యః ప్రియతరో భువి || 18- 69 ||

అధ్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాద మావయోః |

ఙ్ఞాన యఙ్ఞేన తేనాహమిష్టః స్యామితి మే మతిః || 18- 70 ||

శ్రద్ధావాన నసూయశ్చ శృణు యాదపి యో నరః |

సో‌உపి ముక్తః శుభాఁల్లోకాన్ప్రాప్నుయాత్పుణ్య కర్మణామ్ || 18- 71 ||

కచ్చిదేతచ్ఛ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతసా |

కచ్చిద ఙ్ఞాన సంమోహః ప్రనష్టస్తే ధనంజయ || 18- 72 ||

అర్జున ఉవాచ |

నష్టో మోహః స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత |

స్థితో‌உస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవ || 18- 73 ||

సంజయ ఉవాచ |

ఇత్యహం వాసు దేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః |

సంవాద మిమమశ్రౌష మద్భుతం రోమహర్షణమ్ || 18- 74 ||

వ్యాస ప్రసాదాచ్ఛ్రుతవానేతద్గుహ్యమహం పరమ్ |

యోగం యోగేశ్వరా త్కృష్ణాత్సాక్షాత్కథయతః స్వయమ్ || 18- 75 ||

రాజన్సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాద మిమ మద్భుతమ్ |

కేశవార్జునయోః పుణ్యం హృష్యామి చ ముహుర్ముహుః || 18- 76 ||

తచ్చ సంస్మృత్య సంస్మృత్య రూప మత్యద్భుతం హరేః |

విస్మయో మే మహాన్రాజన్హృష్యామి చ పునః పునః || 18- 77 ||

యత్ర యోగేశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః |

తత్ర శ్రీ ర్విజయో భూతిర్ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ || 18- 78 ||

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీ కృష్ణార్జునసంవాదే

మోక్ష సంన్యాస యోగో నామాష్టాదశో‌உధ్యాయః || 18 ||

You are watched Bhagavad Gita Chapter 18

Thank you for watching Bhagavad Gita Chapter 18 Shlokas

Please watch to Bhagavad Gita Chapter 17 Shlokas

Share this post to